Het Nieuwe Lyceum

Jan Steenlaan 38 3723 BV Bilthoven

 • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
 • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
 • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
 • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum
 • Schoolfoto van Het Nieuwe Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

We leren niet voor school, maar voor het leven.

Wij bieden klassikaal, eigentijds onderwijs aan. Voor ons is onderwijs meer dan een uitdagend lesprogramma en het behalen van een waardevol diploma. Aan de basis staat dat wij het volste vertrouwen hebben in al onze leerlingen. Vanuit die grondhouding willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot onderzoekende, kritische en betrokken jonge mensen, die op hun eigen manier een rol gaan spelen in het creëren van een betere wereld.

Op Het Nieuwe Lyceum is de klas de basis van het onderwijs. Wij vinden dat door docent gestuurde kennisoverdracht de beste resultaten oplevert en alle leerlingen het meeste houvast biedt. We streven naar uitdagende lessen, waarin leerlingen gestimuleerd worden tot actief leren. Zelfstandig leren en het ‘leren leren’ beschouwen wij als belangrijke onderdelen van ons onderwijsproces. De docenten kennen hun leerlingen en proberen aan te sluiten bij hun ontwikkeling. Zij durven daarbij het verschil te maken voor iedere leerling.

Talentontwikkeling

Wij profileren ons als school die zicht heeft op de talenten van haar leerlingen en die zich inzet alle ruimte en kansen te bieden om deze talenten optimaal te ontplooien. Leerlingen verlaten de school met een diploma dat meer biedt dan de basis. Heel concreet betekent dit dat wij een onderwijspakket aanbieden dat naast de reguliere vakken voorziet in een uitdagend scala van talentprogramma’s zoals Cambridge, DELF, DELE, Goethe, U-talent en de academieklas. Wij stimuleren onze leerlingen om deel te nemen aan ons ruime aanbod aan extracurriculaire activiteiten zoals de jaarlijkse musical, muziekavonden, koken en de debatclub.

Veiligheid

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn van al onze leerlingen en medewerkers en willen de voorwaarden scheppen voor een plezierig en verantwoord pedagogisch klimaat. Leerlingen mogen van ons verwachten dat wij hen optimaal begeleiden in hun groei en ontwikkeling. Daarom is het van belang dat wij hen goed in beeld houden en dat zij zich gezien en gehoord weten, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak.Het Nieuwe Lyceum wil een school zijn waar de leerlingen en de medewerkers met trots deel uitmaken van de gemeenschap en betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van onze activiteiten.

Brugklas

Op Het Nieuwe Lyceum hebben alle brugklasleerlingen samen hun eigen teamvleugel. Zij volgen daar alle vakken, met uitzondering van de kunstvakken en LO. De leerlingen zitten in de brugklas in een gecombineerde havo/vwo-klas of een gymnasiumklas. Na het eerste jaar worden zij bevorderd naar een havo-, atheneum- of gymnasiumklas met het doel in deze stroom het diploma te behalen.

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op een brede algemene ontwikkeling. Vaardigheden als samenwerken, mondeling en schriftelijk presenteren nemen naast studievaardigheden een belangrijke plaats in. Dit bereiken wij door het aanbod van inhoud en vaardigheden op elkaar af te stemmen zodat er sprake is van een samenhangend curriculum.

Profielkeuze

Gedurende de eerste drie jaar wordt de basis gelegd voor een weloverwogen keuze van vakken die de leerlingen in de bovenbouw voorbereidt op een studie op hbo of universitair niveau. In het keuzetraject besteden wij veel aandacht aan de individuele talenten en capaciteiten van leerlingen, hierbij rekening houdend met een realistisch perspectief.

Bovenbouw

In de bovenbouw volgen de leerlingen de vakken uit hun keuzepakket. Voor leerlingen die dat aankunnen, bieden we de mogelijkheid extra vakken te volgen. Het onderwijsprogramma is gericht op diepgang om iedereen op een zo hoog mogelijk niveau aan de eindstreep te krijgen.

Gekwalificeerde vakdocenten en mentoren

De vakdocent speelt de belangrijkste rol in het primaire proces. Wij werken met gekwalificeerde professionele vakdocenten. Docenten die als mentor werken, hebben hiervoor een opleiding gevolgd. De mentor staat centraal in het begeleidingsproces. Voorwaarde voor een goede begeleiding is een nauwe samenwerking tussen leerling, ouders en school. Zo worden de studievoortgang en het welbevinden van elke leerling scherp in de gaten gehouden. Er is veel aandacht voor de individuele leerling en daarom bieden wij maatwerk: steun waar nodig, stimulans en uitdaging waar dat kan.

Kenmerken van de school

 • Veilig leerklimaat
 • Stevige zorgstructuur
 • Ruimte voor ambities
 • Ruim aanbod vakken
 • Klassikaal, modern onderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Nieuwe Lyceum streeft naar een evenwichtige verdeling van leerlingen over havo, atheneum en gymnasium. We kiezen voor een éénjarige brugperiode opdat onze leerlingen z.s.m. op hun eigen niveau kunnen werken. Leerlingen kunnen in het tweede en derde leerjaar op- en afstromen tussen de verschillende afdelingen. We streven ernaar dat in het vierde leerjaar de leerlingen op de afdeling zitten waar zij hun diploma gaan halen. Na het behalen van een havodiploma is instromen in 5 vwo mogelijk. Leerlingen met een mavodiploma kunnen instromen in 4 havo.

Weergave

Leerlingen
1158

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven