!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

Douwe Kalmaleane 4 8915 HA Leeuwarden

  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

!mpulse heeft een brede onderbouw met extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.  De definitieve determinatie, oftewel de bepaling van het niveau, vindt in dit model plaats aan het eind van het derde leerjaar en niet zoals op de meeste andere scholen aan het einde van het tweede leerjaar. Onderstaande gegevens doen dat ook niet recht aan de inrichting van het onderwijs op !mpulse. Gezamenlijk met de inspectie is er door de school een passende oplossing gevonden. Deze is echter niet zichtbaar in onderstaande gegevens. 

Het portfolio is een belangrijk onderdeel van het !mpulse onderwijs en zal bepalend zijn in de doorstroming in de onderbouw. Om binnen die drie jaar recht te doen aan de verschillende niveaus, werken we in zoveel mogelijk onderwijsactiviteiten met niveaugroepen. Daarmee wordt het mogelijk dat iedere leerling voor ieder vak of iedere onderwijsactiviteit op een voor hem of haar passend niveau kan werken. Aan het einde van het derde schooljaar volgt een assessment waarin de route naar de bovenbouw wordt bepaald.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

!mpulse heeft een brede onderbouw met extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.  De definitieve determinatie, oftewel de bepaling van het niveau, vindt in dit model plaats aan het eind van het derde leerjaar. Het portfolio is een belangrijk onderdeel van het !mpulse onderwijs en zal bepalend zijn in de doorstroming in de onderbouw of naar een vervolgopleiding. Om binnen die drie jaar recht te doen aan de verschillende niveaus, werken we in zoveel mogelijk onderwijsactiviteiten met niveaugroepen. Daarmee wordt het mogelijk dat iedere leerling voor ieder vak of iedere onderwijsactiviteit op een voor hem of haar passend niveau kan werken. De school heeft een aangepaste formule voor de leeropbrengsten met de Inspectie bepaald, omdat de bepaling van de definitieve leeropbrengsten afwijken van de landelijke richtlijnen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Aan de hand van o.a. feedback van ouders en leerlingen, ontwikkelingen in de maatschappij, de onderwijsresultaten van onze leerlingen en de professionalisering van onze teamleden zijn wij elk jaar bezig om ons onderwijs door te ontwikkelen en te verbeteren. Dankzij ingezette ontwikkelingen en verbeteracties is het streven al onze leerwegen op langere termijn structureel te verbeteren, om zo een stabilisatie in de leeropbrengsten voor alle afdelingen te bewerkstelligen.  

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Aan de hand van een jaarlijkse analyse worden acties en verbeteringen vastgelegd, om zo de resultaten voor alle leerlingen nog verder te verbeteren. De schoolresultaten zijn stabiel en op het niveau wat wij minimaal van onze leerlingen mogen verwachten. 

In de afgelopen jaren zijn er grote stappen gemaakt en zijn wij blij met de uitermate positieve beoordeling op ons onderwijsleerproces. Wij zijn volgens de inspectie (november 2019) erin geslaagd vorm en inhoud te geven aan onderwijs dat zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en een groot beroep doet op zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van hen.

De ingezette acties in de afgelopen jaren en de aandacht voor het leerklimaat hebben een positief effecten op de onderwijsresultaten. De groei van de school, waaronder de grotere externe instroom vanaf leerjaar 4, is een ontwikkeling die aandacht verdient, zodat wij als team ervoor kunnen zorgen dat de onderwijskwaliteit op !mpulse op orde is en blijft. Dit betekent voor de onderwijsinspectie een "basisarrangement" voor alle afdelingen in de school.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Als leerling binnen !mpulse heb je een grote mate van zelfsturing, is je opdracht om nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen en je talenten breed en krachtig te ontplooien. Je bent eigenaar van je eigen ontwikkelingsproces. Dit doe je door jezelf concrete leerdoelen te stellen, zowel wat betreft leerinhoud als persoonlijke ontwikkeling. Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van je portfolio waarmee je bewijst wat en hoe je hebt geleerd of wilt gaan leren. Juist deze elementen in ons onderwijs geven leerlingen een duidelijke voorsprong in het volgen van een studie op het hbo of universiteit, naast natuurlijk de kennis die nodig was om het reguliere examen te halen.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de periode 2007-2010 heeft in het VO een project Innovatie "Durven, delen, doen" plaats gevonden. Een van de programmalijnen binnen deze Expeditie is "Nederland talentenland". Hierbinnen heeft !mpulse gericht aan zijn eigen innovatie gewerkt. Doel van deze innovatie was leerlingen uit te dagen in hun talenten. Oberon heeft hiernaar onderzoek verricht, waarbij de resultaten in een rapport zijn gebundeld.

In 2010-2011 is er door de school deelgenomen aan een onderzoek naar de ontwikkeling van motivatie in de eerste klas. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. De eerste resultaten zijn aan school kenbaar gemaakt.

In april 2015, april 2016 en november 2019 is het kwaliteitsonderzoek VO uitgevoerd in alle afdelingen. Voor alle afdelingen van de school geldt het basisarrangement, waarbij opgemerkt moet worden dat de onderwijsinspectie zeer positief is op het vlak van het onderwijsproces en zij de veiligheidsbeleving en het schoolklimaat als goed waarderen.

Terug naar boven