PC Basisschool De Ark

Gedeputeerdenlaan 47 8016 AX Zwolle

Schoolfoto van PC Basisschool De Ark

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De school heeft de basis van goed reken- en taalonderwijs stevig op orde en kan in veel gevallen leerlingen datgene bieden wat nodig is om tot ontwikkeling te komen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Belangrijke tussentijdse resultaten zijn de Cito toetsen die medio februari en mei worden afgenomen en de Kanvas toetsen die de sociaal-emotionele kant van de groep en de individuele leerling inzichtelijk maakt. De resultaten zijn belangrijk om te kunnen zien of leerlingen zich naar verwachting ontwikkelen of dat bijsturing noodzakelijk is. De Citotoetsen zijn transparant voor ouders en op het ouderportaal in te zien. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Bij het bepalen van het advies wordt gekeken naar de hoogte van de scores en de ontwikkeling door de jaren heen. Daarbij wordt meegenomen hoe de leerling tot die scores is gekomen: motivatie, inzet, werkhouding spelen hierbij een belangrijke rol. Het advies wordt grondig met ouders besproken voordat de eindtoets wordt gemaakt. De eindtoets zelf is bijna altijd een bevestiging van het advies.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven