De Boustien

Sportloane 2 a 9271 VN De Westereen

  • We hebben oog, hart en oor voor elkaar
  • Op de Boustien hebben we respect voor elkaar en willen we betrokken zijn bij elkaar en de medemens # we doen jaarlijks aan goede doelen mee.
  • Engels in alle groepen
  • Talentontwikkeling staat centraal. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen.
  • In de brede school is een prachtige bibliotheek gehuisvest.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen PCBO Dantumadiel maken we gebruik van een vervangingspool.
Vanuit deze pool wordt de vervanging geregeld.

Omdat er erg weinig leerkrachten beschikbaar zijn in de vervangingspool heeft PCBO Dantumadiel een aantal richtlijnen vastgesteld over de handelingswijze bij ziekte nl.:

Aan leerkrachten zal gevraagd worden hun afwezigheid bij ziekte vroegtijdig kenbaar te maken. Nu is dat niet altijd eenvoudig, want gaat het morgenochtend nu wel of niet lukken? Indien een leerkracht ’s middags voor 17.00 uur bekend maakt dat hij of zij de daaropvolgende dag niet kan werken, wordt direct geprobeerd vervanging te zoeken. Mocht dat niet lukken, dan wordt u tussen 18-19.00 uur op de hoogte gesteld van het feit dat uw kind de daaropvolgende dag geen les heeft. We verzoeken u dan zelf opvang te regelen voor uw kind(eren). Als een leerkracht zich ’s morgens ziek meldt, dan zal ook geprobeerd worden vervanging te regelen, maar de ervaring nu is dat dit op een dergelijk korte termijn nauwelijks meer realiseerbaar is. Ook dan bestaat de mogelijkheid dat u gebeld wordt. Als u thuis bent, kan uw kind naar huis. Het kan ook zijn dat we de kinderen verdelen over de andere groepen. Dat doen we ten hoogste één dag, om de werkdruk bij de andere collega’s niet nog hoger te maken. Het kan ook zijn dat de meeste kinderen naar huis kunnen en enkelen overblijven. Voor die kinderen wordt dan voor de betreffende dag binnen de school opvang geregeld. In beide bovenstaande gevallen wordt u zodra mogelijk geïnformeerd over de dagen daarna.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Boustien staat de komende jaren het anders organiseren van ons onderwijs centraal.
We zien dat het werken met een jaarstofleerklassen systeem met de komst van passend onderwijs begint te schuren.
Het is lastig om binnen een jaargroep te differentieren op verschillende niveaus.

We starten daarom in schooljaar 2021-2022 met het op niveau aanbieden van instructie.
Leerkrachten gaan meer op inhoud met elkaar samenwerken en vormen met een leerlingen uit een aantal groepen een bouw/unit.
We hebben op school drie bouwen volgend schooljaar;
Groep 1 en 2
Groep 3-4 en 5
Groep 6-7-8

Om ons onderwijs aan onze leerlingen iedere dag een stapje te verbeteren maken we gebruik van de leerKRACHT methodiek. Hierbij plannen we bordsessies en werksessies waarbij we doelen stellen, evalueren en zo een verbetercultuur creeren.

Het belangrijkste doel van het anders organiseren van ons onderwijs is het eigenaarschap bij leerlingen verhogen en het meer op maat aanbieden van doelen. We focussen ons hierbij op talenten van leerlingen en hun eigen ontwikkeling. Tweejaarlijks voeren we kindgesprekken aan de hand van onze zelf ontwikkelde toolbox. Waardevolle gesprekken waarbij de brede ontwikkeling van ieder kind centraal staat.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In leerjaar 1 en 2 wordt er gewerkt middels de TLA (Thema, Leerdoel, Activiteit) benadering.
Leerkrachten bepalen gezamenlijk een thema voor minimaal 4 weken.
Aan de hand van landelijk vastgestelde kerndoelen worden vervolgens leerdoelen bepaald.
Hieraan gekoppeld worden de activiteiten. Binnen de themaweken staan de doelen centraal.
Deze doelen zijn verweven in het activiteiten aanbod zowel middels het maken van 'werkjes' als ook uitdagende 'ontdek' hoeken.
Een en ander betekent dat rekenen-taal etc. vaak integraal aangeboden worden in plaats van zoals hierboven aangegeven per vak.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerkrachten op CBS De Boustien stemmen hun aanbod binnen de groep af op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Ze zijn in staat om binnen de methode te differentiëren zowel op basis, extra en verdiepend niveau. Er is een cyclus handelingsgericht werken op school waarbij leerkrachten door directie en IB gecoacht en bevraagd worden op het gegeven aanbod en behoeften van leerlingen. Hulpvragen worden besproken. Wanneer er handelingsverlegenheid (situaties waarbij de leerkracht niet weet hoe te handelen) is die niet op te lossen is binnen de eigen mogelijkheden dan wordt er expertise vanuit passend onderwijs Friesland ingezet. Na toestemming van de ouders kan dan ook een eventueel uitgebreid onderzoek gedaan worden. In het stadium van handelingsverlegenheid worden ouders betrokken bij het proces. Ook in eerdere stadia is overleg en communicatie voor ons van belang.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In onze brede school is ook Kids First gehuisvest. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen hier naar de peuterschool. Ook is er buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 - 12 jaar. Er is regelmatig overleg tussen de leidsters van de peuterschool en onze school. Belangrijkste doel is om de continuïteit en doorgaande lijn van peuterschool naar basisschool te waarborgen.

Naast de samenwerking met Kids First werken we ook nauw samen met de andere kinderopvangorganisaties in het dorp namelijk;
It Boefke en It Flinterke.

Terug naar boven