Immanuelschool

Jan de Louterstraat 92 1063 KX Amsterdam

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Foto's zijn van:  Architectenbureau:
Rudy Uytenhaak

Het team

Toelichting van de school

Het financiele beleid op de AMOS-scholen is gericht op begrotingsevenwicht op de langere termijn: inkomsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn. Onderwijskwaliteit en continuïteit staan centraal. AMOS streeft naar een optimale overhead. Dit betekent dat er zoveel mogelijk middelen direct ingezet worden voor ons onderwijs, gekoppeld aan een solide ondersteuning van de onderwijs- en bedrijfsvoeringsprocessen op de scholen. De afgelopen jaren heeft AMOS, samen met de gemeente, fors geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en de vernieuwing van ons scholenpalet. Deze geplande en gecontroleerde kwaliteitsimpuls uit het eigen vermogen komt tot uitdrukking in de financiële kengetallen (dalende solvabiliteit en negatief rendement).Over het geheel gezien is onze financiële positie - ook na deze kwaliteitsimpuls - gezond en werken we de komende jaren met een sluitende begroting.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We houden bij aanvang van het jaar rekening met de verloven die gedurende het schooljaar toegekend zijn of worden. We zorgen dat er tijdig een vervanger beschikbaar is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Immanuelschool wordt gewerkt met jaargroepen. Kinderen kunnen vanaf de voorschool tot groep 8 terecht. Binnen deze jaargroepen differentiëren wij op drie niveaus. Leerlingen worden per klas, waar gemiddeld 24/25 leerlingen inzitten, onderverdeeld in drie groepen: de middengroep, de sterkere leerling en de leerling die extra steunt nodig heeft. De middengroep volgt hierbij de standaard lesmethode. De sterkere leerling volgt een moeilijkere lesmethode en krijgt geregeld een extra opdracht zodat hij/zij extra wordt uitgedaagd. De leerling die extra steun nodig heeft, krijgt deze aandacht van de leerkracht.

Op deze manier geven wij de leerlingen zoveel mogelijk les op maat, maar kunnen we ook het overzicht houden op de ontwikkeling en sturing die nodig is voor de leerkracht. 

Daarnaast biedt de Immanuelschool tal van extra activiteiten in de vorm van knutselen, techniek, muziek, sport- en lichaamsbeweging. Wij hebben een vakleraar in dienst op het gebied van bewegingsonderwijs en werken samen met de muziekschool. Ieder jaar wordt het vak muziek afgesloten met een concert, uitgevoerd op school of in een theater. Daarnaast worden er bij ons op school geregeld gastlessen gegeven op het gebied van kunst en cultuur, zoals afgelopen jaar door een expert vanuit het Van Gogh Museum.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het overzicht voor de groepen 1 & 2 is een indicatie. Veel vormingsgebieden die hier te zien zijn worden integraal in de les aangeboden en zijn niet als 'afzonderlijk' vak ingeroosterd. Het is voor ons belangrijk dat het aanbod op onze school zinvol is, de kinderen nieuwsgierig maakt en aansluit op hun niveau. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij werken hard aanbijzonder goed onderwijs met voor elk kind de aanpak die werkt. Passend Onderwijs gaat over goed onderwijs. Wij willen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft, zo dicht mogelijk bij huis. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat we kinderen kunnen bieden op alle scholen. Wat we nog niet kunnen, willen we leren. Wat we niet alléén kunnen, doen we samen met anderen.En als we de benodigde ondersteuning echt niet kunnen bieden, gaan we samen met ouders op zoek naar een plek in de buurt waar dat wel lukt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven