De Boustien

Sportloane 2 a 9271 VN De Westereen

  • We hebben oog, hart en oor voor elkaar
  • Op de Boustien hebben we respect voor elkaar en willen we betrokken zijn bij elkaar en de medemens # we doen jaarlijks aan goede doelen mee.
  • Engels in alle groepen
  • Talentontwikkeling staat centraal. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen.
  • In de brede school is een prachtige bibliotheek gehuisvest.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van CBS De Boustien. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Vreedzame school
  • Engels vanaf groep 1
  • Talentontwikkeling
  • We doen het samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op CBS De Boustien heten wij iedere dag ongeveer 240 leerlingen welkom. Dit aantal is al jaren stabiel te noemen.
De meeste leerlingen komen uit De Westereen maar er gaan ook leerlingen uit omringende dorpen naar onze school.
Op onze school werken leerkrachten in verschillende bouwen/units nauw met elkaar samen.

We willen vanuit een systeem gericht op het leerstofjaarklassensysteem een omslag maken naar een andere manier van onderwijs organiseren.
Leerlingen krijgen hierbij onderwijs op maat aangeboden.

In schooljaar 2021-2022 werken we met drie bouwen/units namelijk

Groep 1 en 2

Groep 3, 4 en 5

Groep 6,7 en 8

In de verschillende bouwen zijn naast groepsleerkrachten ook onderwijsassistenten werkzaam.

We kiezen er bewust voor om onze instroomleerlingen in te laten stromen in een hele kleine aanvangsgroep.
Vanuit ervaring merken we dat op deze manier de overstap van peuter naar basisschool heel soepel verloopt.
Kinderen vinden het fijn om in een kleine vertrouwde omgeving te starten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
Alle werknemers van De Boustien hebben een scholing gevolgd met betrekking tot de meldcode.
Op school is een stappenplan aanwezig waarin beschreven wordt welke stappen genomen moeten worden in het proces van het signaleren van kindermishandeling of huiselijk geweld. Een signaal wordt afgegeven in de verwijsindex.
Dit is een landelijk instrument waar professionals een singaal in kunnen zetten als ze zich meer dan gemiddeld zorgen maken om een kind of jongere. Doel is dat alle betrokkenen bij een kind of jongere elkaar kunnen vinden en zo goed samen kunnen werken in een vroeg stadium.

Terug naar boven