R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b 1735 GK 't Veld

  • Het Marinxplein is het speel- leerplein voor de leerlingen van de onderbouw.
  • De leerlingen kunnen alleen of in groepjes werken op het leerplein.
  • In de school zit een bibliotheek waar de school gebruik van maakt en die ook open is voor leden van de Kopgroepbibliotheek.
  • De school werkt met diverse ict-middelen die het onderwijs ondersteunen. Zo werken de kinderen uit groep 4 t/m 8 met Snappet.
  • De school werkt met de Kanjertraining voor het aanleren van sociale vaardigheden, dit wordt samen met The Leader in Me ingezet.

Het team

Toelichting van de school

Het onderwijsteam bestaat uit de directeur, de leerkrachten en het onderwijs ondersteund personeel. De directie en de leerkrachten geven samen vorm aan het onderwijs op school. Zij hebben regelmatig overleg over onderwijsinhoudelijke en praktische onderwerpen in team- en bouwvergaderingen, werkgroepsoverleg en tijdens studiedagen.

De leerkrachten op school zijn onderdeel van het schoolteam. Gezamenlijk zorgen de leerkrachten voor goed onderwijs op de hele school voor alle leerlingen. Daarnaast zijn ze groepsleerkracht. De leerkrachten begeleiden de kinderen in de groep, zij volgen de ontwikkeling van kinderen en informeren hierover de ouders.

De school wordt geleid door de directeur. De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren het managementteam. Samen met de bouwcoördinatoren coördineert de directeur het beleid op school. Zij bewaakt de financiën en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daarnaast stuurt de directeur de praktische zaken, zoals onderhoud en beheer.

De bouwcoördinatoren zijn leerkrachten met een specifieke coördinerende taak. De directeur vormt samen met de bouwcoördinatoren het managementteam. De bouwcoördinatoren dragen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken en de onderwijskundige doorgaande lijn in de onder- en bovenbouw. Zij geven samen met de directeur sturing aan het beleid van de school en zijn het aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur.

De intern begeleider heeft een belangrijke rol bij de kwaliteitszorg, de ontwikkeling en de uitvoering van de onderwijsvisie op school. De intern begeleider is samen met de directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit, de structuur en de coördinatie van de ondersteuning aan leerlingen.  De intern begeleider coacht en ondersteunt leraren/ onderwijsassistenten bij het versterken van het handelingsgericht werken en de ouderbetrokkenheid. In de uitvoering begeleidt en coacht de intern begeleider de leraren/ onderwijsassistenten. De intern begeleider is daarnaast samen met de directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit, de structuur en de coördinatie van de deskundigheidsbevordering van het onderwijsteam.

De onderwijsassistenten ondersteunen de groepsleraren en de intern begeleider bij het uitvoeren van ondersteuning aan leerlingen. Zij zijn als extra kracht aanwezig in de groep of zij werken met kleine groepjes leerlingen buiten de groep. Zij verlenen ondersteuning aan leerlingen met een arrangement vanuit het samenwerkingsverband. Tevens worden zij ingezet om pleinwacht te verzorgen tijdens de middagpauze.

Naast de leraren en de directeur werken op school mensen die ondersteuning bieden bij het onderhoud van het gebouw of die de directie en de leraren assisteren bij diverse taken. Zij zijn regelmatig op school aanwezig, zoals de administratief medewerker, de interieurverzorger en de conciërge.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof is niet meer vanzelfsprekend wegens een landelijk en regionaal lerarentekort.

Wij hebben de volgende mogelijkheden:

Een duocollega die bereid is en tijd heeft, kan soms voor een dag of een aantal dagen de leerkracht met verlof vervangen.

We kunnen binnen ons bestuur een aanvraag doen voor een leerkracht uit de vervangingspoule. Als er iemand beschikbaar is in deze poule kan dit een oplossing zijn. Met name voor langdurig verlof zoals zwangerschapsverlof regelen we dit ruim op tijd.

Als een verlof voor een of twee uur nodig is regelen we het intern.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

RKBS De Marinx werkt in groep 1/2 met combinatiegroepen. Van groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met homogene groepen. Binnen deze groepen wordt gewerkt met een lesaanbod in drie niveau's. Dit sluit aan bij de afspraken en doelstellingen van het Passend Onderwijs.

Op De Marinx hebben alle kinderen een keer in de week gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Deze is verbonden aan sportservice schagen. De andere gymles wordt door de leerkracht gegeven.

Op De Marinx wordt ook gewerkt met een vakleerkracht Muziek. Een keer in de twee weken gaat de vakleerkracht alle groepen langs om muziek te geven.

Op De Marinx is er ook een Groeilab. Het Groeilab is verdeeld in drie groepen; groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Er wordt gewerkt aan thema’s waarbij zowel het leerproces van de leerling als de leerinhoud centraal staat. Samen met en door de leerlingen wordt er gereflecteerd op het leerproces en het sociaal welbevinden. Leerlingen leren zelf doelen te stellen, hierop te reflecteren en te handelen.

Op De Marinx is er ook een Doelab.  Doelab komt 1 keer per 2 weken 45 minuten op dinsdag bij elkaar om te werken aan uitdagende praktische opdrachten. Het Doelab is verdeeld in twee groepen; groep 5/6 en groep 7/8. In blokken van circa 8 weken wordt er gewerkt aan thema’s  waarbij zowel het leerproces van de leerling als de leerinhoud centraal staan. Samen met en door de leerlingen wordt er gereflecteerd op het leerproces en het sociaal welbevinden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 leren de kinderen door te spelen in betekenisvolle thema’s. Naast het spelen in hoeken in de basisgroepen, spelen de kinderen groepsoverstijgend op het Marinxplein, een gemeenschappelijke ruimte met speelhuisjes en themahoeken. Kinderen maken een spelplan en passen het geleerde toe in (rollen)spel. De medewerkers observeren het spel van de kinderen en kijken of een kind welbevinden ervaart en betrokken is. Zij creëren spelsituaties die passen bij het betrokkenheidsniveau van de kinderen, zodat ieder kind tot optimale groei komt. Hierbij is veel aandacht voor taal en woordenschat. De medewerkers begeleiden het spel, waarbij zij de spelkwaliteit vergroten. Dit doen zij door het toevoegen van rijk taalgebruik aan de interactie tussen kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Een kind legt op school de basis voor een leven lang leren. Kinderen verwerven op school kennis, vaardigheden en een houding die een mens nodig heeft om actief deel te nemen aan de maatschappij. Hiermee leren kinderen zich persoonlijk te ontwikkelen en wat de sociale en culturele waarden zijn. Hierdoor denken wij na over hoe wij ons verhouden met anderen. In onze schoolgids is een beschrijving te vinden over de invulling van de verschillende vakgebieden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage kunt u het volledige schoolondersteuningsprofiel lezen. Hier ziet u welke ondersteuning wij aan leerlingen kunnen geven en ook waar onze grenzen liggen. Mocht uw zoon of dochter extra aandacht nodig hebben, dan kunt u altijd met ons in gesprek gaan.

Wij zeggen in principe ja tegen de aanmelding van uw zoon of dochter op onze school, maar nooit zonder een gesprek over zijn of haar onderwijsbehoefte. Iedere leerling is welkom op onze school ongeacht zijn/ haar identiteit. U en uw kind zijn gebaat bij een school die optimaal het onderwijs kan bieden dat uw kind nodig heeft. 

Op onze school hanteren we de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en we werken met de verwijsindex. De meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De verwijsindex is een ondersteunend digitaal instrument om in contact te komen met de betrokkenen rondom kinderen als er zorgen zijn over de ontwikkeling.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij hebben de ambitie om meer tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leer- en ontwikkelsnelheid van de leerlingen. Dit willen we doen door te kijken naar onze organisatievorm van ons onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat de leerkracht een hele belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de kinderen, maar wij zijn niet als enige leidend. Wij willen goed onderbouwd de leerlingen, die dit aankunnen, meer verantwoordelijkheid en hiermee eigenaarschap geven om zich beter te ontwikkelen. Door middel van kindgesprekken willen we onder andere op een meer coachende manier met de leerlingen kijken naar hun leerproces. Op deze manier krijgen we allemaal inzicht in wat de leerling nodig heeft. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Marinx is onderdeel van het brede schoolcomplex ‘Veldzicht’. De brede school is een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit het dorp. De school werkt intensief samen met deze partners uit de brede school. De leerlingen en ouders op school maken gebruik van deze faciliteiten. Dit kan betekenen dat de theaterruimte van de school wordt gebruikt door een van de partners van de school voor buurtactiviteiten. Daarnaast kan de school gebruik maken van de faciliteiten van het dorpshuis (bijvoorbeeld de gymzaal). De directeur maakt hierover afspraken met de partners. Het complex wordt beheerd door de gebouwbeheerder.

De school werkt intensief samen met SKDH de Keet. Er is een warme overdracht. Met behulp van de kwaliteitskaarten verbeteren we de samenwerking en de kwaliteit m.b.t. de VVE. 

Terug naar boven