De Boustien

Sportloane 2 a 9271 VN De Westereen

  • We hebben oog, hart en oor voor elkaar
  • Op de Boustien hebben we respect voor elkaar en willen we betrokken zijn bij elkaar en de medemens # we doen jaarlijks aan goede doelen mee.
  • Engels in alle groepen
  • Talentontwikkeling staat centraal. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen.
  • In de brede school is een prachtige bibliotheek gehuisvest.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op CBS de Boustien is gekozen voor de afname van de IEP eindtoets.
De belangrijkste redenen waarom onze school gekozen heeft voor de IEP zijn;
De IEP-toets is kleurrijk, wat fijn is voor kinderen.
Hij is minder talig, waardoor kinderen een rekenvraag minder snel verkeerd beantwoorden omdat ze de vraag niet goed hebben begrepen.
De oefeningen beginnen gemakkelijk en worden gaandeweg steeds moeilijker. Dit is (zo denken wij) goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen.
Ook de structuur is anders dan bij de Centrale Eindtoets. Kinderen krijgen behalve meerkeuze vragen ook open vragen. Daardoor kunnen ze hun talent veel beter kwijt, aldus het team van de Boustien.

Met uitzondering van schooljaar 2013-2014 scoort de Boustien op de eindtoets groep 8 op de landelijke norm welke gesteld is door de inpectie of ruim daarboven.

De eindtoetsscore voor het schooljaar 2015-2016 is door de inspectie tijdens het inspectiebezoek november 2016 gecorrigeerd in een voldoende. Een aantal leerlingen met een diagnose en psychologisch onderzoek zijn nl. onterecht meegenomen in de eindtoetsscore.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op CBS De Boustien wordt gewerkt met de cyclus handelingsgericht werken. Binnen deze cyclus vormen de tussenresultaten van de methodetoets resultaten en de methode onafhankelijke tussenresultaten in januari en juni de basis voor signalering, analyse en diagnose. De tussenresultaten worden door leerkrachten individueel geanalyseerd, per groep en per school. Vanuit deze analyse worden groepsplannen opgesteld met daarin de inhoud en de doelen voor het onderwijsprogramma en aanbod. Hierin wordt gedifferentieerd in drie niveaus rekening houden met een basis, een verdiept en een verrijkend programma.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als een kind zich veilig voelt, zal het zich kunnen ontwikkelen. Duidelijkheid, structuur en rust bevorderen een veilige sfeer. Regels zijn hierbij ondersteunend en leidend. Waar we elke dag mee te maken hebben is het klimaat in de klas. Wij proberen een sfeer te scheppen, waarin kinderen zich prettig en geborgen voelen en dat ze met plezier naar school toe gaan. We onderscheiden hierbij twee zaken. Enerzijds proberen we een zo goed mogelijke school te zijn. Dat houdt in dat we willen proberen individuele capaciteiten van de leerlingen zo te ontwikkelen en te stimuleren dat populair gezegd: ‘eruit komt wat erin zit.’ Bewust werken aan een plezierige school betekent daarnaast dat we bijzondere aandacht besteden aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. We vinden dat het aanleren hiervan niet iets is wat in een methode te vangen is. Het is iets wat alle dagen en ieder moment een rol speelt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Duidelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

CBS De Boustien heeft haar kwaliteit op orde en het basisarrangement wordt gehandhaaft.
Dit waren bevindingen uit het inspectiebezoek in november 2016

In februari 2020 heeft er een audit plaatsgevonden op CBS De Boustien. Deze audit is uitgevoerd door een extern bureau.
De bevindingen zijn na te lezen in de bijgevoegde bijlage. We zijn als school enorm trots op de uitkomsten van de audit waarbij we op veel onderdelen een goed resultaat behaalden. Ook hebben we concrete adviezen gekregen voor de gebieden waarop we onze kwaliteit van voldoende naar goed kunnen krijgen.

En daar gaan we voor!

Terug naar boven