R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b 1735 GK 't Veld

  • Het Marinxplein is het speel- leerplein voor de leerlingen van de onderbouw.
  • De leerlingen kunnen alleen of in groepjes werken op het leerplein.
  • In de school zit een bibliotheek waar de school gebruik van maakt en die ook open is voor leden van de Kopgroepbibliotheek.
  • De school werkt met diverse ict-middelen die het onderwijs ondersteunen. Zo werken de kinderen uit groep 4 t/m 8 met Snappet.
  • De school werkt met de Kanjertraining voor het aanleren van sociale vaardigheden, dit wordt samen met The Leader in Me ingezet.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en de resultaten van RKBS De Marinx. De gegevens zijn afkomstig van de overheid, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Daarnaast vindt u hier informatie over het beleid van de school (missie en visie op onderwijs). Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Meer informatie over  RKBS De Marinx kunt u vinden in  en op de website van de school

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren met LEV
  • Leiderschap The Leader in Me
  • Leren doen we samen
  • Spelend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt 1 februari 2024 209 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Marinx wordt gewerkt met een omgangsprotocol. Hierin staat beschreven hoe er op school wordt gewerkt aan een goede sfeer. Daarnaast omschrijft dit protocol de stappen die de school zet om pesten te voorkomen en tegen te gaan.

Naast de kanjertraining werkt de school met een omgangsprotocol om pesten tegen te gaan. Pesten is op alle scholen een belangrijk aandachtspunt. Voor pestproblemen zijn geen kant en klare oplossingen. Ieder geval van pesten heeft een andere oorzaak en heeft een eigen aanpak nodig. Eén ding staat voorop: op De Marinx wordt pesten niet getolereerd! Als er sprake is van pestgedrag zijn er drie betrokkenen te noemen: degene die pest, degene die gepest wordt en degene die erbij staan. Wij vinden het op school belangrijk dat aan alle betrokkenen aandacht wordt besteed. Daarbij moet goed gekeken worden naar de oorzaak van het probleem. Er wordt zoveel mogelijk oplossingsgericht gepraat met de kinderen, met behulp van de kanjertraining. Meer informatie over pesten is te vinden op: www.pestweb.nl

Terug naar boven