openbaar kindcentrum de Marshof

Tichelmeesterlaan 45 8014 LA Zwolle

  • Trots zijn op wat je maakt!
  • Samen ontdekken en je fantasie de vrije loop laten.
  • Schoolfoto van openbaar kindcentrum de Marshof
  • De Marshof is een gezonde school op het gebied van bewegen.  Een actieve school die veel organiseert.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar neemt de school de Cito-eindtoets af. Vanaf 2023-2024 wordt dit de doorstroomtoets.

Schoolresultaten cito eindtoets 2022-2023: 
CITO eind totaal groep 8 Marshof: 536.6 / landelijk gemiddelde is 534.9

Lezen 1f= 100 %/ 2f = 86%. Daarmee scoort de school boven het gestelde schooldoel en het landelijk gemiddelde.
Taalverzorging 1f = 95%/ 2f = 67%. Boven gestelde schooldoel en landelijk gemiddelde.
Rekenen 1f = 100%/ 1s = 52% Boven schooldoel, landelijk gemiddelde en signaleringswaarde. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Visie op zorg

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Op OKC de Marshof is een hoog niveau van basiszorg, dit is de zorg die wij aan onze leerlingen bieden binnen de groep. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling zoveel mogelijk wordt begeleid in de eigen groep door de eigen leraar. Om het werk voor de leerkracht daarbij “behapbaar” te houden worden leerlingen met eenzelfde onderwijsaanpak daarbij als groep aangesproken (zoveel mogelijk geclusterd) Binnen onze school is een goede onderwijsstructuur met afstemming tussen onderwijs, zorg en veiligheid. Er is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het aanleren van kennis en vaardigheden, het ontwikkelen van talenten en de sportieve en creatieve ontwikkeling (cultuur). Wij gaan uit van verschillen tussen leerlingen en handelen hiernaar. In alle groepen grijpen we zo snel mogelijk in bij risico’s. Dit kan n.a.v. observaties zowel op cognitief- als sociaal emotioneel gebied, methode onafhankelijke toetsen, methode- gebonden toetsen, gesprek met ouders en/of externen. De leerkracht meldt het probleem bij de intern begeleider en samen zoeken ze naar de juiste ondersteuning voor de leerling. De leerkracht is uiteindelijk verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen in haar groep. We doen alles in samenspraak met ouders. De school draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, zorg en de ontwikkeling van de leerling. Hierbij kunnen we de hulp inschakelen van logopedie, fysiotherapie, orthopedagoog, jeugdzorg, preventief begeleiders, didactisch coach, jeugd-en gezinswerker, schoolarts e.d. Deze begeleiding is vaak tijdelijk van aard en vindt waar mogelijk binnen de school plaats. Op het moment dat onze middelen op school niet (meer) toereikend zijn, laten wij ons adviseren door het Samenwerkingsverband De Stroming, zodat er meer passende hulp geboden kan worden en als dat nodig mocht zijn de leerling verwezen wordt naar een school die beter bij de wensen van het kind aansluit.   

Afnemen toetsen

Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen maken wij op school gebruik van de leerling in beeld toetsen (LIB). De resultaten worden door de leerkracht vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.   

De (LIB)-toetsen die afgenomen worden zijn: AVI,  DMT,  Spelling,  Rekenen en Wiskunde Toetsen Begrijpend Lezen

Verder wordt gebruik gemaakt van: Nio groep 8,  Kanvas(signalering sociaal emotionele ontwikkeling groep 1 t/m 8),  Sidi (signalering hoogbegaafdheid),  Parnassys leerlijnen groep 1 en 2, methodegebonden toetsen en de NSCCT  

Analyse van de toetsresultaten

In de groepen 3 t/m 8 dienen de leerkrachten na het afnemen van een toets zelf een analyse te maken op leerling- en groepsniveau. Op schoolniveau wordt er schoolbreed een analyse gedaan door het gehele team en bijbehorende interventies vastgesteld. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling in vaardigheidsscores, de vaardigheidsgroei en de percentages I t/m V scores. Schoolnormen en doelen worden opgesteld aan de hand van referentieniveaus 2F-1S. Referentieniveaus spelen een grote rol in de analyse.

Bespreking van de toetsen

Na de CITO toetsmomenten worden de resultaten teambreed besproken. Hierin worden de vorderingen op schoolniveau besproken. Dit gebeurt in teamverband om iedereen een beeld te schetsen hoe we als school gepresteerd hebben. Er wordt ook bekeken of het groepsresultaat in de lijn der verwachtingen ligt. De tussenresultaten worden daarbij vergeleken met het leerpotentieel van de kinderen vanuit de NSCCT gegevens. Vervolgens vindt er een groepsbespreking plaats. Dit is een gesprek met groepsleerkracht en intern begeleider. De resultaten worden op groeps- en individueel niveau besproken. Verklaringen ne interventies komen aan de orde. De leerkracht geeft ook aan waar hij/zij eventueel hulp bij nodig heeft.  

Hulpplan, weekplan,  groepsfoto, notitiecategorieën parnassys

N.a.v. deze resultaten wordt het handelen in de klas en de bijbehorende interventies (onderwijsbehoeften) gepland en uitgevoerd in de weekplanning. De leerkracht houdt aantekeningen bij in een logboek. Er is steeds sprake van actie-reactie. Wat het ik gezien en wat betekent dat voor mijn lesgeven. Wie in aanmerking komt voor verlengde instructie en wie kan verrijking aan. De dag/weekplanning is een werkdocument waarin het handelen van de leerkracht beschreven staat. Voor alle leerlingen worden kort en globaal de belemmerende/ stimulerende factoren en de onderwijsbehoeften beschreven. Voor risicoleerlingen (didactisch stagneren, onderpresteerders, sociaal emotionele problematiek, thuisproblematiek, gedragsproblematiek etc) wordt een uitgebreidere beschrijving genoteerd in parnassys van die items. Kinderen die begeleid worden buiten de groep hebben een individueel handelingsplan. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld van de extra aandacht die hun kind krijgt. Uit de analyse en de sociaal/emotionele observaties en observatielijsten uit Kanvas heeft de groepsleerkracht reeds conclusies getrokken hoe hij de groep of subgroepjes beter kan laten profiteren van de aangeboden leerstof c.q. gericht pedagogisch handelen.  

Eigen leerlijn/OPP kinderen

Voor sommige leerlingen gaat het tempo van de groep te snel of te langzaam. Ook voor deze leerlingen moet het onderwijs zo ingericht zijn dat zij in het tempo mogen leren dat zij aankunnen. Voor deze leerlingen maken wij een eigen leerlijn. Dit kan pas gedaan worden na gedegen intern/extern onderzoek. De leerkracht, intern Begeleider, ouders (en soms ook specialisten van het speciaal onderwijs of de Stroming) zijn hiervan op de hoogte. Deze kinderen maken ook toetsen op het niveau waarop ze werken. Onze opdracht is kinderen een ononderbroken onderwijstijd te bieden van 8 jaar.  

Hoogbegaafdheid

Vanaf groep 1 wordt er halfjaarlijks door de leerkracht het SIDI (Signalering Diagnostisering van intelligente en (hoog) begaafde kinderen) ingevuld. In de weekplanning worden voor de kinderen die meer-hoogbegaafd zijn, aangegeven welke stof compact zal worden aangeboden en welke verrijkingsstof wordt aangeboden. Kinderen met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong kunnen meedoen in de plusklas binnen school. 1x per week gaan ze naar de plusgroep en krijgen les op een hoger denkniveau van een leerkracht. Vanaf groep 5 krijgen ze ongeveer een uur werk mee voor in de klas. Binnen het samenwerkingsverband is het mogelijk voor leerlingen van groep 3 en 4 met een opvallende ontwikkelingsvoorsprong om deel te nemen aan de Kangoeroeklas. Vanaf groep 5 kunnen geteste leerlingen met een IQ van 130 en hoger deelnemen aan de Cnopiusklas van het Dienstencentrum de Stroming. Deze kinderen compacten de lesstof in de groep en besteden 2 uur aan Cnopiuswerk.  

                       

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schoolverwijzingen 2022-2023:
De cito eindtoetsresultaten komen overwegend overeen met het gegeven eindadvies. Dit jaar scoorden 2 kinderen hoger dan hun schooladvies. Na heroverweging is besloten deze kinderen geen hoger advies te geven. De resultaten over de jaren heen en hoe wij de kinderen kennen maakt advies bijstellen niet altijd noodzakelijk na afweging met ouders. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Marshof heeft 4 kernwaarden die centraal staan: vertrouwen, verantwoordelijkheid, verdiepen en verbinden (een verdere uitwerking vindt u terug in het schoolplan). Met een visie die gericht is op onderzoekend en thematisch leren vanuit de SLO leergebieden, bieden we kleurrijk onderwijs door oa de methode Leskracht. Tijdens deze middagen worden er verschillende vakken geïntegreerd en wordt er veel samengewerkt. Er wordt samen kennis opgedaan en presentaties voorbereid. Tijdens het inoefenen van leerstof worden tevens coöperatieve werkvormen gebruikt. Er wordt een beroep gedaan op de executieve functies tijdens oa. bovenstaande werkvormen/ activiteiten.
De executieve functies monitoren we met Leerling in beeld. Er zijn vragenlijsten voor leerlingen vanaf groep 5 en de leerkrachten vullen vragenlijsten in vanaf groep 3. Ook de sociale vaardigheden en competenties monitoren we 2x per jaar middels leerkracht en leerling vragenlijsten in Leerling in Beeld. De uitkomsten van de sociale opbrengsten worden gedeeld met de inspectie. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbinden en samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 23 november 2021 is er een inspectiebezoek geweest. De school is als voldoende beoordeeld.

Wat gaat goed?

De kwaliteit en het analyseren van de gegevens is in orde.

De lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

Leerlingen die meer dan gemiddeld presteren, kunnen eerder met eigen opdrachten aan het werk.

Er is betrokkenheid van de leerlingen tijdens de lessen te zien.

De school onderzoekt naar het "waarom" van behaalde leerresultaten op school. De school betrekt de kenmerken van de leerlingen, de kwaliteit van de zorg en het lesgeven hierbij.

Wat kan beter?

Het gebruik van het logboek door de leraren kan nog verder ontwikkeld worden. Hier zijn we de afgelopen jaren ook mee bezig geweest. Het logboek is doorontwikkeld en zit inmiddels in de routine handelingen van de leerkracht.

Sommige leerlingen mogen (nog) eerder zelfstandig aan het werk gaan, als blijkt dat de instructie begrepen is. De afgelopen jaren heeft de didactisch coach de leerkrachten d.m.v. video interactiebegeleiding hiermee geholpen en gecoacht. Het lukt in de groepen steeds beter om maatwerk en differentiatie te bieden aan de verschillende leerlingen.

Terug naar boven