PC Basisschool De Ark

Gedeputeerdenlaan 47 8016 AX Zwolle

  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school heeft de basis van goed reken- en taalonderwijs stevig op orde en kan in veel gevallen leerlingen datgene bieden wat nodig is om tot ontwikkeling te komen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Belangrijke tussentijdse resultaten zijn de Cito toetsen die medio februari en mei worden afgenomen en de Kanvas toetsen die de sociaal-emotionele kant van de groep en de individuele leerling inzichtelijk maakt. De resultaten zijn belangrijk om te kunnen zien of leerlingen zich naar verwachting ontwikkelen of dat bijsturing noodzakelijk is. De Citotoetsen zijn transparant voor ouders en op het ouderportaal in te zien. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het bepalen van het advies wordt gekeken naar de hoogte van de scores en de ontwikkeling door de jaren heen. Daarbij wordt meegenomen hoe de leerling tot die scores is gekomen: motivatie, inzet, werkhouding spelen hierbij een belangrijke rol. Het advies wordt grondig met ouders besproken voordat de eindtoets wordt gemaakt. De eindtoets zelf is bijna altijd een bevestiging van het advies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als christelijke school baseren we ons motto en onze visie op ons geloof in de God van de Bijbel. Door met elkaar in gesprek te zijn, leren we zien door andere ogen en leren we elkaar kennen en respecteren.We vragen om ogen die verder kijken dan de buitenkant. Ogen die het hart van de ander kunnen zien. Ogen die kijken met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus. Het is makkelijk om van je vrienden te houden, maar wij zien het als onze opdracht om van iedereen te houden en elkaar te vertrouwen. Vanuit respect en vertrouwen willen we met onze medemens omgaan en inhoud geven aan onze samenwerking en communicatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Identiteit
  • Kanjertraining
  • Cultuur

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2014 is door de inspecteur een regulier schoolbezoek gebracht en is de onderwijskwaliteit op een aantal punten onderzocht. Conlusie van dit onderzoek:

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op De Ark op de onderzochte onderdelen grotensdeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaaft.

Terug naar boven