Immanuelschool

Jan de Louterstraat 92 1063 KX Amsterdam

Schoolfoto van Immanuelschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Immanuelschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Naast deze gegevens bent u uiteraard van harte welkom om bij ons op school een kijkje te nemen, kennis te maken met ons onderwijs en de sfeer te proeven. Op onze website vindt ook nog meer informatie.

Hopelijk tot ziens op de Immanuel!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteitsgericht
  • Pedagogische veiligheid
  • Maatwerk
  • Samenwerking
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Immanuelschool is misschien wel de beste buurtschool in Amsterdam Nieuw-West. Er werkt een dijk van een team iedere dag aan het allerbeste onderwijs voor alle kinderen uit de buurt (en verder!). 

Tot nu toe is het aantal leerlingen op onze school redelijk stabiel, wat wij voornamelijk wijden aan ons sterk pedagogisch klimaat, de evenwichtige, multiculturele populatie op onze oecumenische basisschool en de persoonlijke aandacht voor leerlingen en hun talenten. 

De school heeft een prachtig nieuw schoolgebouw (2020) en een nieuw, groen, uitdagend schoolplein (2021).

AMOS zegt:

ONZE LEERLINGEN EN ONS ONDERWIJS Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit.  Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij onszelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Immanuelschool verwijst voor opvang naar Impuls of de Blije Bij. Beide opvangorganisaties komen kinderen na schooltijd halen en verzorgen opvang tijdens studiedagen en vakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsing  

De regels omtrent schorsing zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs (WPO). Schorsing kan aan de orde zijn in geval van ernstig wangedrag van een leerling of als om andere redenen de situatie tijdelijk onhoudbaar is. Een schorsing kan maximaal vijf schooldagen duren.  De beslissing om een leerling te schorsen ligt bij het bestuur. De ouders ontvangen het besluit schriftelijk, voorzien van een motivatie. Bij een besluit tot schorsing van langer dan een dag worden de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie ingelicht.   

Verwijdering 

Het bestuur heeft de wettelijke bevoegdheid om een leerling van school te verwijderen. Van die bevoegdheid wordt uiteraard alleen gebruik gemaakt als het echt niet anders kan.  Wanneer besluit het bestuur tot verwijdering van een leerling van school?  Vaak is in zo’n geval sprake van leer- en/of gedragsproblemen en in sommige gevallen van niet te tolereren gedrag van ouders. Voordat deze beslissing genomen wordt kijken we uiteraard altijd eerst, samen met de leerling en ouders, uitgebreid naar andere oplossingen.   Een kind van school verwijderen gebeurt niet zomaar. Er is dan al een aantal stappen gezet. Het bestuur zal altijd eerst de leerkracht en de directie van de school horen. Bovendien mag pas tot verwijdering worden overgegaan als een andere school bereid is de leerling toe te laten. De onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar worden ingelicht over zowel het voorgenomen als het definitieve besluit tot verwijdering.   

School-/pleinverbod voor ouders 

Het bestuur kan een ouder voor een periode de toegang tot de school of het schoolplein ontzeggen. Dit besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de betreffende ouder(s) toegestuurd.  

Terug naar boven