Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Perkstraat 55 3333 VE Zwijndrecht

  • De kinderen kunnen op vrijwillige basis en gratis deelnemen aan sport-, kunst- en cultuuractiviteiten.
  • Beide kind centra zijn gecertifeerd w.b. School op Seef. Dit houdt in dat er op school effectief verkeersonderwijs wordt gegeven.
  • Beide kind centra zijn gecertifeerd w.b. Gezonde School. D.h.i. dat wij ouders/kinderen adviseren w.b. gezonde voeding en drinken en bewegen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kinderen geven aan dat zij zeer tevreden zijn op deze locatie. De items die misschien aandacht behoeven zullen wij de komende jaarplan periode bespreken in de groep, leerlingenraad en team en proberen deze te verbeteren en/of aandacht te geven. Maar met deze hoge score kunnen we heel tevreden zijn. Ik ben er echter wel van overtuigd dat de afgelopen rommelige en zware periode echt zijn weerslag heeft op het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen. Daarom werken wij juist extra aan dit ontwikkelingsgebied en de veranderde dynamiek in de groepen. Ieder groep onderneemt extra sociale activiteiten zoals excursies. Het is altijd fijn om te zien dat onze school hoog scoort wat betreft leerlingentevredenheid.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij hebben de oudertevredenheidspeiling onder alle ouders uitgezet en ook de mogelijkheid geboden om deze op school in te vullen bij het gebrek aan een computer of in het geval met problemen met de Nederlandse taal. De respons was ondanks dit alles relatief laag. In ieder geval te laag om een goed beeld te krijgen. De deelnemende ouders beoordeelde de locatie gemiddeld met een 9,1. Gelukkig hebben wij ook in de ouderkamer en tijdens de spelinloop veel en intensief contact met de ouders. Tijdens deze contactmomenten geven de ouders mondeling aan waar zij tegen aan lopen en wat zij vinden van onze school. De tevredenheid bij de deelnemers is op alle aspecten hoog.

OZHW Klachtenregeling:

Als leerlingen of hun ouders opmerkingen of klachten hebben over de school, staat de deur van de leraar, locatiemanager, directeur, vakdocent of iedere andere medewerker van de school voor hen open. Komen zij er samen niet uit, dan kunnen de betreffende leerling en zijn ouders gebruikmaken van de Klachtenregeling van OZHW. Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie geweld en pesten. De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. De klachtenregeling is terug te vinden via de website van OZHW (www.ozhw.nl/organisatie/rechten-en-plichten/).

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven