Montessori Basisschool Zwolle

Energieweg 9 8017 BE Zwolle

 • Maria Montessori ontwikkelde materiaal voor zelfstandig leren, zintuiglijk (groot-klein, dik-dun..) ook voor taal- en rekenbasisinzicht.
 • Een opvallende plek in de school is de blauwe trap, hier wordt op gewerkt, gevierd, gepresenteerd, (gast)lessen gevolgd.
 • De school is onderdeel van een Kindcentrum: kinderdagverblijf, school en buitenschoolse opvang op één locatie. Centraal gelegen in Zwolle.
 • De hal zien we als een verlengstuk van de klaslokalen, kinderen kunnen hier zelfstandig werken, samenwerken, presentaties oefenen, lezen etc
 • Lesjes vragen wanneer je er klaar voor bent, spelenderwijs en met veel materialen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Montessori school kiest zelf bewezen middelen om de ontwikkeling van hun leerlingen te volgen. Het doel is het volgen van de ontwikkeling van leerlingen om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van kinderen.

Bij alle kinderen worden tweemaal per jaar CITO-toetsen afgenomen (dit is het methode-onafhankelijk leerlingvolgsysteem). Uit deze toetsen wordt afgeleid wat een kind op een bepaald moment beheerst. Deze toetsen bestrijken vanaf groep 3 vooral de instrumentele vaardigheden zoals lezen, taal en rekenen. In de onderbouw wordt persoonlijkheids-, sociale- en spelontwikkeling, motoriek, werkhouding, spraak- en taalontwikkeling, algemene ontwikkeling en wiskundige oriëntatie geobserveerd en getoetst. De leerkrachten in de onderbouw gebruiken naast de toetsen het BOSOS, een kleuterobservatiesysteem. Samen met de observaties, (dag)registratie en administratie van de leerkracht vormen zij de basis waarop het onderwijs verzorgd wordt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Middels observaties, kindgesprekken, methode-toetsen en niet-methodegebonden toeten (CITO) houden we in de gaten of de lesdoelen behaald zijn. Leerlingen worden in de groep door de leerkracht ondersteund. Als een leerling meer hulp nodig heeft, dan wordt het interne zorgteam (o.l.v. de intern begeleider) betrokken en krijgt de leerling (periodiek) meer begeleiding.

Evaluatie gebeurt voordurend door de leerkrachten en minimaal twee keer per jaar met het hele team (groeps- en schoolanalyse)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van de basisschool
Leerprestaties zijn daarbij van belang, maar zaken als motivatie, werkhouding, concentratie, zelfvertrouwen, sociale vaardigheid en plezier op school zijn zeker zo belangrijk. De leerkracht stelt voor elke leerling afzonderlijk een advies op. Dit advies is gebaseerd op observaties, de gegevens van het leerlingvolgsysteem, aangevuld met de resultaten van de CITO-toetsen.

Eind groep 7 wordt een voorlopig advies gegeven op basis van het leerlingvolgsysteem, een NIO (Nederlandse Intelligentie Toets) en de CITO entreetoets. 

groep 8
Kinderen kunnen met hun ouders de scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken. Met groep 8 worden ook enkele scholen voor openbaar voortgezet onderwijs bezocht. In februari/maart worden alle gegevens van de groep 8 leerling in één overzicht gepresenteerd aan de leerling en ouders, in dit gesprek volgt het definitieve eindadvies. Als er een keuze is gemaakt, zorgt de school voor aanmelding op de nieuwe school.

De landelijke CITO (eind)toets vindt plaats in april. Mocht de toets hoger uitvallen dan het advies, kan het advies bijgesteld worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale competenties dragen bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

 • Ik kan hulp bieden en vragen
 • Ik zeg wat ik voel en vind
 • Ik kan samenwerken met anderen

Wij leren om vaardig, aardig en waardig te zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verbinding
 • Verantwoordelijkheid
 • Vrijheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De montessorischool wil zich blijven verbeteren. Wilt u weten hoe? Zie het schoolplan.

Terug naar boven