St-Gregorius College

Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht

Schoolfoto van St-Gregorius College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In ons schoolplan worden onze kernwaarden geconcretiseerd:

Kwaliteit

Onderwijs dat duurzaam leren van leerlingen mogelijk maakt, is kwalitatief onderwijs. Daarbij stellen we steeds weer de vraag: doen we de goede dingen voor de leerlingen en doen we deze ook goed. In een ideale wereld is iedere les en ieder contact een goede les dan wel een goed contact en dient dit onze dagelijkse ambitie te zijn. De praktijk is weerbarstiger, maar ontslaat ons niet van de plicht de ambitie te blijven koesteren. De kwaliteit van ons onderwijs fungeert als het centrum van de driehoek, waaruit systematisch en cyclisch gewerkt wordt aan de concretisering van de kernwaarden: moed, creativiteit en verbinding.

Alles wat we op onze school beogen, is gebaseerd op het leveren van kwaliteit aan en voor onze leerlingen. We willen hen optimaal toerusten op de wereld die voor hen ligt, zodanig dat zij die wereld op hun eigen wijze kunnen inkleuren, inrichten en hun de kans wordt geboden op een gelukkig en waardevol leven. Bestaande instrumenten en werkwijzen om onze kwaliteit te meten dienen gekoppeld te worden aan onze kernwaarden (moed, creativiteit en verbinding). Dit betekent dat we ons moeten bezinnen op het huidige instrumentarium en ons oprecht een validiteitsvraag moeten stellen: meten we wat we willen meten en ondernemen we daarna passende acties? Concreet betekent dit dat wij op zoek moeten naar werkwijzen en instrumenten die, naast invulling geven aan onze wettelijke opdracht, tegemoet komen aan het onderwijs dat wij willen vormgeven.

Moed

We gunnen onze leerlingen de moed om buiten gebaande paden te treden en vanuit een veilige situatie het onbekende te verkennen. Je creatief uiten vereist moed. Je treedt buiten je comfortzone en maakt je kwetsbaar. Op het St-Gregorius College met onze opleidingsroutes Waldorf Utrecht en Descart krijg je hiervoor de ruimte.

Moed kan alleen gerealiseerd worden als er sprake is van een cultuur van oprechte professionele onderlinge erkenning. Erkenning van de leerlingen als persoon, de medewerker en de leidinggevende. Dit is een parallel proces dat leren op alle niveaus in de organisatie faciliteert. Iedereen doet en telt mee en levert een constructieve bijdrage aan de doelen van onze school. Op basis van erkende ongelijkheid en verschillen levert een ieder zijn/haar bijdrage en deze kan verschillen per thema en persoon. Deze verschillen zijn bespreekbaar en worden erkend. Je wordt gewaardeerd en je hebt de moed een stapje verder te gaan, uit je comfortzone te stappen en op zoek te gaan naar je eigen zone van naaste ontwikkeling. Kwetsbaarheid wordt dan kracht en de leercurve schiet omhoog. Dan spreken we van een organisatie waar moed beloond wordt.

Creativiteit

Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. Door creatief denken kun je originele oplossingen en vernieuwende werkwijzen uitdenken. Creativiteit is dan ook niet alleen gekoppeld aan onze kunstzinnige vakken, maar wordt op allerlei manieren in ons curriculum verwerkt en in de concrete lessen aan de orde gesteld.

Binnen het St-Gregorius College heeft vanuit de traditie van de school de creativiteitsontwikkeling van leerlingen altijd een prominente plek gekend. Deze basis binnen onze reguliere stroom was een mooie vruchtbare bodem  om een thuis te kunnen zijn voor de nieuwe onderwijsroutes Waldorf Utrecht en Descart. De creatieve verworvenheden van de reguliere stroom, zoals de Gregorius Show, de kunstreizen en de cultuurdagen hebben nu een nieuwe waardevolle plek gekregen binnen Waldorf Utrecht en Descart. Denkend in deze lijn is hier het Studio Gregorius aanbod voor beide stromen aan toegevoegd, biedt Descart STEAM aan en worden de perioden bij Waldorf sterk kunstzinnig vormgegeven en ingevuld. Deze gerichte en bewuste focus op de creativiteitsontwikkeling van onze leerlingen kon alleen ontstaan op de vruchtbare bodem van het oorspronkelijke Gregorius en heeft zich de laatste jaren krachtig ontwikkeld tot een onderwijskundig en onderscheidende profiel in Utrecht.

Descart

Leerlingen die van Descart komen, zijn innovatief en kunnen slimme oplossingen bedenken die niet altijd voor de hand liggen. Of dat nou oplossingen zijn voor technische, economische of kunstzinnige vragen, leerlingen van Descart zijn in staat om science en kunst te verbinden en combineren analyses met een open blik, wetmatigheid met schoonheid. Ze leren waarnemen en kijken, luisteren en hun oordeel uit te stellen. We bevorderen een onderzoekende houding met moed en initiatief.

Waldorf Utrecht

“De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.” Rudolf Steiner – grondlegger van de antroposofie en vrijeschoolonderwijs.

Het citaat van Steiner geeft aan waar het in het vrijeschoolonderwijs om draait. De vrijeschool heeft een eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Vrijeschoolonderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen, schrijven of examens halen. Het onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. Ieder kind heeft van nature bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat elk kind deze talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt. Niet alleen in cognitie, maar ook in inventiviteit, originaliteit, creativiteit en daadkracht. Vrijeschoolonderwijs wil kinderen laten uitgroeien tot mensen die zelf, in vrijheid betekenis en richting aan hun leven geven en die hun plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Brugjaar Jan Ligthart

In samenwerking met de overige scholen binnen de scholengroep pcouwillibrord realiseren we het Brugjaar Jan Ligthart. Dit is een schakeljaar voor leerlingen die nog iets meer tijd nodig hebben op succesvol te kunnen zijn in het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen werken één schooljaar in een kleine setting met een voortgezet onderwijs lesrooster, waarbij daarnaast zeer veel aandacht wordt besteed aan het verwerven en versterken van executieve functies, sociale vaardigheden en de basisvaardigheden van de leerlingen. De leerlingen stromen vanuit het Brugjaar Jan Ligthart door naar klas 1 op basis van hun niveau door naar een VO-school van eigen keuze.

Verbinding
De afgelopen jaren is intensief ingezet op Positive Behavior Support (PBS) ter ondersteuning van een fijn en prettig schoolklimaat. We hebben daar de laatste jaren grote stappen in gemaakt; de leerlingen ervaren de school als prettig en als een omgeving waar weinig wordt gepest. We bouwen voort aan de volgende vijf pijlers:

  • Gedeelde waarden: respect, veiligheid, ontwikkeling, betrokkenheid en we voegen hier moed, creativiteit, kwaliteit en verbinding aan toe;
  • Het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • Duidelijk zijn in wat gewenst gedrag is, dat aanleren en positief bekrachtigen;
  • Samenwerken in de driehoek ouders-leerling-school;
  • Cyclische sturing op gedrag aan de hand van data.

De beoogde gedragsverwachtingen worden de komende jaren gekoppeld aan de thema’s (International Middle Year Curriculum; IMYC) bij Descart en de geformuleerde ontwikkelingsfasen per klas van Waldorf Utrecht. Op deze wijze implementeren we stap voor stap het PBS-gedachtegoed en verbinden we dit daar waar het past aan onze onderscheidende onderwijsroutes. We bouwen aan een PBS-aanbod op maat en gekoppeld aan de fasen van ontwikkeling van de opleidingsroute en de behoeften die daar bestaan. Op deze wijze maken we gebruik van de door ons in het verleden opgedane kennis en zetten deze gericht in om het pedagogisch klimaat van de school duurzaam te versterken. Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van de leerlingen volgen we hen systematisch door gebruik te maken van Magister. In Magister registreren de medewerkers hoe de leerling zich ontwikkelt.Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het pedagogisch klimaat – de omgang met elkaar – is de basis van de school. De basis van ons pedagogisch klimaat wordt gevormd door positieve psychologie.

PBS

De school werkt met Positive Behaviour Support (PBS), een schoolbrede aanpak die zich richt op veiligheid, vertrouwen en het versterken van gewenst gedrag, en het voorkomen van probleemgedrag. Bij de begeleiding van leerlingen werken we oplossingsgericht, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar wat goed gaat.

Samenwerkingsverband Sterk VO

Om passend onderwijs te kunnen verzorgen maakt het St-Gregorius College deel uit van het samenwerkingsverband SterkVO. Wanneer leerlingen tijdens die ontwikkeling vastlopen of dreigen vast te lopen, begeleiden we hen extra in school. Het schoolondersteuningsplan van het St-Gregorius College (met Descart en Waldorf Utrecht) maakt onderdeel uit van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband SterkVO.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven