Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38 3723 BV Bilthoven

  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Nieuwe Lyceum plaatst brugklasleerlingen op basis van het advies van de basisschool. Er is regelmatig contact met de basisscholen over de voortgang van hun leerlingen. Het Nieuwe Lyceum streeft ernaar om de doorstroming vanuit het basisonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Tijdens de eerste drie leerjaren volgt Het Nieuwe Lyceum de ontwikkeling van haar leerlingen voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen met behulp van het leerlingvolgsysteem van het CITO. De leerlingen maken daarvoor toetsen aan het begin en het einde van het brugklasjaar en aan het einde van het tweede en derde leerjaar. De school streeft ernaar om de leerlingen op of boven hun basisschooladvies onderwijs te laten volgen.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Nieuwe Lyceum werkt met bevorderingsnormen op basis van cijfers. Het bevorderingsreglement en de normen worden op de website van de school gepubliceerd. Op basis van de resultaten tot en met half maart krijgt elke leerling een prognose van de docentenvergadering over het verwachte vervolg van de schoolloopbaan. Aan het einde van het schooljaar wordt door de mentoren en de teamleider van de betreffende jaarlaag een overgangsbesluit voorbereid en voorgelegd aan de docentenvergadering. De bevorderingsnormen bepalen wanneer de leerling recht heeft op doorstroming. Indien de leerling daaraan niet voldoet neemt de docentenvergadering op voorstel van de mentoren en teamleider een besluit omtrent wel of niet bevorderen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Zowel het slaagpercentage op de havo als vwo in 2020/21 waren met resp. 95% en 97% boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het examencijfer ligt rond het landelijk gemiddelde. De afwijking SE CE ligt ruim binnen de door de inspectie gestelde norm. Jaarlijks worden de resultaten van het examen op vakniveau geëvalueerd en daar waar nodig vindt aanpassing van het programma in het (voor- en/of het) examenjaar plaats. Op deze wijze zorgt Het Nieuwe Lyceum dat de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk aansluit op het Centraal Eindexamen. Het Nieuwe Lyceum beoogt om naast de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, welke centraal staat tijdens het eindexamen, tijdens de gehele schoolloopbaan te werken aan de versteviging van de sociale en persoonlijke vaardigheden.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Een hoog percentage van onze havo-leerlingen stroomt na het behalen van het diploma door naar 5 vwo. Deze overstap wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door leerlingen onbelemmerd toegang te verlenen tot het vijfde leerjaar vwo. Aan het eind van het leerjaar wordt bekeken of de leerling succesvol kan zijn in 6 vwo en het behalen van het vwo-diploma.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in het voorjaar van 2021 een kwaliteitsonderzoek verricht op Het Nieuwe Lyceum. Op basis van de bevindingen van de inspectie zijn beide afdelingen met een voldoende beoordeeld.

Terug naar boven