St-Gregorius College

Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht

Schoolfoto van St-Gregorius College

In het kort

Toelichting van de school

Moed, verbinding, kwaliteit en creativiteit

Het St-Gregorius College heeft op dit moment vier verschillende onderwijsroutes in huis en fungeert met al de opgedane kennis en ervaring binnen de reguliere mavo-, havo- en vwo-opleidingen als basis voor de nieuwe en onderscheidende routes van Waldorf Utrecht,  Descart en als speciale tak het Brugjaar Jan Ligthart.

De opgebouwde kennis en ervaring met de bedrijfsvoering, de opgedane ervaring met positive behavior support en de ontwikkelde expertise met betrekking tot het bieden van kansen, bieden de nieuwe onderwijskundige routes de ruimte om zich stap voor stap op door te ontwikkelen. Het is een complex proces om de onderling verschillende routes als “het nieuwe” te koesteren en ze tegelijkertijd te implementeren op de bestaande basis van opgebouwde kennis en ervaring. De drie leerroutes zijn onderling onderscheidend en verschillen in uitvoering en vorm. De basis draagt zorg voor de onderlinge samenhang en legt waar mogelijk logische, inhoudelijke en pragmatische verbindingen.

Deze nieuw ontstane situatie betekent voor de school een herijking op de kernwaarden. In dialoog met het team, op basis van het bestuursbeleid en ons nieuwe aanbod (Waldorf, Descart, Brugjaar Jan Ligthart) hebben we de deels nieuwe kernwaarden geformuleerd:

 •   Kwaliteit
 •   Moed
 •   Creativiteit
 •   Verbinding

Deze vier waarden gelden als richtinggevend perspectief voor onze ambities en het te ontwikkelen beleid.

Onder dit BRIN-nummer vallen twee opleidingsroutes van het St-Gregorius:

Waldorf Utrecht

“De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.” Rudolf Steiner – grondlegger van de antroposofie en vrijeschoolonderwijs"

Op Waldorf Utrecht bieden we eigentijds vrijeschool voortgezet onderwijs. Leerlingen groeien op tot vrij denkende mensen die met daadkracht en aandacht in het leven staan. Het citaat van Steiner geeft aan waar het in het vrijeschoolonderwijs om draait. De vrijeschool heeft een eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Vrijeschoolonderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen, schrijven of examens halen. Het onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. Ieder kind heeft van nature bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat elk kind deze talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt. Niet alleen in cognitie, maar ook in inventiviteit, originaliteit, creativiteit en daadkracht. Vrijeschoolonderwijs wil kinderen laten uitgroeien tot mensen die zelf, in vrijheid betekenis en richting aan hun leven geven en die hun plek weten te vinden in de huidige, snel veranderende samenleving.

Brugjaar Jan Ligthart

Bij het Brugjaar Jan Ligthart staan vooral het verwerven van de executieve functies centraal voor de leerlingen. In samenwerking met de overige scholen binnen de scholengroep pcouwillibrord realiseren we het Brugjaar Jan Ligthart. Dit is een schakeljaar voor leerlingen die nog iets meer tijd nodig hebben op succesvol te kunnen zijn in het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen werken één schooljaar in een kleine setting met een voortgezet onderwijs lesrooster, waarbij daarnaast zeer veel aandacht wordt besteed aan het verwerven en versterken van executieve functies, sociale vaardigheden en de basisvaardigheden van de leerlingen. De leerlingen stromen vanuit het Brugjaar Jan Ligthart door naar klas één op basis van hun niveau door naar een VO-school van eigen keuze.


Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Moed
 • Creativiteit
 • Verbinding

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op het St-Gregorius College verbinden we leren zoveel mogelijk aan creativiteit. Op Waldorf Utrecht bieden we eigentijds vrijeschool voortgezet onderwijs. Leerlingen groeien op tot vrij denkende mensen die met daadkracht en aandacht in het leven staan. Leerlingen van Descart bouwen aan hun ontwikkeling via design, science en kunst, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes. Bij het Brugjaar Jan Ligthart staan vooral het verwerven van de executieve functies centraal voor de leerlingen. Onze reguliere stroming bouwen we met zorgvuldig en met veel zorg af. Het laatste schooljaar voor dit cohort betreft 2023-2024 (klas H5 en V6).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
425

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven