RK BS De Geldershof

Laauwikstraat 11 6663 CD Lent

  • In het hart van de school staat de tribunetrap, die veel gebruiksmogelijkheden kent.
  • Onze eerste pijler is gericht op het welbevinden en de sociale vaardigheden van het kind.
  • De tweede pijler van ons onderwijs zijn de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Goede instructie van de leerkracht is cruciaal.
  • Door een keus aan workshops te bieden helpen we onze leerlingen om hun kwaliteiten en interesses te ontdekken. Dit is onze derde pijler.

In het kort

Toelichting van de school

Het toegankelijke gebouw van basisschool De Geldershof staat op de grens van oud en nieuw Lent. Ruim driehonderd kinderen uit heel Lent bezoeken de school en zijn verdeeld over zeventien groepen. De vijf kleutergroepen zijn gemengd van leeftijd (groep 1 en 2), vanaf groep 3 zitten de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in één groep. Ze werken aan dezelfde leerdoelen, afgestemd op de verschillende niveaus van de kinderen.

De Geldershof wil de kinderen een stevige basis meegeven op basis van drie pijlers. Het welbevinden van de kinderen en hun sociale vaardigheden staan daarbij voorop, gevolgd door de basisvaardigheden rekenen, taal, lezen en schrijven. Het zelfvertrouwen en het bewust zijn van de kwaliteiten van ieder kind is de derde pijler van de school. Een gestructureerde schoolomgeving met rust, veiligheid en voorspelbaarheid voor ieder kind is volgens het team van De Geldershof de beste manier om de kinderen deze basis mee te geven.

Betrokkenheid van ouders zit in de genen van De Geldershof: het schoolbestuur bestaat voor een groot deel uit ouders van de school. Met de partners van brede school De Geldershof (kinderopvang Kion en Soos) is een goede samenwerking, om een doorgaande lijn te bevorderen van ’s morgens vroeg tot het einde van de dag en van baby tot schoolverlater. De drie prachtige beuken op het schoolterrein symboliseren de drie pijlers en de drie organisaties in brede school De Geldershof.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Prettig sociaal klimaat
  • Basisvaardigheden
  • Goed georganiseerd
  • Grote ouderbetrokkenheid
  • Goede voorzieningen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
407
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven