Montessori Basisschool Zwolle

Energieweg 9 8017 BE Zwolle

  • Maria Montessori ontwikkelde materiaal voor zelfstandig leren, zintuiglijk (groot-klein, dik-dun..) ook voor taal- en rekenbasisinzicht.
  • Een opvallende plek in de school is de blauwe trap, hier wordt op gewerkt, gevierd, gepresenteerd, (gast)lessen gevolgd.
  • De school is onderdeel van een Kindcentrum: kinderdagverblijf, school en buitenschoolse opvang op één locatie. Centraal gelegen in Zwolle.
  • Lesjes vragen wanneer je er klaar voor bent, spelenderwijs en met veel materialen!
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool Zwolle

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Montessori school kiest zelf bewezen middelen om de ontwikkeling van hun leerlingen te volgen. Het doel is het volgen van de ontwikkeling van leerlingen om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van kinderen.

Vanaf schooljaar 2023/24 werken wij met het methode-onafhankelijk leerlingvolgsysteem IEP. IEP sluit goed aan bij onze (Montessori)schoolvisie: "Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. We vergelijken leerlingen niet met elkaar, maar focussen op de persoonlijke ontwikkeling." (www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/)

De IEP is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een prestatiegerichte aanpak. Een digitaal volgsysteem waarin we leerlingen uiteraard volgen op taal en rekenen via de referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen (onderbouw). Maar waarin we ook meetinstrumenten aanbieden voor hart én handen. Denk aan de leeraanpak, de mate van nieuwsgierigheid of het vermogen om samen te werken. Samen met de observaties, (dag)registratie en administratie van de leerkracht vormen zij de basis waarop het onderwijs verzorgd wordt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Middels observaties, kindgesprekken, methode-toetsen en niet-methodegebonden toeten houden we in de gaten of de lesdoelen behaald zijn. Leerlingen worden in de groep door de leerkracht ondersteund. Als een leerling meer hulp nodig heeft, dan wordt het interne zorgteam (o.l.v. de intern begeleider) betrokken en krijgt de leerling (periodiek) meer begeleiding.

Evaluatie gebeurt voortdurend door de leerkrachten en minimaal twee keer per jaar met het hele team (groeps- en schoolanalyse)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van de basisschool
Leerprestaties zijn daarbij van belang, maar zaken als motivatie, werkhouding, concentratie, zelfvertrouwen, sociale vaardigheid en plezier op school zijn zeker zo belangrijk. De leerkracht stelt voor elke leerling afzonderlijk een advies op. Dit advies is gebaseerd op observaties, de gegevens van het leerlingvolgsysteem, aangevuld met de resultaten van de niet-methodetoetsen.

Aan het eind van de schoolloopbaan en voordat er een keuze gemaakt wordt voor een school voor voortgezet onderwijs, wordt een voorlopig schooladvies gegeven op basis van het leerlingvolgsysteem, een NIO (Nederlandse Intelligentie Toets) en de niet-methodetoetsen. Deze procedure en het moment van advies en inschrijven wordt schooljaar 2023-2024 aangepast. Betreffende ouders worden gedurende het jaar op de hoogte gehouden.

groep 8
Kinderen kunnen met hun ouders de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken, we organiseren ook een informatiemiddag bij ons op school www.montessori-zwolle.nl/groep8. Met groep 8 worden onder schooltijd ook enkele scholen voor openbaar voortgezet onderwijs bezocht. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school.
In februari/maart worden alle gegevens van de groep 8 leerling in één overzicht gepresenteerd aan de leerling en ouders, in dit gesprek volgt het definitieve eindadvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als openbare school in Zwolle-Zuid zijn we een maatschappij in het klein. Om ons voor te bereiden op een veel gemêleerdere grote maatschappij krijgen wij naast onze lessen Kosmisch onderwijs, de Kanjertraining en de vele projecten ook lessen Vormingsonderwijs van vakleerkrachten. Op die manier maken we kennis met en krijgen we begrip voor andere culturen en levenswijzen.

School vindt het van belang om haar kinderen op een goede manier voor te bereiden op een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Wij vinden het belangrijk, dat onze kinderen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen en andersdenkenden, maar ook naar anderen omzien. Wij willen onze kinderen kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheidsbesef (attitude) meegeven om zich staande te kunnen houden.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Vrijheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De montessorischool wil zich blijven verbeteren. Wilt u weten hoe? Zie het schoolplan.

Terug naar boven