Rooms Katholieke Basisschool De Korf

Postmeestersdreef 2 7328 KM Apeldoorn

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Korf
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Korf

Het team

Toelichting van de school

Team

Het team van De Korf is een hardwerkend, enthousiast team dat is samengesteld uit mensen van verschillende leeftijden en ervaringen. Door intensief samen te werken kunnen we elkaar inspireren, aanvullen en is er ruimte voor ieders inbreng. Het team bestaat uit een directeur, leerkrachten, een intern begeleider en ondersteunend personeel.

Stamgroepsleider

Iedere stamgroep heeft één of maximaal twee stamgroepsleiders. De leerlingen hebben het meest contact met deze leerkracht(en). De stamgroepsleiders verzorgen de meeste lessen en dragen zorg voor alles wat de groep aangaat. Zij staan altijd voor hun kinderen en de ouder(s)/verzorger(s) klaar. 

Intern begeleider

De intern begeleider bewaakt de zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij de speciale leerlingenzorg. De aanwezigheid van een intern begeleider in de schoolorganisatie is een voorwaarde om planmatig te werken en optimaal met de zorgverbreding en leerlingenzorg bezig te zijn. De leerkracht kan de intern begeleider bij de zorg over een leerling betrekken en zal de ouders hiervan in kennis stellen. U kunt als ouder ook in gesprek gaan met de intern begeleider als u dit wenst.

Managementteam

Het managementteam van De Korf bestaat uit de directeur en de intern begeleider. De directeur is het eerste aanspreekpunt in de school voor leerkrachten en ouders/verzorgers en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Bij de intern begeleider kunt u terecht voor vragen over zorg. 

Ondersteunend personeel

Op De Korf is gedurende alle dagen van de week een conciërge/schoonmaker aanwezig. Hij draagt zorg voor een schone en prettige leefomgeving voor de kinderen. Eenmaal in de week is er een administratieve kracht voor met name de leerlingenadministratie.

Stagiaires

Op de Korf zijn ook stagiaires aanwezig die kennis nemen van ons Jenaplanonderwijs en zich hierin willen bekwamen. Stagiaires stellen zich, zodra zij binnen de school komen, in de Korfinfo aan u voor. Een stagiair in een stamgroep is iemand die de Pabo (Pedagogische Academie voor Basisonderwijs) volgt of is iemand vanuit de opleiding onderwijs assistent (onderdeel van de studie SPW: Sociaal Pedagogisch Werk). De stagiair staat binnen onze school onder begeleiding van de stagecoördinator die hiervoor een specifieke scholing gevolgd heeft. Naast deze begeleiding op afstand, heeft de betreffende stamgroepsleider de zorg voor de stagiair.

Scholing

Wij vinden het belangrijk dat we kritisch kijken naar onze school en dat we onszelf en ons onderwijs blijven verbeteren en ontwikkelen. Dit maakt dat we tijd stoppen in studie en scholing. Meestal doen we dit in teamverband bijvoorbeeld tijdens studiedagen, maar het komt ook voor dat een individuele leerkracht zich verder ontwikkelt op een bepaald gebied. De meeste cursussen/opleidingen vinden plaats buiten de lesuren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of andere omstandigheden, wordt er door de schoolleiding geprobeerd vervanging te regelen. De VOG heeft een eigen pool van invalkrachten. Als er een invalkracht komt die onze school niet kent dan zijn er vaste regels en afspraken over diens begeleiding. Bovendien vindt deze invalkracht in de klassenmap alle gegevens die hij/zij nodig heeft voor een goede start van de invalperiode. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt naar een interne oplossing gezocht. Slechts als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daarover dan zo snel mogelijk in kennis gesteld. Als u niet voor opvang thuis kunt zorgen, vangen wij uw kind in een andere groep op.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Jenaplanschool de Korf is een relatief kleine school waar gewerkt wordt in stamgroepen en waar ook veel ruimte is voor bijzondere activiteiten. Beiden worden hieronder kort toegelicht.

De meeste ouders kiezen bewust voor onze school, omdat het een Jenaplanschool is waar veel aandacht is voor het individuele kind. Dit zorgt ervoor dat we een breed verzorgingsgebied hebben en dat de schoolpopulatie een representatieve afspiegeling van onze maatschappij is. 

Stamgroepen

Op een Jenaplanschool worden de leerlingen gegroepeerd in stamgroepen, waar kinderen van verschillende leerjaren bij elkaar zitten. Dit is georganiseerd in onder-, midden- en bovenbouwgroepen.

Kinderen leren vooral in de eigen stamgroep, waarin zij een keer jongste, middelste of oudste zijn. Door de groepen op deze wijze te organiseren, ervaren en beleven zij de verschillende rollen. Hiermee stimuleren wij het leren van en met elkaar en het zorgen voor elkaar. Dit vindt niet alleen plaats in de stamgroepen, maar ook tussen de verschillende stamgroepen en bouwen.

De kinderen op De Korf zijn in schooljaar 2023-2024 als volgt ingedeeld:

Onderbouwgroepen (Groep 1 en 2)

 • Stamgroep Honingbijen

Middenbouwgroepen (Groep 3, 4 en 5)

 • Stamgroep Zonnebloemen
 • Stamgroep Klaprozen
 • Stamgroep Korenbloemen

Bovenbouwgroepen (Groep 6, 7 en 8)

 • Stamgroep Bijdehand
 • Stamgroep Bijzonder
 • Stamgroep Dichterbij

In de stamgroepen wordt samengeleefd en -gewerkt onder leiding van een stamgroepsleider, oftewel de leerkracht.

De stamgroepleider is de regisseur van het leerproces van zijn of haar stamgroep. Elke leerling heeft voor een deel een persoonlijk leerprogramma en is mederegisseur van het eigen leerproces. De leerkracht is coach en begeleidt de kinderen om hun leerdoelen te bereiken. Er worden leergesprekken met kinderen gevoerd, waarin hun talenten, ontwikkeling en leerdoelen centraal staan.

Bijzondere activiteiten

Naast ons standaard lesprogramma vinden we het binnen ons onderwijs heel belangrijk dat kinderen ook van andersoortige activiteiten kunnen leren. Daarom hebben wij onder andere nog deze bijzondere activiteiten op De Korf:

Leerlingenraad

Binnen het Jenaplanonderwijs is een democratische samenleving iets wat we nastreven. We vinden het belangrijk dat kinderen meedenken en meebeslissen over het samenwerken en samenleven in de stamgroep en de school. Daarom heeft De Korf ook een leerlingenraad waarin kinderen zitten uit de bovenbouw, die democratisch gekozen worden in hun stamgroepen.

Excursies

Met alle groepen gaan we regelmatig op excursie. Deze activiteiten sluiten altijd aan bij het lesprogramma. Wij koppelen bezoeken aan het Centrum voor Milieu en Natuureducatie en kinderboerderij aan projecten en genieten van culturele voorstellingen van Gigant of Coda. We hebben een nauwe band met de bibliotheek. Regelmatig nemen groepen deel aan de activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd.

Sport

Regelmatig worden er in de gemeente Apeldoorn, verspreid over het schooljaar, allerlei sporttoernooien en -activiteiten georganiseerd. Zo doen leerlingen bijvoorbeeld mee aan schoolvoetbal, handbaltoernooi, scholierencross en de avondvierdaagse. Wij vinden bewegen gezond en meedoen belangrijker dan winnen. Bij deze activiteiten, die meestal buiten schooltijd plaatsvinden, kunnen we niet zonder de hulp van ouders. De kinderen vanaf groep 5 kunnen deelnemen aan ‘Sport van de Maand’. Kinderen die meedoen, maken na schooltijd kennis met een bepaalde sport. Via school wordt u op de hoogte gehouden van het aanbod en kunt u uw kind inschrijven. ’Sport van de Maand’ wordt georganiseerd door de gemeente Apeldoorn en verschillende sportverenigingen in het kader van sportstimulering.

Werkweek

De werkweek in de groepen 6-7-8 kent een cyclus van drie jaren. In jaar één gaan de kinderen naar het Archeon om de Middeleeuwen te ervaren. In het tweede jaar gaan ze naar het project “Haps” dat leven in de prehistorie laat zien en het derde jaar houden zij zich bezig met de “Nieuwe tijd”. Op deze manier maken de kinderen alles een keer mee.

Slotfeest

In een van de laatste weken van het schooljaar organiseren wij, samen met ouders, aan de hand van een thema een groot slotfeest op locatie. Ouders en kinderen zijn welkom om hiervan mee te genieten. Het is een mooie, feestelijke manier om het schooljaar af te sluiten.

Afscheidsavond groep 8

In de laatste schoolweek organiseren ouders, kinderen en team voor de schoolverlaters een officiële afscheidsavond. Groep 8-ers zijn maanden bezig met het maken en instuderen van een zelfgeschreven cabaret. Tijdens een ochtend in de laatste week voeren zij deze op voor de kinderen van groep 3 t/m 7. Na deze schooldag organiseren de ouders van groep 8 een heerlijke maaltijd voor kinderen en team. ’s Avonds zijn ouders en andere familieleden van de groep 8-ers van harte welkom om de cabaretvoorstelling bij te wonen. Onder genot van een hapje en drankje, kan daarna afscheid genomen worden van de basisschooltijd van de kinderen.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend leren

Op de Korf leren de kinderen in groep 1 en 2 spelenderwijs volgens de uitgangspunten van het International Early Years Curriculum (IEYC). 

Zelfsturing

De mate waarin kinderen in staat zijn om doelgericht hun eigen gedrag te sturen, is van invloed op de manier waarop zij leren en op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Kinderen leren door spel hun eigen gedrag te reguleren en hebben daar voordeel bij bij het aanleren van vaardigheden zoals rekenen en lezen in hogere groepen. 

Talentontwikkeling

Wij gaan op zoek naar talenten bij kinderen. Niet door het aanbieden van kant-en-klare programma's, maar vooral door situaties te creëren die uitdagen tot allerlei vormen van (betekenisvol) spel. We sluiten hierbij aan bij de belevingswereld van de kinderen en hanteren daarbij de units van IEYC. 

Spel als uitgangspunt

Door spel wordt de eigen ontwikkeling gestimuleerd en bereiden we kinderen voor op 'de grote mensen wereld'. Door het spelen van rollen leren de kinderen zichzelf aan te sturen: bij een rol hoort een bepaald gedrag waardoor ze ander (impulsief) gedrag uitstellen. Daarnaast zijn de leerdoelen op het gebied van rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling verwerkt in de verschillende hoeken waarin spelend geleerd wordt. 

Rijke speel-leeromgeving

Een rijke speel-leeromgeving, de aansluit bij het actuele thema is het uitgangspunt bij spelend leren. Wij observeren in welke ontwikkelingsfase het kind zit en verwerken dit met behulp van observaties en registraties in ons volgsysteem KIJK. We spelen als leerkrachten mee en dagen de kinderen uit om de volgende ontwikkelingsstappen te zetten (zone van de naaste ontwikkeling).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling groep 3 tot en met 8

Lezen, spelling en schrijven

Wij werken in groep 3 met de methode voor aanvankelijk lezen en spellen ‘Lijn 3’ en van groep 4 tot en met groep 8 met de werkwijze ‘Zo leer je lezen en spellen’. Vanaf groep 3 leren de kinderen schrijven volgens de methode ‘Klinkers’. Ook werken we volgens de richtlijnen van het dyslexieprotocol en ondersteunen wij ‘moeilijke lezers’ door Connectlezen, Ralfi lezen en Bouw! in te zetten. Binnen ons onderwijs is veel aandacht voor technisch- en begrijpend lezen.

Rekenen en wiskunde

In groep 3 werken wij op school met de rekenmethode ‘Getal en ruimte’ en vanaf groep 4 rekenen alle kinderen op een door school gefaciliteerde chromebook met Gynzy (adaptieve software). Gynzy is een interactieve vervanging voor de werkboeken en de schriften. Het voordeel van het werken met Gynzy is dat kinderen direct feedback krijgen op de gemaakte opgaven en dat het een adaptief systeem is. Hiermee wordt bedoeld dat de lesstof afgestemd wordt op het niveau van een kind, zodat hij/zij op haar eigen niveau wordt uitgedaagd. Naast Gynzy gebruiken we verschillende methodes om kinderen op individueel niveau te begeleiden: ‘Maatwerk’, ‘Met sprongen vooruit’ & ‘Rekentijgers’.

International Primary Curriculum (IPC)

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Op De Korf werken we in wisselende units binnen IEYC (gr. 1/2) en IPC (3 t/m 8). Binnen deze units werken wij aan kennis-, vaardigheids- en houdingsdoelen binnen de leergebieden natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap & techniek, mens & maatschappij, ICT, kunst & cultuur en burgerschap & internationalisering.

Kunst & Cultuur

Jenaplanschool de Korf is een erkende CMK (Cultuur Met Kwaliteit) school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). De lessen creatieve vorming worden zo veel mogelijk geïntegreerd binnen onze IPC units.

Wetenschap & techniek

Binnen ons onderwijs is veel aandacht voor de koppeling tussen wetenschap & techniek en andere lessen. Zo integreren we wetenschap & techniek bij taalopdrachten en binnen het IPC. We hebben sinds schooljaar 2022 een goed gevuld talentenlab met uiteenlopende materialen gericht op programmeren, ontdekken en creëren, waarbij we leerlingen aanmoedigen zichzelf door de jaren heen te ontwikkelen in alles rondom de kennisgebieden wetenschap en techniek.

Burgerschap & internationalisering

Op onze school is de aandacht voor burgerschap geïntegreerd in het totaal aanbod. In het visiestuk ‘Actief burgerschap en sociale integratie op onze school’ leest u hier meer over (link: Visiestuk Actief burgerschap en sociale integratie).

Bewegingsonderwijs

Iedere groep krijgt afwisselend spellessen en toestellessen in onze gymzaal, waarbij de kinderen specifieke vaardigheden in een doorgaande leerlijn aangeleerd krijgen. Naast de lessen bewegingsonderwijs is er een dansdocente vanuit Tim Koldenhof aangesloten bij het team. Zij verzorgt op de vrijdagochtend danslessen aan alle leerlingen.

Engels

Op Jenaplanschool De korf beginnen we met Engels vanaf groep 1 en leren we spelenderwijs de Engelse taal. We maken daarbij in de groepen 1-4 gebruik van de methode Ipockets. Bij de Engelse les zijn spreekvaardigheid en luistervaardigheid uitgangspunt. Vanaf groep 5 werken we met de methode Tweens. Kinderen oefenen daarbij online op hun eigen niveau en snelheid Engelse taalvaardigheden en daarnaast is er wekelijks Engelse les in de stamgroep.

Kanjertraining

Wij werken op De Korf met de methode ‘Kanjertraining’. De kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Deze training sluit goed aan bij onze jenaplanvisie. Het team is opgeleid en gecertificeerd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons schoolondersteuningsprofiel is online in te zien (link).

Ondersteuning en begeleiding

De eerste verantwoordelijkheid voor de begeleiding van het kind in zijn ontwikkeling op school, ligt bij de stamgroepsleider. De intern begeleider heeft o.a. de taak om de stamgroepsleider te coachen of begeleiding te organiseren om onderwijs op maat te kunnen bieden. Ook zorgt de intern begeleider voor de zorgstructuur binnen De Korf. Zij kent de kinderen en het onderwijs goed. Een aantal keren per schooljaar,  tijdens de groeps- en/ of kindbesprekingen, bespreekt zij de kinderen van de stamgroep met de stamgroepsleider. Zij draagt er ook zorg voor dat er van tijd tot tijd observaties en toetsen plaatsvinden om de voortgang in beeld te houden. Zij reikt hiervoor een toetskalender aan. Zo nodig wordt het onderwijs aangepast. De stamgroepsleider houdt het leerlingvolgsysteem en kind-dossier bij. De Korf heeft een leerlingvolgsysteem voor de cognitieve ontwikkeling en één voor de sociale ontwikkeling. De Korf werkt op sociaal-emotioneel gebied met het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. Hiervoor is het team gecertificeerd. Bij de kleuters gebruiken we Kijk! om de ontwikkeling te volgen. Op het gebied van leervakken wordt Cito en CPS gebruikt. Twee maal per jaar worden vanuit dit leerlingvolgsysteem trendanalyses en dwarsdoorsnedes gemaakt om de kwaliteit van het onderwijs te blijven monitoren. Daarnaast worden nog aanvullende instrumenten zoals periodiek personeels-, ouder- en leerlingtevredenheidspeilingen, gebruikt om de kwaliteitszorg vorm te geven.

Voorzieningen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

Signaleren van extra onderwijsbehoeften start vanaf het intakegesprek. Binnen het eigen klassenmanagement wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind. Op welke wijze de kinderen specifieke aandacht krijgen, wordt vastgelegd in het kinddossier, groepsoverzicht of in een Ontwikkelperspectief (OPP). Het handelen van de leerkracht wordt dan afgestemd op bijvoorbeeld instructie, werkbegeleiding of aanbod van bepaalde leerstof binnen haalbare doelen binnen een stamgroep of niveaugroep. Samenwerking met ouders is hierbij van groot belang. Op deze manier handelen, vraagt veel van de stamgroepsleiders en we hechten er dan ook waarde aan dat elk teamlid zich professioneel blijft ontwikkelen. 


Eureka! groep voor meerbegaafde kinderen

Voor meerbegaafde kinderen kan het lesaanbod per kind anders ingevuld zijn. Versnelling binnen een vakgebied en/of verdieping is mogelijk, wanneer wij denken dat het kind daarbij gebaat is. Daarnaast zien deze kinderen elkaar in de Eureka! groep. De ene week is voor leerlingen uit de middenbouw, de andere week voor leerlingen uit de bovenbouw. Het doel in deze groep is vooral gericht op het ontwikkelen van leerstrategieën op hoger niveau (leren ‘leren’) en werken aan persoonlijke leerdoelen. De opdrachten waar de leerlingen uit de Eureka! groep aan werken zijn in lijn met de IPC projecten die in de reguliere stamgroepen plaatsvinden.

Passend Onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs. Door deze wet zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Onze school werkt samen met andere scholen in de regio en scholen voor speciaal onderwijs zodat we samen alle leerlingen passend onderwijs kunnen geven. Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder, onze intern begeleider en de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband overleggen. Verder kunnen wij overleggen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het CJG aan onze school verbonden zijn. In ons Schoolondersteuningsplan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden.Meer informatie over passend onderwijs in onze gemeente is te vinden bij het Samenwerkingsverband Apeldoorn PO, via: www.swvapeldoornpo.nl.

Externe contacten

De Korf werkt met deskundigen samen om zorg op maat te kunnen aanbieden. Dit houdt in dat mensen van buitenaf binnen de Korf werken:

 • Onderwijsassistent i.o.
 • Schoolmaatschappelijk werk (met o.a. KIES)
 • Particuliere instanties
 • CJG (Centrum voor jeugd en gezin, zie de website voor meer informatie)
 • Dyslexie instanties o.a. Marant, IJsselgroep, T.Braams
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn

Wanneer de school het noodzakelijk acht om hulp in te schakelen van buitenschoolse instanties is dit bekend bij de ouders. Samen met hen wordt een weg gekozen voor externe hulp. Het kan in enkele gevallen voorkomen dat de school dringend advies geeft. Ouder, school, externe partijen werken dan zoveel mogelijk samen. Dat geldt bij onder andere leer- of gedragsproblematiek of problemen binnen de thuissituatie van het kind. De ondersteuning vindt binnen en/of buiten de schooluren plaats.

De regionale verwijsindex

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Meer informatie: http://www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley/.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambitie van De Korf is nog meer bezig te zijn met Talentontwikkeling, voor alle kinderen op alle niveau's.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Extra aanbod voor het jonge kind in samenwerking met voorschoolse kinderopvangorganisaties is voor onze school niet nodig. Leerlingen die onze school bezoeken hebben voldoende bagage om het onderwijs adequaat te kunnen volgen. Onze school kent geen VVE leerlingen. Dit zijn leerlingen die profiteren van extra inzet in het kader van de Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betreft normaliter kinderen die met name op het gebied van taal een achterstand hebben opgelopen, waardoor de aansluiting bij het basisonderwijs lastig kan zijn. 

Terug naar boven