Immanuelschool

Jan de Louterstraat 92 1063 KX Amsterdam

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Foto's zijn van:  Architectenbureau:
Rudy Uytenhaak

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen (CITO), worden na iedere toetsperiode geëvalueerd. Dit gebeurt maximaal twee keer per jaar. We doen dit op leerling-, groeps- en schoolniveau. In deze analyse houden we rekening met leerlingkenmerken, aanbod, onderwijstijd en leerkrachtgedrag. De informatie die deze evaluatie ons oplevert zorgt ervoor dat wij weten wat er de komende periode nodig is om tot een optimaal resultaat voor uw kind te komen. 

Indien resultaten achterblijven, onderzoeken wij welke interventies nodig zijn om de achterstand in te halen. Gemaakte plannen kunnen hierdoor worden aangepast. Deze plannen kunnen op leerling- , groeps- of schoolniveau aangepast worden. Aanvullende informatie halen we uit de methodegebonden toetsen. Deze evalueren we vaker dan twee keer per jaar, namelijk na afsluiting van elk thema of blok. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

U kunt onderstaande grafieken gebruiken om te herleiden waar naar welk type VO-scholen onze leerlingen gaan als zij uitstromen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Via de link kunt u het volledige inspectierapport van november 2013 lezen. Daaruit blijkt dat de school ten tijde van het rapport voldoende functioneerde en dat alle vereiste protocollen en beleidsstukken aanwezig zijn. Er waren enkele onderdelen waarbij de onderwijskwaliteit verbeterd kon worden, waar wij mee aan de slag zijn gegaan.   

Terug naar boven