openbaar kindcentrum de Marshof

Tichelmeesterlaan 45 8014 LA Zwolle

  • Trots zijn op wat je maakt!
  • Samen ontdekken en je fantasie de vrije loop laten.
  • Schoolfoto van openbaar kindcentrum de Marshof
  • De Marshof is een gezonde school op het gebied van bewegen.  Een actieve school die veel organiseert.

Het team

Toelichting van de school

De Marshof heeft een stabiel en evenwichtig team. Een team waarbij de neuzen dezelfde kant op staan en waarin goed samengewerkt wordt. 

Binnen de Marshof hebben we verschillende samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld de Mec muziekschool. De Marshof heeft het afgelopen schooljaar het traject "muziek in de klas" afgerond. leerkrachten geven vanaf nu zelf de muzieklessen in de klassen en zijn hierin geschoold. De mec muziekschool organiseert bij bepaalde thema's en cultuurdagen nog extra activiteiten met de kinderen.

Doomijn (kinderopvang) verzorgt voor ons het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang.

We werken twee middagen projectmatig. Op deze middagen worden er verschillende vakken met elkaar gecombineerd zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Leerlingen leren vanuit een onderzoeksvraag informatie te verwerken door de inzet van verschillende werkvormen. Voor dit traject is een vakdocent van de toonwerkplaats aan onze school verbonden. Hij is één keer per week bij ons aanwezig om de leerkrachten en leerlingen hierin te begeleiden. Alle groepen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs, één keer van de eigen groepsleerkracht en één keer van een vakleerkracht. Onze gymleerkracht werkt bij sportservice Zwolle en heeft naast het lesgeven ook een actieve rol in het organiseren van sportdagen, toernooien en buiten spel mogelijkheden.  

Vanuit de NT2 voorziening van openbaar onderwijs Zwolle (OOZ) is er ondersteuning op het gebied van anderstalige leerlingen. Samen wordt gekeken naar het juiste aanbod voor deze leerlingen en de ondersteuning voor de leerkrachten.

Logopedie praktijk Connect werkt binnen onze school met leerlingen die moeite hebben met taalproblemen, praten, horen en/of ademen. Elke donderdag zijn zij bij ons op school aanwezig. Ook fysiotherapie is mogelijk bij ons op school. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht een leerkracht een verlofdag opnemen of ziek zijn dan wordt er een vervang(st)er geregeld. Eerst kijken we of er binnen de school iemand is die de groep over kan nemen, lukt dit niet dan heeft Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) een invalpoule waarin leerkrachten zitten die wij in kunnen zetten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Marshof werken we in het schooljaar 2023-2024 met zowel combinatiegroepen als enkele groepen. Wij streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen. We gebruiken hiervoor een groepsoverzicht: wat is hun niveau? Wat zijn de onderwijsbehoeften? Om het ontwikkelproces goed te volgen, hanteren we het CITO LVS, Kanvas en de methodetoetsen.

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren. Onze ambitie is om bij verschillende vakken de methodes als bronnenboek te hanteren en de leerlijnen en kerndoelen leidend te laten zijn. Daarbij is onze intentie dat elke leerling aan het eind van groep 8 het 1F niveau haalt.

We richten ons op de referentiekaders van rekenen- wiskunde en taal-Nederlands. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen-wiskunde, taal-Nederlands. Daaromheen is er uiteraard nog voldoende tijd voor alle andere vakken en projecten.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw is er nog veel ruimte voor spel. Alle vakgebieden worden op spelende wijze aangeboden. Zo zijn de leerlingen spelenderwijs doelgericht bezig. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig en leren heel veel met en van elkaar. Wij zorgen voor een leerrijke omgeving waarin de kinderen zichzelf zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen. Kleuters hebben een twee extra dagen vrij, omdat ze anders teveel lesuren maken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Omdat er geïntegreerd gewerkt wordt, dus vakken met elkaar worden gecombineerd, is niet exact vast te leggen hoeveel tijd er voor een vakgebied staat. Het bovenstaande rooster is een indicatie maar er kan van afgeweken worden als blijkt dat de onderwijsbehoefte dit noodzakelijk maakt. Als een groep veel moeite blijkt te hebben met taal dan kan de onderwijstijd meer worden voor deze groep. Het is en blijft altijd maatwerk. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Iedere school, ook De Marshof, heeft in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel opgesteld. In het ondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning De Marshof de leerlingen te bieden heeft. In de bijlage en op onze website kunt u het ondersteuningsprofiel geheel lezen.

Op de Marshof krijgen leerlingen die moeite hebben met een bepaald vakgebied extra hulp van een remedial teacher.

 Binnen de lessen wordt gedifferentieerd op (minimaal) 3 niveaus. Voor kinderen die niet voldoende uitdaging hebben aan het reguliere lesprogramma, omdat ze (delen van) de lesstof al beheersen, gebruiken we het principe van compacten en verrijken. Kinderen krijgen dan (delen van) de basisleerstof verkort aangeboden en in de vrijgekomen tijd wordt er uitdagend materiaal aangeboden.

Voor de meer begaafde leerlingen hebben wij een plusklas. Leerlingen die meer behoefte hebben dan aan hetgeen hierboven beschreven is, kunnen in aanmerking komen voor de (interne) plusklas. Gedurende een uur per week zal een specialist begaafdheid deze leerlingen begeleiden bij onder andere projecten. De leerlingen krijgen tijd in de eigen groep om aan deze projecten te werken. Elk half jaar wordt gekeken of het kind nog in aanmerking komt voor de plusklas, omdat er geen hiaten mogen ontstaan in de doorgaande leerlijnen van het kind.

Hoogbegaafde kinderen die gescreend zijn en onder andere een IQ van 130 of meer hebben, kunnen in aanmerking komen voor de Cnopiusklas. Dit is een bovenschoolse lesgroep voor hoogbegaafde kinderen van OOZ/ De Stroming. Wekelijks worden zij een ochtend in de week begeleid door een specialist begaafdheid op een locatie buiten onze school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Marshof heeft voor de komende jaren de volgende ambities:

- Het vergroten van het collectief bewustzijn in een groep. Probleemoplossend denken stimuleren bij leerlingen en hen eigenaar laten zijn van hun eigen gedrag.

- Het specifiek en direct feedback geven op gemaakt werk.

- De juiste vragen stellen bij de kinderen waardoor zij geactiveerd worden en kritisch leren kijken naar eigen werk.

- Het begrijpend lezen aantrekkelijker maken door de leerlingen rijke teksten aan te bieden.

- Differentiatie, een passend aanbod bieden voor zowel zwakke als sterke leerlingen (kansengelijkheid)

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Marshof is een positief, sportief en veelzijdig Kindcentrum in Zwolle Zuid, in de wijk Gerenbroek. We zijn een basisschool mét peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Samen met Doomijn biedt de Marshof een compleet pakket voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er is een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters. Er worden gezamenlijke activiteiten en thema's georganiseerd.

Terug naar boven