Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38 3723 BV Bilthoven

  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
  • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Nieuwe Lyceum plaatst brugklasleerlingen op basis van het advies van de basisschool. Er is regelmatig contact met de basisscholen over de voortgang van hun leerlingen. Het Nieuwe Lyceum streeft ernaar om de doorstroming vanuit het basisonderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Tijdens de eerste drie leerjaren volgt Het Nieuwe Lyceum de ontwikkeling van haar leerlingen voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen met behulp van het leerlingvolgsysteem van het CITO. De leerlingen maken daarvoor toetsen aan het begin en het einde van het brugklasjaar en aan het einde van het tweede en derde leerjaar. De school streeft ernaar om de leerlingen op of boven hun basisschooladvies onderwijs te laten volgen.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Nieuwe Lyceum werkt met bevorderingsnormen op basis van cijfers. Het bevorderingsreglement wordt op de website van de school gepubliceerd. Op basis van de resultaten tot en met half maart krijgt elke leerling een prognose van de docentenvergadering over het verwachte vervolg van de schoolloopbaan. Aan het einde van het schooljaar wordt elke leerling besproken in de docentenvergadering. Wanneer de docentenvergadering, ondanks het niet behalen van de norm, inschat dat een leerling de stap naar het volgende leerjaar succesvol kan maken, is bevordering (buiten de norm) toch mogelijk.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage op de havo in 2017/18 was onder het landelijk gemiddelde. Op basis van deze resultaten zijn verschillende maatregelen getroffen waardoor het slaagpercentage in 2018/19 aantoonbaar verbeterd is.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het examencijfer ligt rond het landelijk gemiddelde. De afwijking SE CE ligt ruim binnen de door de inspectie gestelde norm. Jaarlijks worden de resultaten van het examen op vakniveau geëvalueerd en daar waar nodig vindt aanpassing van het programma in het (voor- en/of het) examenjaar plaats. Op deze wijze zorgt Het Nieuwe Lyceum dat de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk aansluit op het Centraal Eindexamen. Het Nieuwe Lyceum beoogt om naast de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, welke centraal staat tijdens het eindexamen, tijdens de gehele schoolloopbaan te werken aan de versteviging van de sociale en persoonlijke vaardigheden.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Een hoog percentage van onze havo-leerlingen stroomt na het behalen van het diploma door naar 5 vwo. Deze overstap wordt gestimuleerd en gefaciliteerd door leerlingen onbelemmerd toegang te verlenen tot het vijfde leerjaar vwo. Aan het eind van het leerjaar wordt bekeken of de leerling succesvol kan zijn in 6 vwo en het behalen van het vwo-diploma.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in het najaar van 2019 onderzoek verricht op de school. De school is in het afgelopen jaar aan de hand van een verbeteringstraject bezig geweest om de onderwijskwaliteit weer op een voldoende niveau te brengen. In het voorjaar van 2021 zal de inspectie opnieuw een onderzoek verrichten dat wij met veel vertrouwen tegemoet zien.

Terug naar boven