Disclaimer en gebruikersvoorwaarden

Scholenopdekaart.nl is de website van scholen uit het funderend onderwijs waar zij zich op uniforme wijze presenteren aan de samenleving. De gepresenteerde informatie kan onder meer gebruikt worden voor de dialoog met de omgeving. De informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en scholen uit het funderend onderwijs.

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.scholenopdekaart.nl. De PO-Raad en VO-raad (waarnaar ook verwezen wordt als de Raden) zijn eigenaar van de website.

Informatie op www.scholenopdekaart.nl

De PO-Raad en VO-raad betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van de website. De Raden kunnen echter niet garanderen dat alle informatie juist en/of volkomen is, en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

De PO-Raad en VO-raad behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Gebruik van www.scholenopdekaart.nl

De PO-Raad en VO-raad zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de PO-Raad en/of VO-raad.

Persoonlijk /niet-commercieel gebruik

Teksten op de website mag u, tenzij anders vermeld, gebruiken onder deze voorwaarden:

Deze gebruikersvoorwaarden bevatten een persoonlijk recht om de website te gebruiken. Dit recht is niet overdraagbaar of verder licentieerbaar. De PO-Raad en de VO-raad behouden zich nadrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht voor de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, documenten, beeldmerken en logo’s worden begrepen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen via support@vensters.nl.

Terug naar boven