De Boustien

Sportloane 2 a 9271 VN De Westereen

  • In alle groepen is er aandacht voor Frysk en Engels.
  • In de brede school is een prachtige bibliotheek gehuisvest.
  • Talentontwikkeling staat centraal. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen.
  • Alleen kom je ver, samen kom je verder! We bouwen aan het zelfvertrouwen en het vertrouwen op een ander.
  • Onze gereconstrueerde schoolpleinen zijn ruimtelijk, groen en uitdagend ingericht. Zo is er veel ruimte om samen te spelen!

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van CBS De Boustien. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke Identiteit
  • Vreedzame school
  • Talentontwikkeling
  • Gedegen en effectief onderwijs
  • Korte lijnen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op CBS De Boustien heten wij iedere dag ongeveer 230 leerlingen welkom. Dit aantal is al jaren stabiel te noemen. De leerlingen krijgen les in 10 verschillende groepen. Er naast groepsleerkrachten ook onderwijsassistenten werkzaam. Zij ondersteunen de leerkrachten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
Alle werknemers van De Boustien hebben een scholing gevolgd met betrekking tot de meldcode.
Op school is een stappenplan aanwezig waarin beschreven wordt welke stappen genomen moeten worden in het proces van het signaleren van kindermishandeling of huiselijk geweld. Een signaal wordt afgegeven in de verwijsindex.
Dit is een landelijk instrument waar professionals een singaal in kunnen zetten als ze zich meer dan gemiddeld zorgen maken om een kind of jongere. Doel is dat alle betrokkenen bij een kind of jongere elkaar kunnen vinden en zo goed samen kunnen werken in een vroeg stadium.

Terug naar boven