R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b 1735 GK 't Veld

  • Het Marinxplein is het speel- leerplein voor de leerlingen van de onderbouw.
  • De leerlingen kunnen alleen of in groepjes werken op het leerplein.
  • De school werkt met diverse ict-middelen die het onderwijs ondersteunen. Zo werken de kinderen uit groep 5 t/m 8 met Snappet.
  • In de school zit een bibliotheek waar de school gebruik van maakt en die ook open is voor leden van de kopgroepbibliotheek.
  • We werken met het programma van de Kanjertraining

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 7 maken de cito-entreetoets. Deze toets wordt geanalyseerd. Zo kan de school samen met de gegevens van de NIO-toets en het beeld van de leerkracht komen tot een voorlopig schooladvies aan leerlingen. Daarnaast kan de school de lesstof aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De overige gegevens en het beeld van de leerkracht (zoals de werkhouding) zijn hierbij ook van belang. De eindtoets wordt ook gebruikt voor het analyseren van de onderwijskwaliteit van de school.

De school heeft de doelstellingen en ambities m.b.t. de resultaten vastgesteld voor de periode 2015-2019. De ambitie schoolstandaarden vindt u hier.Deze vindt u hier. 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de schoolgids van RKBS De Marinx op www.demarinx.nl

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maakt de school gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen die de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen meten. De leerkrachten analyseren deze toetsen en kunnen het onderwijsaanbod indien nodig aanpassen om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van een leerling. De school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. De meetmomenten vinden plaats in januari en mei / juni. De resultaten van de methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen worden op het rapport weergegeven en besproken tijdens de oudergesprekken. Naast het leerlingvolgsysteem voor de basisvaardigheden meet de school ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De school maakt hierbij gebruik van een onafhankelijk observatiesysteem Kanvas.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het voortgezet onderwijs zorgt samen met de basisschool voor een ‘warme overdracht’. Voor de nieuwe school zijn niet alleen de toetsgegevens belangrijk, maar ook de sociale achtergronden en interesses van leerlingen. De basisschool wordt door het voortgezet onderwijs op de hoogte gehouden over de vorderingen van leerlingen. Zo kunnen wij nagaan of de adviezen in de daarop volgende jaren aangepast dienen te worden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het oordeel van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op een school wordt uitgedrukt in voldoende, zwak en zeer zwak. Naast een oordeel over kwaliteit, spreekt de inspectie ook een oordeel uit over de naleving van de wet- en regelgeving op school. Op dit moment heeft de inspectie De Marinx beoordeeld met ‘voldoende’. Een school heeft voldoende kwaliteit als uit de risicoanalyse blijkt dat de opbrengsten zich op een minimaal aanvaardbaar niveau bevinden. Ook zijn er geen signalen dat er iets anders mis zou kunnen zijn. RKBS de Marinx valt onder het basistoezicht, en heeft daarmee het vertrouwen van de inspectie. Dit geldt zolang de jaarlijkse analyse uitwijst dat er geen risico’s zijn. In het basisarrangement bezoekt de inspectie de school eens in de vier jaar. Het oordeel van de inspectie wordt toegelicht in een rapport. Dit rapport is in eerste instantie geschreven voor de school en het bestuur van Stichting Sarkon. De school informeert de ouders van een nieuwe rapportage van de inspectie. Meer informatie over de onderwijsinspectie is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl

Terug naar boven