Rooms Katholieke Basisschool De Korf

Postmeestersdreef 2 7328 KM Apeldoorn

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Korf
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Korf

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten

Onze school houdt zorgvuldig bij welke resultaten we behalen. Daarvoor worden toetsen gebruikt. Deze toetsen horen bij een methode of zijn methodeonafhankelijk. Ook gebruiken wij een leerlingvolgsysteem, waarbij de ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd wordt. De resultaten bespreken de leerkrachten met de kinderen, met de interne begeleiders en met elkaar.

Naar aanleiding van de opbrengsten worden elk half jaar per stamgroep groepsplannen opgesteld voor de vakgebieden Taal, Lezen en Rekenen.

MijnRapportfolio

Jenaplanschool De Korf werkt met MijnRapportfolio en hiermee komt het papieren rapport te vervallen. Zoals de naam al zegt is MijnRapportfolio een combinatie van een digitaal rapport en een digitaal portfolio. MijnRapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind, kinderen worden meer betrokken bij hun eigen ontwikkeling en ouders kunnen deze ontwikkeling altijd volgen. MijnRapportfolio bestaat uit de volgende onderdelen:

Zo ben ik  (Gr. 3 t/m 8)

Ieder kind is uniek. De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind speelt hierbij natuurlijk een zeer belangrijke rol. Hoe ziet het kind zichzelf en hoe kijkt de leerkracht naar het kind. Vanaf groep 5 wordt door zowel het kind als de leerkracht een door de school opgestelde vragenlijst  ingevuld en wordt er zichtbaar waar de overeenkomsten en verschillen zijn.

Zo leer ik (Gr. 5 t/m 8)

Ieder kind leert anders. Om als leerkracht inzicht te krijgen in de manier van leren van ieder kind wordt vanaf groep 5 een leerstijlentest afgenomen. De leerstijlentest is gebaseerd op de leerstijlen volgens KOLB.

Zo werk ik (Gr. 3 t/m 8)

De manier van werken is mede bepalend voor het te behalen resultaat. Door ieder kind, binnen MijnRapportfolio, eigenaar te maken van zijn eigen werkhouding en dit ook door de leerkracht te laten invullen, ontstaat er een beter beeld van wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind optimaal kan werken.

Talenten (Gr. 1 t/m 8)

Ieder kind heeft talenten waar hij of zij trots op mag zijn. Door dit via MijnRapportfolio expliciet te kunnen delen ontstaat er een beter beeld van de talentontwikkeling van het kind. Het kind of de leerkracht kan zelf foto’s of filmpjes van werkstukken, hobby’s etc. plaatsen en aangeven welke talenten hij of zij hierbij laat zien.

Vaardigheden (Gr 3 t/m 8)

Bij dit onderdeel krijg je als leerkracht, ouder en kind inzicht in de ontwikkeling binnen de verschillende vakgebieden. Daarnaast kan het kind per vakgebied aangeven hoe het is gesteld met zijn of haar welbevinden, bijvoorbeeld motivatie en plezier.

Documenten (Gr 1 t/m 8)

Om het totaalbeeld van het kind helemaal compleet te maken, bestaat er binnen MijnRapportfolio, de mogelijkheid om documenten toe te voegen. Hier worden voor groep 1 en 2 twee keer per jaar de gegevens van KIJK! geplaatst en voor de overige groepen het document van ons leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het VO

In juni/juli worden de ouders van de leerlingen uit groep 7 uitgenodigd om te komen praten over het advies voor het voortgezet onderwijs. Dit pre-advies is gebaseerd op observaties, cijfers, scores van het leerlingvolgsysteem en overleg met collega’s, IB’er en directie. Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een PO/VO-avond, waar u presentaties kunt bijwonen van alle Apeldoornse VO-scholen. Daarnaast zal de school u op de hoogte houden van de open dagen van alle VO-scholen in Apeldoorn.

Als alles verloopt zoals we verwachten, zal uw zoon/dochter na groep 8 zijn/haar schoolloopbaan vervolgen in het voortgezet onderwijs. In de loop van het schooljaar zal de leerkracht van groep 8 een advies geven voor het voorgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op observaties, cijfers, de scores van het leerlingvolgsysteem en overleg met collega’s. Nadat het voorlopig advies is gegeven doen de leerlingen van groep 8 in februari mee aan de doorstroomtoets van IEP. De resultaten daarvan zijn in maart bekend. Als een leerling de doorstroomtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het voorlopige schooladvies heroverwegen in overleg met de ouders. Dat kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de doorstroomtoets. Soms maken leerlingen de toets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Voor 1 april schrijven de leerlingen zich in bij een middelbare school. De ouders melden het eigen kind aan bij de voortgezet onderwijs school naar keuze uiterlijk in de laatste week van maart. Als een leerling zich ingeschreven heeft bij een school voor voortgezet onderwijs (VO) volgt een afspraak tussen de leerkracht groep 8 en de brugklascoördinator van de VO-school. Hiermee willen wij bijdragen aan een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.


Uitstroom gegevens schooljaar 2022-2023:

 • VWO: 2
 • Havo/VWO: 2
 • Havo: 2
 • VMBO theoretische leerweg/Havo: 1
 • VMBO theoretische leerweg (Mavo): 2
 • VMBO-kader/theoretische leerweg: 5
 • VMBO-kader: 1
 • VMBO-basis/kader: 0
 • VMBO-basis/beroeps: 2
 • Praktijkonderwijs: 0
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Korf wordt Jenaplanonderwijs gegeven, waarin de school wordt gezien als een oefenplaats voor een betere samenleving.

Naast de 7 pijlers waar het Jenaplanonderwijs op is gebaseerd, is er extra veel aandacht voor Sociale Ontwikkeling. Deze zijn vertaald in de volgende 3 Jenaplankernkwaliteiten die allemaal gaan over Relatie:

 1. Het kind in relatie met zichzelf
 2. Het kind in relatie met de ander
 3. Het kind in relatie met de wereld

Zorgen voor een veilige pedagogische sfeer en veiligheid in het algemeen, heeft onze bijzondere aandacht. Dit komt onder andere extra naar voren tijdens de Kringen en de Kanjerlessen.

Het volgen van onze leerlingen op sociaal-emotioneel gebied doen wij uitgebreid. De werkwijze hierbij staat hieronder beschreven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid nemen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven