R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b 1735 GK 't Veld

  • Het Marinxplein is het speel- leerplein voor de leerlingen van de onderbouw.
  • De leerlingen kunnen alleen of in groepjes werken op het leerplein.
  • In de school zit een bibliotheek waar de school gebruik van maakt en die ook open is voor leden van de Kopgroepbibliotheek.
  • De school werkt met diverse ict-middelen die het onderwijs ondersteunen. Zo werken de kinderen uit groep 4 t/m 8 met Snappet.
  • De school werkt met de Kanjertraining voor het aanleren van sociale vaardigheden, dit wordt samen met The Leader in Me ingezet.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

De eindtoets wordt ook gebruikt voor het analyseren van de onderwijskwaliteit van de school.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de schoolgids van RKBS De Marinx op www.demarinx.nl

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen maakt de school gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen die de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen meten. De leerkrachten analyseren deze toetsen en kunnen het onderwijsaanbod indien nodig aanpassen om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van een leerling. De school maakt sinds dit jaar voor het eerst gebruik van het leerlingvolgsysteem van IEP. De meetmomenten vinden plaats in januari en mei / juni. De resultaten van de methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen worden op het rapport weergegeven en besproken tijdens de kind- oudergesprekken. Naast het leerlingvolgsysteem voor de basisvaardigheden meet de school ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De school maakt hierbij gebruik van een onafhankelijk observatiesysteem Kanvas.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van de basisschool wordt door de leerling en ouders een keuze gemaakt voor een school voor het vervolgonderwijs, op basis van het schooladvies. De medewerkers in de bovenbouw formuleren samen met kwaliteitscoördinator (intern begeleider) en schoolleiding het schooladvies op basis van een aantal factoren:

  • De profielschetsen van de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs. 
  • De persoonlijke ontwikkeling van het kind: De wijze waarop de leerling zichzelf richting geeft, met betrekking tot zichzelf en in relatie met anderen.

Het niveau dat de leerling heeft met betrekking tot de verschillende vakgebieden, zoals rekenen, taal, begrijpend en technisch lezen. Hiervoor gebruiken zij de resultaten in Snappet en het leerlingvolgsysteem.

Het verwijzingstraject bestaat uit de volgende stappen:

Einde leerjaar 7: De school formuleert het voorlopig schooladvies. Ouders ontvangen deze per brief. Het advies wordt besproken tijdens de voortgangsgesprekken. 

November leerjaar 8: De leerlingen ontvangen het tweede, voorlopige schooladvies. Ouders ontvangen deze per brief. Het advies wordt besproken tijdens de voortgangsgesprekken.

December leerjaar 8:  Leerlingen en ouders maken kennis met het VO. De verschillende scholen organiseren open dagen. De leerlingen / ouders ontvangen informatie over deze avonden via KWIEB. De leerlingen kunnen deelnemen aan de doe-dagen van het voortgezet onderwijs (VO).

Februari leerjaar 8: De leerlingen nemen deel aan de landelijke doorstoomtoets.

Maart leerjaar 8: De school stelt de schooladviezen vast. Indien het resultaat van de leerling van een hoger niveau is dan het schooladvies, kan de school in overleg met de leerling / ouders het advies aanpassen. Als het advies afwijkt van het voorlopig advies of bij bijzondere omstandigheden wordt het advies toegelicht in een gesprek met leerlingen en ouders.

Eind maart leerjaar 8: Ouders schrijven de leerlingen in bij de school voor het voortgezet onderwijs tijdens de landelijke inschrijfweek.

April/ Mei leerjaar 8: de leraren van groep 8 zorgen voor een (warme) overdracht. De school draagt, met toestemming van de ouders, alle gegevens van de leerling over aan het voortgezet onderwijs. Deze licht de school toe tijdens een gesprek (de warme overdracht).

Juni-Juli leerjaar 8: De kinderen maken kennis met hun nieuwe klas met het voortgezet onderwijs. 

Juli leerjaar 8: De leerlingen nemen afscheid van de basisschool De leerlingen van groep 8 nemen afscheid tijdens een afscheidsavond. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De  Marinx  streeft  ernaar  een  school  te  zijn  met  een  goede  sfeer  waarin  iedereen  zich  thuis  voelt; kinderen,  ouders  en  leerkrachten.

Om een veilige omgeving te creëren, waarin we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan, werken we met De Kanjertraining. Kinderen leren op een positieve manier naar zichzelf en elkaar te kijken en leren omgaan met verschillende sociale situaties.

Via de methode Trefwoord behandelen we op De Marinx regelmatig verschillende levensbeschouwelijke onderwerpen. Via verhalen en gesprekken leren de kinderen open te staan voor verschillen in de samenleving, zoals mensen met een andere culturele achtergrond, religie of afkomst, zonder de eigen identiteit en tradities te verliezen.

Verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden op De Marinx. Deze waarden zijn de basis van het dagelijks handelen van de leerkrachten. 'De juiste dingen doen ook als niemand kijkt.'

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Een goede veilige sfeer
  • Positief mensbeeld
  • Vertrouwen in jezelf/de ander

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het oordeel van de inspectie over de kwaliteit van het onderwijs op een school wordt uitgedrukt in voldoende, zwak en zeer zwak. Naast een oordeel over kwaliteit, spreekt de inspectie ook een oordeel uit over de naleving van de wet- en regelgeving op school. Op dit moment heeft de inspectie De Marinx beoordeeld met ‘voldoende’. Een school heeft voldoende kwaliteit als uit de risicoanalyse blijkt dat de opbrengsten zich op een minimaal aanvaardbaar niveau bevinden. Ook zijn er geen signalen dat er iets anders mis zou kunnen zijn. RKBS de Marinx valt onder het basistoezicht, en heeft daarmee het vertrouwen van de inspectie. Dit geldt zolang de jaarlijkse analyse uitwijst dat er geen risico’s zijn.

Het oordeel van de inspectie wordt toegelicht in een rapport. Dit rapport is in eerste instantie geschreven voor de school en het bestuur van Stichting Sarkon. De school informeert de ouders van een nieuwe rapportage van de inspectie. Meer informatie over de onderwijsinspectie is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl

Terug naar boven