PC Basisschool De Ark

Gedeputeerdenlaan 47 8016 AX Zwolle

  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een groot aantal deskundige leerkrachten, zowel mannen als vrouwen. Een aantal van hen werkt fulltime, maar de meeste parttime. Per week staan nooit meer dan twee verschillende leerkrachten voor de groep, behalve natuurlijk in geval van ziekte. Ook onderwijsassistenten en/of leerkrachtondersteuners worden ingezet om leerlingen daar waar nodig extra ondersteuning te bieden. Dat kan zijn in het geval van specifieke onderwijsbehoeften maar ook bij grote en/of complexe groepen waar extra ondersteuning noodzakelijk is. De intern begeleiders coördineren de zorg rond leerlingen en zijn de contactpersoon voor extern deskundigen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vervangingsbeleid is in een aparte notitie vanuit Vivente beschreven.

Samenvattend wordt het als volgt geregeld:
Bij zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof: personeelslid doet hiervoor een aanvraag in bij de directeur en de medewerker van personeelszaken van Vivente. Deze regelt het administratieve gedeelte. De directeur is verantwoordelijk voor de invulling van de personele bezetting en doet een aanvraag bij het detacheringsbureau;

Bij overige verlof: de medewerker dient een verlofaanvraag in bij de directeur. Directie doet aanvraag bij het detacheringsbureau. Indien er een vervanger beschikbaar is, kan het verlof worden verleend. Daarnaast kan er ook worden geruild van werkdag met de duo-collega.

Bij ziekte: Bij ziekte dient een personeelslid zich op de werkdag uiterlijk 06.45 uur ziek te melden bij de schooldirectie (liefst eerder). De directie dient een aanvraag in bij het detacheringsbureau. Zij regelen een vervanger. Dit geldt voor de groepsleerkracht, onderwijsassistent. Voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs verloopt de communicatie via Sportservice Zwolle. 

Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn, volgt er een interne oplossing. In eerste instantie wordt de duo-collega gevraagd, mocht deze niet kunnen worden de kinderen op de eerste ziektedag verdeeld over de andere groepen. 

Als de leerkracht langer ziek blijft en er is geen vervanger, worden ouders geïnformeerd via Parro dat kinderen maximaal 1 dag vrij zijn. Ouders wordt wel altijd de optie aangeboden om kinderen op te vangen als het opvangen van het kind problemen oplevert.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van De Ark bestaat uit ruim 20 deskundige leerkrachten, zowel mannen als vrouwen. De meeste van hen werken parttime. Per week staan nooit meer dan twee verschillende leerkrachten voor de groep, behalve natuurlijk in geval van ziekte.

Ook zijn er onderwijsassistenten en/of leerkrachtondersteuners actief om leerlingen, daar waar nodig, extra ondersteuning te bieden. Dat kan zijn in het geval van leerproblematiek of specifieke onderwijsbehoeften, maar ook bij grote en/of complexe groepen waar extra ondersteuning noodzakelijk is.

De intern begeleider coördineert en begeleidt de zorg rond leerlingen en is de contactpersoon voor extern deskundigen. De school-assistent zorgt ervoor dat alle gegevens netjes in de administratie worden opgenomen voert allerhande facilitaire zaken uit De conciërge doet technische klussen en de directeur zorgt voor het grotere geheel. Kortom, samen vormen we een ervaren en gemêleerd team dat de schouders eronder zet en leerlingen graag wil bieden wat voor hun ontwikkeling nodig is.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie de toelichting "invullen van de onderwijstijd"

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Basisscholen zijn niet verplicht om een minimum aantal uren per week aan één bepaald vak te besteden, maar wel welke vakken op de basisschool aan bod moeten komen. Deze staan hieronder weergegeven:

Instrumentale vaardigheden (basisvakken): taal, aanvankelijk en voortgezet technisch-, - begrijpend-,  en studerend lezen - schrijven en rekenen

Muzische en creatieve vorming: muziek, handvaardigheid, beweging/dans, dramatische expressie en toneel  

Wereld oriënterende vorming: geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, verkeersonderwijs. maatschappelijke verhoudingen, techniek, geestelijke stromingen en eigen taal & cultuur

Zintuiglijke en lichamelijke vorming: bewegingsonderwijs  

Hoe leraren het aanbod verdelen over de schoolperiode en hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed, is volledig aan de school.

In een akkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-Raad is wel afgesproken dat scholen minimaal 2 lesuren per week bewegingsonderwijs aanbieden. Dit wordt op CBS de Ark voor de groepen 1 t/m 8 verzorgd door een vakleerkracht.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het personeel van CBS De Ark zet zicht elke dag weer in om de kwaliteiten van kinderen optimaal te ontwikkelen en het onderwijs, vanuit een veilig schoolklimaat,  hier zo goed mogelijk op in te richten.

We streven ernaar om ons onderwijs vorm te geven mét de leerling zelf en alle betrokkenen rondom het kind. Daarbij gaan we steeds uit van de volgende vraag: ‘Wat heeft dit kind, van deze ouders, van deze leerkracht, in deze groep, in deze school de komende periode nodig teneinde het gestelde doel te kunnen bereiken en om te worden wie hij/zij kan en wil zijn’.

Er zijn veel mogelijkheden voor extra uitdaging, begeleiding of ondersteuning en de school heeft een netwerk aan deskundigheid. Het team is zeer betrokken en is tot veel in staat. Daar waar nodig wordt extra ondersteuning ingezet of samengewerkt met specialisten van buiten de school.

In de school zijn diverse zorgverleners gehuisvest waar al naar gelang de benodigde zorg mee wordt samengewerkt. Er zijn partners voor logopedie, kinderfysio, dyslexie, weerbaarheid en schoolmaatschappelijk werk. Door deze nabijheid van deskundigen kan zorg adequaat worden ingezet en zijn de communicatiekanalen kort. Dit is zowel in het belang van ouders, leerlingen als leerkrachten en komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie hiervoor het ondersteuningsprofiel 2022 - 2024.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

CBS De Ark wil in de komende jaren (2 tot 3 jaar) verder uitgroeien tot een volwaardig Kindcentrum. Dit houdt concreet in dat er opvang en onderwijs wordt geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 - 13 jaar. In het schooljaar 2021 - 2022 zal hiertoe een ondernemersplan worden geschreven onder regie van de directeur van CBS De Ark.

Terug naar boven