RK BS De Geldershof

Laauwikstraat 11 6663 CD Lent

  • In het hart van de school staat de tribunetrap, die veel gebruiksmogelijkheden kent.
  • Onze eerste pijler is gericht op het welbevinden en de sociale vaardigheden van het kind.
  • De tweede pijler van ons onderwijs zijn de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Goede instructie van de leerkracht is cruciaal.
  • Door een keus aan workshops te bieden helpen we onze leerlingen om hun kwaliteiten en interesses te ontdekken. Dit is onze derde pijler.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school werkt met een protocol voor sociale veiligheid.

Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Met behulp van dit protocol laten we zien hoe we er samen een fijne school van maken voor iedereen. Alle regels en afspraken die de school hierover heeft kunt u terugvinden in dit protocol.

Kinderen horen zich veilig en geborgen te voelen op school. Alleen dan kunnen ze zich ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. Wij willen dan ook een sociaal pedagogisch klimaat creëren waarin ieder kind zich ondersteund, betrokken, veilig en geaccepteerd voelt.

Uitgangspunten:

• Op onze school mag iedereen zijn wie hij/zij is. Iedereen is uniek en daarom accepteren wij verschillen.

• Wij geloven in de kracht van de groep. Pesten is een groepsproces en pesten wordt bij ons daarom in de groep opgelost.

• Wij gebruiken een monitor om de sociale veiligheid te meten, te bespreken en indien nodig om hier actie op te zetten

• Iedere periode wordt een nieuw periodeplan sociaal emotionele ontwikkeling voor de gehele groep opgesteld. Opvallende zaken uit de monitor worden hierin opgenomen.

• De acties worden besproken met de coördinatoren, de intern begeleider, de directeur, het team, de MR, het bestuur en indien van toepassing met ouders.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij KiVa. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Gedurende het schooljaar behandelen we 10 thema’s. De thema’s gaan over positieve groepsvorming en het voorkomen van pesten. Kinderen krijgen meer inzicht in wat pesten is en wat zij er tegen kunnen doen.

Leerlingvolgsysteem

Wij gebruiken de KiVa-monitor om zicht te krijgen op de sociale veiligheid in de groep en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. In oktober en mei van elk schooljaar is er een meting. Onze leerlingen vullen een vragenlijst in. Aan de hand van de vragenlijst wordt een rapport gemaakt dat een beeld geeft van het klimaat in de groep. Op basis van deze informatie ondernemen wij, mocht het nodig zijn, gerichte acties om te zorgen voor een fijnere sfeer. Deze acties zijn terug te vinden in het groepsplan voor sociaal emotionele ontwikkeling.

De KiVa-coördinatoren bespreken de uitkomst van de monitor met elkaar en met de leerkrachten. Tijdens de Bouwvergaderingen van november en van juni worden de rapporten besproken. De uitkomsten worden ook besproken tijdens het managementoverleg.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen maken we er een fijne school van
  • Iedereen voelt zich gezien en gehoord
  • Iedereen mag zichzelf zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het laatste rapport (vierjaarlijksonderzoek, 1-6-2011) constateert de inspectie dat op basisschool De Geldershof de leerresultaten hoger zijn dan verwacht mag worden. De kwaliteit van het onderwijs voor de meeste onderzochte indicatoren is op orde. Slechts voor een enkele indicator was dat ten tijde van het onderzoek nog niet het geval. Momenteel (oktober 2013) zijn ook deze indicatoren op orde.

Van de vijf indicatoren in het onderzoek die zijn gericht op de zorg en begeleiding waardeert de inspectie er vier met een voldoende en één met onvoldoende. Wat ten tijde van het inspectieonderzoek ontbrak was een geobjectiveerd instrument om de ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 1 en 2 systematisch te volgen. Inmiddels wordt sinds de invoering van het programma “Onderbouwd” een werkwijze gehanteerd om de ontwikkeling van de kinderen te volgen die voldoet aan de eisen van de inspectie.

Op één na alle zes de indicatoren over de kwaliteitszorg voldeden op hoofdlijnen aan de gestelde norm. Dit was alleen niet het geval bij de indicator 'afleggen van verantwoording aan alle belanghebbenden'. De schoolgids bevat inmiddels ook informatie over de met het onderwijs behaalde resultaten (hoofdstuk 7.10.3). Ouders en potentiële ouders krijgen zo een adequaat en volledig beeld van de resultaten van de school.

Verder merkt de inspectie op dat De Geldershof geen landelijk genormeerd instrument hanteert om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen. Wij hebben de instrumenten die beschikbaar zijn bestudeerd en beproefd, maar vinden dat die niets toevoegen aan hetgeen we al weten. We zijn van mening dat dit ontwikkelingsgebied het best gevolgd kan worden door goed naar kinderen te kijken en met kinderen te praten. Deze ontwikkeling meetbaar maken is ons inziens een illusie.

Jaarlijks houden we een leerling-enquête,waarin we de kinderen onder andere vragen naar hun welbevinden. Deze enquête levert ons waardevolle informatie op over het pedagogisch klimaat op De Geldershof. Dit blijkt ieder jaar weer goed te zijn. Dat heeft ook de inspectie geconstateerd.

Terug naar boven