Montessori Lyceum Groningen

Helper Brink 30 9722 EP Groningen

Schoolfoto van Montessori Lyceum Groningen

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan 2011-2014 komen het onderwijskundig beleid, het kwaliteitsbeleid en het personeelsbeleid aan de orde en beschrijven we de plannen voor de toekomst. Dit schoolplan is uitvoerig besproken met het personeel, ouders en leerlingen. Deze aanpak heeft geleid tot een grote betrokkenheid en draagvlak in de school van het schoolplan. De uitwerking gebeurt  in de jaarplannen voor het Zernike College algemeen en per locatie. Dat biedt tevens de mogelijkheid actuele ontwikkelingen op te nemen. De verantwoording vindt plaats in het jaarverslag en de jaarrekening. Er is een leerlingversie gemaakt van het schoolplan. Het proces is vastgelegd in een foto-tekst boekje met bijdragen van leerlingen, medewerkers en ouders.
Het schoolplan, de leerlingversie van het  schoolplan en het foto-tekstboekje zijn als pdf bijgevoegd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Montessori Lyceum Groningen (MLG) streeft ernaar dat iedere leerling zijn mogelijkheden leert ontdekken en benutten. Kiezen en kansen is een belangrijk onderdeel van de visie van de school. Leerlingen kunnen in hun ontwikkeling en leren belemmerd worden door vele factoren. Het MLG probeert dit tijdig te signaleren en te begeleiden door een uitgebreid systeem van mentoraat. Op basis van de verwijsindex werkt de school nauw samen met externe partners in de jeugdzorg. Het MLG heeft twee orthopedagogen, twee remedial teachers en stagiaires orthopedagogiek.

Daarnaast is er speciale aandacht voor faalangstreductietraining,  training sociale vaardigheden en dyslexie. Er is een schoolarts met een maandelijks spreekuur. Er is tevens contact met de leerplichtambtenaar.

 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven