R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b 1735 GK 't Veld

  • Het Marinxplein is het speel- leerplein voor de leerlingen van de onderbouw.
  • De leerlingen kunnen alleen of in groepjes werken op het leerplein.
  • De school werkt met diverse ict-middelen die het onderwijs ondersteunen. Zo werken de kinderen uit groep 5 t/m 8 met Snappet.
  • In de school zit een bibliotheek waar de school gebruik van maakt en die ook open is voor leden van de kopgroepbibliotheek.
  • We werken met het programma van de Kanjertraining

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam bestaat uit de directeur, de leerkrachten en het onderwijs ondersteund personeel. De directie en de leerkrachten geven samen vorm aan het onderwijs op school. Zij hebben regelmatig overleg over onderwijsinhoudelijke en praktische onderwerpen in team- en bouwvergaderingen, werkgroepsoverleg en tijdens studiedagen.

De leerkrachten op school zijn onderdeel van het schoolteam. Gezamenlijk zorgen de leerkrachten voor goed onderwijs op de hele school voor alle leerlingen. Daarnaast zijn ze groepsleerkracht. De leerkrachten begeleiden de kinderen in de groep, zij volgen de ontwikkeling van kinderen en informeren hierover de ouders.

De school wordt geleid door de directeur. De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren het managementteam. Samen met de bouwcoördinaten coördineert de directeur het beleid op school. Zij bewaakt de financiën en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daarnaast stuurt de directeur de praktische zaken, zoals onderhoud en beheer.

De bouwcoördinatoren zijn leerkrachten met een specifieke coördinerende taak. De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren het managementteam. De bouwcoördinatoren dragen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en de onderwijskundige doorgaande lijn in de onder- en bovenbouw. Zij geven samen met de directeur sturing aan het beleid van de school en zijn het aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er verlof wordt aangevraagd door een leerkracht dan wordt er een invaller geregeld via het bestuurskantoor.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

RKBS De Marinx werkt in groep 1/2 met combinatiegroepen. Van groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met homogene groepen. Binnen deze groepen wordt gewerkt met een lesaanbod in drie niveau's. Dit sluit aan bij de afspraken en doelstellingen van het Passend Onderwijs.

Vanaf 1-8-2014 werkt op De Marinx een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Deze is verbonden aan sportservice schagen

Op De Marinx wordt ook gewerkt met een vakleerkracht Muziek. Een keer in de twee weken gaat de vakleerkracht alle groepen langs om muziek te geven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Marinx is het mogelijk om ondersteuning te bieden op enkele specialismen, mits hiervoor voldoende extra ondersteuningsmogelijkheden (arrangementen) beschikbaar zijn. De school heeft ervaring met:

  • werken met slechthorenden (onder- en bovenbouw)
  • werken met slechtzienden (onderbouw)
  • werken met hoogbegaafden (gespecialiseerde leerkracht)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Marinx is onderdeel van het brede schoolcomplex ‘Veldzicht’. De brede school is een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit het dorp. De school werkt intensief samen met deze partners uit de brede school. De leerlingen en ouders op school maken gebruik van deze faciliteiten. Dit kan betekenen dat de theaterruimte van de school wordt gebruikt door een van de partners van de school voor buurtactiviteiten. Daarnaast kan de school gebruik maken van de faciliteiten van het dorpshuis (bijvoorbeeld de gymzaal). De directeur maakt hierover afspraken met de partners. Het complex wordt beheerd door de gebouwbeheerder.

De school werkt intensief samen met SKDH de Keet. Er is een warme overdracht. Met behulp van de kwaliteitskaarten verbeteren we de samenwerking en de kwaliteit m.b.t. de VVE. 

Terug naar boven