Stedelijk Gymnasium Arnhem

Thorbeckestraat 17 6828 TS Arnhem

  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Arnhem

Profielkeuze

Toelichting van de school

Veel leerlingen kiezen extra vakken in de vrije ruimte. Dit maakt het mogelijk dat ze een diploma halen met meerdere profielen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Hét Gymnasium

Het Stedelijk Gymnasium Arnhem staat in Arnhem en omgeving bekend als dé school voor gymnasiaal onderwijs, die voorbereidt op een vervolg in het wetenschappelijk onderwijs. Leerlingen die kiezen voor onze school doen dat vanuit een besef van de meerwaarde van een klassieke context in hedendaags onderwijs. De school draagt actief bij aan de ontwikkeling van talenten van leerlingen in het primair onderwijs.

Passend aanbod

Het onderwijsprogramma bestaat uit een basiscurriculum dat leerlingen de kans biedt om met optimale resultaten een diploma te halen. De school kent een ondersteuningsstructuur, waarin de leerling centraal staat en de docent zijn onderwijs doelgericht en planmatig afstemt op de onderwijsbehoefte van de leerling. De leerling neemt regie over zijn eigen leerproces en wordt hierbij begeleid door mentor en vakdocent.

Professionele organisatie

De school is een professionele organisatie waarin leerlingen en medewerkers verantwoordelijkheid nemen om vanuit vertrouwen samen te leren en te ontwikkelen. Het personeelsbeleid is er op gericht om medewerkers ruimte te bieden en te stimuleren hun talenten in te zetten, zodat zij met plezier en vanuit betrokkenheid bij de school en leerlingen goed onderwijs vormgeven gramma is voor elke leerling voldoende ruimte voor het aanbrengen van eigen accenten, passend bij zijn talenten en mogelijkheden.

In het kader van positief schoolklimaat is een onderzoek gedaan naar gemeenschappelijke waarden. Leerlingen en medewerkers hebben als meest belangrijke waarden benoemd: - Betrokkenheid - Respect - Kwaliteit - Plezier. Deze waarden zijn voor ons richtinggevend bij de ontwikkelingen voor de komende jaren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor  het bieden van goede ondersteuning is op het SGA een ondersteuningstructuur opgezet die past bij de school. De lijnen zijn kort en in het ondersteuningsplan  is helder verwoord wat rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende functionarissen en welke procedures er gelden binnen ondersteuningstrajecten. De medewerkers van het schoolondersteuningsteam zijn geschoold en werken gericht aan hun deskundigheidsbevordering om hun kwaliteit op orde te houden. 

Naast de basisondersteuning voor iedere leerling is er de extra ondersteuning. Deze lichte ondersteuning is bedoeld voor leerlingen met langdurige medische problematiek of structurele gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Hierbij is sprake van maatwerk en een ontwikkelingsperspectief(OPP). Het OPP is een individueel arrangement dat beschrijft wat de leerling nodig heeft om een bepaald uitstroomperspectief te kunnen behalen. Wij hebbende lichte ondersteuning georganiseerd in een groepsondersteuning, de open trajectklas. Leerlingen volgen de reguliere lessen, maar hebben een uitwijkmogelijkheid naar een open trajectklas als zij er behoefte aan hebben in een prikkelarme omgeving te werken.  

 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven