Montessori Basisschool Zwolle

Energieweg 9 8017 BE Zwolle

  • Maria Montessori ontwikkelde materiaal voor zelfstandig leren, zintuiglijk (groot-klein, dik-dun..) ook voor taal- en rekenbasisinzicht.
  • Een opvallende plek in de school is de blauwe trap, hier wordt op gewerkt, gevierd, gepresenteerd, (gast)lessen gevolgd.
  • De school is onderdeel van een Kindcentrum: kinderdagverblijf, school en buitenschoolse opvang op één locatie. Centraal gelegen in Zwolle.
  • Lesjes vragen wanneer je er klaar voor bent, spelenderwijs en met veel materialen!
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool Zwolle

Het team

Toelichting van de school

Ons team
Ons team bestaat uit bevlogen en hardwerkende Montessorianen, in een mooie mix van ervaren mensen en starters, mannen en vrouwen, fulltimers en parttimers, denkers en doeners, dromers en aanpakkers. Met elkaar geven we het dagelijkse onderwijs vorm en met elkaar maken we dat onderwijs iedere dag een beetje beter. 

Bewegingsonderwijs
In de onderbouw krijgen de kinderen spelles, gymles en bewegen op muziek in het speellokaal van de school. Het speellokaal is een kleine gymzaal, speciaal ontworpen en ingericht voor de jongste kinderen.  
In schooljaar 2023-2024 hebben wij een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. De middenbouw krijgt 2x per week gymles van een vakleerkracht, zij kunnen lopend naar de gymzaal. De bovenbouwklassen bewegen ook 2x per week, gymmen op maandag in sportzaal De Gerenlanden op de fiets) en op vrijdag aan de Zwarteweg (lopend). Dit jaar is er voor iedere groep één blok (ca. 7 lessen) natte gymles bij Windesheim (op donderdag). Wanneer ze niet naar het zwembad gaan is er op vrijdag gewoon gym, de tijden van de gymles rouleren we met elkaar. De roosters staan op de website www.montessori-zwolle.nl/praktischeinfo/

Kunst & cultuur 
In elke groep wordt muziek, tekenen, handvaardigheid en drama gegeven door de leerkracht. Wij laten alle kunstzinnige en culturele activiteiten aansluiten bij het KOO-thema (Da Vinci) waarmee we werken. Daarbij worden we ondersteund door de Stadkamer Zwolle. Ieder thema koppelt aan een focusvakgebied van cultuur, hiermee bereiken we dat kinderen in de basisschoolcarrière alle aspecten van cultuur hebben gezien/ervaren. 

Natuureducatie en techniek
Passend bij de kosmische thema's koppelen we lessen/activiteiten over de natuur, het liefst nemen we de kinderen mee de natuur in. We zoeken samenwerking met de Schellerhoeve en Schellerdriehoek (op loopafstand). In schooljaar 2022/23 hebben we geholpen bij het planten van een een voedselbos. Dit jaar verzorgen de kinderen van groep 6 een eigen boompje.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Protocol ‘Vervanging bij afwezigheid van de leerkracht’
Versie 1.0 11-1-2022

De afgelopen periode is het vinden van vervanging bij afwezigheid van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. De laatste maanden is het bij ons op school meerdere malen voorgekomen, dat er geen vervanging beschikbaar was vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. In de nabije toekomst zal dit probleem alleen maar groter worden.

Het hieronder beschreven beleid wil een overzicht geven van de stappen die op onze school genomen worden bij afwezigheid van een van de leerkrachten.

We proberen
1. het onderwijs zo veel mogelijk door te laten gaan
2. het onderwijs zo veel mogelijk op school te laten plaatsvinden en kinderen/groepen zo weinig mogelijk naar huis te sturen
3. zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten voor de groep te zetten
4. thuisonderwijs of huiswerkopdrachten mee te geven als onderwijs op school niet mogelijk is.

Als een leerkracht zich afmeldt hanteren wij achtereenvolgens de onderstaande stappen:
1. Bij een afmelding schatten we in hoe lang vervanging noodzakelijk is. Indien we eigen vervangers hebben zullen wij deze eerst benaderen.
2. Daarna benaderen we de invalpool van Openbaar Onderwijs Zwolle met de vraag of er inval beschikbaar is.
3. Indien noodzakelijk zullen we eigen parttime personeel benaderen om extra te werken. Het betreft hier dan uitbreiding van werkzaamheden.
4. Indien er een Pabo-stagiaire (3e -4e jaar) of onderwijsassistent aanwezig is, mag deze de groep overnemen onder toezicht van een bevoegd teamlid, waarmee wordt afgesproken dat hij/zij toezicht houdt en als back-up aanwezig is.
5. De intern begeleiders, specialisten en directie zijn niet beschikbaar voor lesgevende taken. Zij kunnen dus niet worden ingezet voor een groep bij afwezigheid van een leerkracht. Wel zorgen zij voor een gedegen oplossing en (indien nodig) communicatie met ouders.
6. In een uitzonderlijke situatie kan ervoor worden gekozen om de groep voor e´e´n lesdag te verdelen over andere groepen. Dit kan bijvoorbeeld als de leerkracht gedurende de lesdag uit valt of omdat de ziekmelding na 7.30 op de lesdag plaatsvindt. Deze maatregel wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegepast, aangezien de kwaliteit van het onderwijs en de groepsgroottes in andere groepen onder druk komen te staan. Als er meerdere leerkrachten tegelijk afwezig zijn, dan zou het kunnen voor komen dat verdelen over de andere lokalen/groepen niet verantwoord is en gaan we over tot het naar huis sturen van leerlingen.
7. Wanneer bovenstaande mogelijkheden niet lukken, wordt ouders gevraagd de kinderen thuis te houden. (De onderwijsinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. De uren hoeven daarom op een later moment niet te worden gecompenseerd).
8. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar huis gestuurd worden. De school heeft in principe geen personeel om kinderen op te vangen.
9. Indien er sprake is van een langere periode zonder invaller(s), dan proberen we te voorkomen dat steeds dezelfde groep thuis moet blijven. We gaan dan over op een wisselsysteem om zo veel mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en lesuitval te minimaliseren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle leerlingen moeten de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en iedere leerling heeft recht op goed onderwijs. Sinds het passend onderwijs is ingevoerd in 2014 krijgen leerlingen die ondersteuningsbehoeften hebben een passend aanbod.  

Om inzichtelijk te hebben welke ondersteuning leerlingen nodig hebben, gebruiken we de ondersteuningspiramide. De piramide kenmerkt zich door de groeiende betrokkenheid van specialisten en interventies die in of buiten de klas plaatsvinden. Wanneer een kind onvoldoende profijt heeft gehad van de interventies in voorgaand niveau, volgt het volgende ondersteuningsniveau (in oplopende volgorde niveau 1 tot 4).

Ook de expertise van externen, zoals een orthopedagoog, kan worden betrokken om mee te denken in de onderwijsbehoefte van het kind. Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen kunnen blijven meedoen in de groep (convergente differentiatie). Wanneer dat niet meer haalbaar is gaan we over tot een Ontwikkel Perspectief Plan, het OPP (divergente differentiatie). 


Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Als Montessorischool werken we vanuit de visie van Maria Montessori. In haar filosofie is een kind actief, nieuwsgierig en leergierig. Het wordt gemotiveerd door zichzelf om zich te ontwikkelen en te leren. Dat is zichtbaar door spontane belangstelling van kinderen. Daardoor dient de omgeving van het kind geschikt gemaakt te worden als werkomgeving. Dat betekent weloverwogen en doelgericht prikkels aanwezig; het kind moet uitgedaagd worden om dingen uit te proberen.

In de onderbouw is veel ruimte voor eigen ontwikkeling: waar de leerling van groep 1 mag spelen en leren, stimuleren we vanaf groep 2 naast veel ruimte voor spelen ook de ontwikkeling door aanbod van taken en werkjes. We volgen de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van kinddoelen en leerlijnen.
De kinderen krijgen spelles, gymles en bewegen op muziek in het speellokaal. Een kleine gymzaal, speciaal ontworpen en ingericht voor de jongste kinderen, met een klimrek, glijbaan, banken en ballen. Tijdens deze les worden allerlei motorische en ritmische oefeningen gedaan. Bij kleuters loopt het onderwijs zo door elkaar, dan het niet goed in tijdblokken aan te geven is.

Alle kinderen gaan 25 uur per week naar school. Per jaar krijgen ze 980 uur onderwijs. Dit zijn meer uren dan het wettelijk minimum en hiermee compenseren we overstap naar het vijf-gelijke-dagenrooster. De school voldoet aan het wettelijk minimum van 7520 uur. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens het zelfstandig werken kiezen onze de kinderen veelal zelf wat ze gaan doen, welke werkvorm er gebruikt wordt, samenwerken of alleen, in de klas of ergens anders. De ene dag is er meer tijd voor creativiteit, waar op de andere dag dan weer meer tijd wordt besteed aan rekenen en taal. Kosmisch onderwijs, burgerschap, kanjertraining... we zijn er eigenlijk de hele dag mee bezig.

We gymmen twee keer per week 45 minuten met de vakleerkracht en gaan lopend of op de fiets naar de zaal. Dat is 2,5 uur beweging. Uiteraard bewegen we ook veel tijdens onze pauzes en worden ook tijdens andere lessen actieve werkvormen ingezet (bewegend leren)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school leren kinderen heel veel. Meestal lukt dat gewoon in de groep, soms is er extra aandacht, uitdaging, zorg of hulp nodig. Hier is zowel in- de klas als buiten de klas aandacht voor. We vragen dan experts binnen -en waar nodig van buiten de school- om mee te denken.

Soms lukt het ook met die extra hulp niet. Dan gaan we samen kijken wat er nodig is om wel tot leren te komen en waar dat het best kan. (In deel 2.1 van de schoolgids kan je meer lezen over onze ondersteuningsniveaus).

Als je een kind met extra zorg wilt aanmelden, dan kijken we eerst samen welke zorg jouw kind nodig heeft en of onze school de juiste plek is is. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de ambitie om de groep kinderen in ondersteuningsniveau 1 en 2 te laten groeien. Om dat te realiseren versterken wij het onderwijs in niveau 1, 2 en vooral niveau 3. Voor meer informatie over de ondersteuningsniveaus, zie paragraaf 2.1 in de schoolgids.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken binnen het kindcentrum samen, we delen de Montessori visie en onze leerkracht en specialist Jonge Kind kijkt mee bij de oudste peuters. We nodigen elkaar uit voor vieringen en de peuters van de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf gymmen mee in het speellokaal van de onderbouw.

Terug naar boven