Immanuelschool

Jan de Louterstraat 92 1063 KX Amsterdam

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Foto's zijn van:  Architectenbureau:
Rudy Uytenhaak

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen (CITO), worden na iedere toetsperiode geëvalueerd. Dit gebeurt maximaal twee keer per jaar. We doen dit op leerling-, groeps- en schoolniveau. In deze analyse houden we rekening met leerlingkenmerken, aanbod, onderwijstijd en leerkrachtgedrag. De informatie die deze evaluatie ons oplevert zorgt ervoor dat wij weten wat er de komende periode nodig is om tot een optimaal resultaat voor uw kind te komen. 

Indien resultaten achterblijven, onderzoeken wij welke interventies nodig zijn om de achterstand in te halen. Gemaakte plannen kunnen hierdoor worden aangepast. Deze plannen kunnen op leerling- , groeps- of schoolniveau aangepast worden. Aanvullende informatie halen we uit de methodegebonden toetsen. Deze evalueren we vaker dan twee keer per jaar, namelijk na afsluiting van elk thema of blok. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

U kunt onderstaande grafieken gebruiken om te herleiden waar naar welk type VO-scholen onze leerlingen gaan als zij uitstromen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Via de link kunt u het volledige inspectierapport van november 2013 lezen. Daaruit blijkt dat de school ten tijde van het rapport voldoende functioneerde en dat alle vereiste protocollen en beleidsstukken aanwezig zijn. Er waren enkele onderdelen waarbij de onderwijskwaliteit verbeterd kon worden, waar wij mee aan de slag zijn gegaan.   

Terug naar boven