Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Perkstraat 55 3333 VE Zwijndrecht

 • De kinderen kunnen op vrijwillige basis en gratis deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten.
 • Beide kind centra zijn gecertifeerd w.b. School op Seef. Dit houdt in dat er op school effectief verkeersonderwijs wordt gegeven.
 • Beide kind centra zijn gecertifeerd w.b. Gezonde School. D.h.i. dat wij ouders/kinderen adviseren w.b. gezonde voeding en drinken en bewegen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting Eindtoets 2022-2023:

Er zijn 5 leerlingen die wel de eindtoets hebben gemaakt en dus nog meegenomen zijn in het bovenstaande schema, maar waarvoor de ontheffingsregel geldt, omdat zij, of korter dan 4 jaar in Nederland wonen en dus het Nederlands onvoldoende beheersen, of naar het speciaal onderwijs gaan. Hierdoor stijgt het schoolgemiddelde aanzienlijk.

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024: De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: 

 • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets. 
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. 
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. 
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
 • Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso. 
 • Krijgt de leerling een hoger toetsadvies op de doorstroomtoets dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dit motiveren. 
 • De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Wij kiezen waarschijnlijk weer voor A-vison digitaal  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geregistreerd in Snappet, Parnassys (methode en niet-methodegebonden toetsen van CITO) en Leerlijnen van Parnassys (voor de groepen 1 en 2). Parnassys is vanaf groep 3 gekoppeld aan Leeruniek, al heeft VLL wel een aparte standaard binnen de school. Wij analyseren deze tussen-opbrengsten voortdurend. Wij passen ons onderwijs aan op de onderwijsbehoefte van de individuele kinderen. Vanwege de effectiviteit en werkbaarheid clusteren wij kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften en niveaus. Dit wordt nauwkeurig omschreven in Leeruniek. Leeruniek is instrument dat wordt gebruikt om alle geanalyseerde data om te zetten naar handelen van de docenten. Er wordt gekeken naar het leerrendement van iedere leerling en dit wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De eindtoets basisonderwijs laat zien of het rendement van kinderen en leerkrachten voldoende is geweest.Het inspectieonderzoek in december 2020 was gericht op kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Op deze 2 meest belangrijke en zware onderdelen van het toezicht scoorden wij 2 maal een "GOED". Dit geeft aan dat wij alle kinderen kinderen optimaal in beeld hebben en elk kind die individuele ondersteuning bieden dat het nodig heeft. Hierdoor halen wij het optimale uit de kinderen tijdens hun schoolloopbaan. IETS OM TROTS OP TE ZIJN.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets 

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets en de kinderen moeten zich in 1 vastgestelde week aanmelden op een VO-school Vanaf schooljaar 2023-2024: 

De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets: 

 • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets i.p.c. centrale eindtoets. 
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. 
 • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. 
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. 
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. 
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
 • Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso. 
 • Krijgt de leerling een hoger toetsadvies op de doorstoomtoets dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies.
 • Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.
 • De school moet motiveren. 
 • Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.
 • Wij kiezen waarschijnlijk weer voor A-vison digitaal  
 • Wij nemen de kinderen en hun ouders nauwkeurig mee in dit hele proces, want ons doel is de leerlingen op die vorm van voortgezet onderwijs te krijgen die aansluit bij de intelligentie en interesse van het kind

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Dolfijn is de school van talenten. Dit houdt in dat wij niet alleen kijken naar de basisvaardigheden, maar dat kinderen ook waardering krijgen voor andere talenten. In de reguliere lessen, maar zeker ook de VSD kunnen kinderen (facultatief) hun talenten ontdekken. De school kenmerkt zich zeker door onderling respect en acceptatie. Dit als gevolg van de grote verscheidenheid in niveau , talent, cultuur, geloof en nationaliteit. Wij benoemen dan ook de gelijke ongelijkheid binnen de school en de groepen. Iedereen is uniek en gelijkwaardig, ondanks er grote verschillen zijn. Wij observeren voortdurend of onze inzet het gewenste resultaat oplevert.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ik mag altijd zijn wie ik ben.
 • Wij leren en spelen samen
 • Iedereen heeft een talent

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wij zijn in december 2020 conform het nieuwe toezichtskader beoordeeld op de belangrijkste onderdelen "Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur" De inspectie van het onderwijs gaf ons de beoordeling "goed" voor beide onderdelen. Daar dit onderzoek deel uit maakte van een bestuursonderzoek, zal er niet schoolspecifiek een verslag opgemaakt worden door de inspectie. Het onderzoeksresultaat van de Dolfijn is echter is wel op te vragen bij de kwaliteitsmedewerkster van OZHW.  

Bij onze vorige vorige beoordeling (2015) op "Pedagogisch klimaat en Ouderbetrokkenheid" scoorden wij ook al heel goed. Dit alles met het feit dat we prima scoren op de eindtoets basisonderwijs geeft ons het vertrouwen dat de Dolfijn een kwalitatief goede school is

Terug naar boven