Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Perkstraat 55 3333 VE Zwijndrecht

  • Wij hanteren op de Dolfijn een continurooster ( iedere dag 8.30 tot 14.00 uur )
  • Door laptops effectief te gebruiken (Microsoft apps enSnappet) kunnen de leerkrachten de kinderen op maat onderwijs en ondersteuning bieden.
  • De kinderen ontdekken hun talenten ook tijdens de Brede School/ BSO. Deze locatie maakt deel uit van de Brede School Kort-Ambacht
  • Techniek wordt ook gegeven de peuters t/m groep 8. Ook leren de kinderen ook programmeren ( en werken met 3D printer)

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Dolfijn heeft 2 locaties. Het kan dus weleens gebeuren dat de groep 8 op de ene locatie lager scoort dan de andere locatie, doordat er bijvoorbeeld net kinderen in de groep zitten die extra ondersteuning nodig hebben. Vorig jaar scoorde deze locatie veel hoger dan de andere locatie en dit jaar was dit net omgekeerd.

De totale Dolfijn scoorde 195,0 en dit is weer boven de ondergrens van de inspectie.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geregistreerd in Snappet, Parnassys (methode en niet-methodegebonden toetsen van CITO) en Leerlijnen van Parnassys (voor de groepen 1 en 2). Parnassys is vanaf groep 3 gekoppeld aan Leeruniek. Wij analyseren deze tussen-opbrengsten voortdurend. Wij passen ons onderwijs aan op de onderwijsbehoefte van de individuele kinderen. Vanwege de effectiviteit en werkbaarheid clusteren wij kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften en niveaus. Dit wordt nauwkeurig omschreven in Leeruniek. Leeruniek is instrument dat wordt gebruikt om alle geanalyseerde data om te zetten naar handelen van de docenten. Er wordt gekeken naar het leerrendement van iedere leerling en dit wordt afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De eindtoets basisonderwijs laat zien of het rendement van kinderen en leerkrachten voldoende is geweest.

Het inspectieonderzoek in december 2020 was gericht op kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Op deze 2 meest belangrijke en zware onderdelen van het toezicht scoorden wij 2 maal een "GOED". Dit geeft aan dat wij alle kinderen kinderen optimaal in beeld hebben en elk kind die individuele ondersteuning bieden dat het nodig heeft. Hierdoor halen wij het optimale uit de kinderen tijdens hun schoolloopbaan. IETS OM TROTS OP TE ZIJN.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven