PC Basisschool De Ark

Gedeputeerdenlaan 47 8016 AX Zwolle

  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van PC Basisschool De Ark

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt een tevredensheids-enquête afgenomen onder leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Op basis hiervan wordt gewerkt aan verbeteringen. De resultaten van deze enquête staan hieronder weergegeven. De eerste vraag over hoe graag je naar school gaat wordt door veel leerlingen verschillend geïnterpreteerd. De spreiding in antwoorden is hierdoor groot en dit heeft een flink effect op het cijfer. In deze enquête zijn tevens de vragen over sociale en fysieke veiligheidsbeleving opgenomen. 

Tevredenheid
7,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouders geven de school qua tevredenheid een 7,8. Het responspercentage is 63%, dit kan worden gezien als een goede valide score. 

Het grootste deel van de leerlingen op de Ark gaat met plezier naar school en is tevreden over de sfeer op school. De de schooltijden en de mate waarin de school lesuitval probeert te voorkomen scoort ruim voldoende.

De ouders vinden dat de leerkrachten over het algemeen goed zicht hebben op de vorderingen van hun kind en ook in voldoende mate rekening houden met het niveau van hun kind. De ouders vinden leerkrachten over het algemeen bekwaam en gebruiken correct taalgebruik richting leerlingen.

De ouders waarderen de mate waarin er aandacht wordt besteed aan leerlingen die extra hulp of uitdaging nodig hebben, met een iets lagere score. Dit geldt ook voor de waardering over de opvoedkundige aanpak en de informatie/communicatie vanuit school. Als school hebben we deze aandachtpunten omgezet in actiepunten. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven