RKBS St. Jozef

Zwaagdijk 204 1682 NP Zwaagdijk-Oost

  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef
  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef
  • Schoolfoto van RKBS St. Jozef

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat zien we en in welke mate zijn onze doelen behaald?

Wij werken met schooldoelen. Dit zijn doelen die wij voor onze school zorgvuldig hebben opgesteld. Deze schooldoelen liggen op of boven het landelijk gemiddelde en zijn voor de eindtoets uitgedrukt in referentieniveaus. Op het gebied van lezen hebben wij onze doelen op 1F en 2F niveau schooljaar 2020-2021 behaald en ook als je naar de afgelopen 3 jaar kijkt. Bij taalverzorging zien we een dalende trend. Op het gebied van rekenen hebben wij onze doel voor 1F gehaald, maar voor 2S zitten wij hier voor het schooljaar 2020-2021 net onder. Als je naar de afgelopen 3 jaar kijkt behalen we wel het 1S doel. Het bekijken van het resultaat over een langere periode is voor ons extra belangrijk, omdat wij te maken hebben met kleine klassen waardoor één leerling die het doel wel of niet behaald zomaar 10% kan schelen in het eindresultaat.

Wat gaan we doen?

Om te borgen dat wij onze ambities op rekenniveau ook de komende jaren blijven behalen, gaan wij sterker inzetten op automatiseren. Zodat ook de leerlingen in bovenbouw de resultaten blijven behalen die wij van hen mogen verwachten. Daarnaast gaan wij inzetten op het verbeteren van ons spellingonderwijs als onderdeel van taalverzorging. Deze acties zijn terug te vinden in het jaarplan. Het jaarplan kunt u terugvinden op http://www.stjozef-zwaagdijk.nl/.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school neemt twee maal per jaar methode onafhankelijke toetsen af vanuit het DIA leerlingvolgsysteem. Naast de gegevens van de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht geeft dit informatie over de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen. Hier wordt het aanbod in de vervolgperiode op afgestemd. De opbrengsten worden op individueel, op groeps- en op schoolniveau geanalyseerd en geëvalueerd op groepsniveau en op schoolniveau. Naast de vakken taal, rekenen, lezen en begrijpend lezen volgen we ook twee keer per jaar de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en hun welbevinden. We doen dit middels de Monitor Sociale Veiligheid van Vensters. Voor de groepen 1 en 2 gebruiken we De Leerlijnen van ParnasSys. Hierin volgen we gedurende het hele jaar de ontwikkeling van de leerlingen. Twee keer per jaar worden deze resultaten besproken met de intern begeleider. Daar waar zorg is wordt een interventie ingezet. In het schoolplan (gepubliceerd op http://www.stjozef-zwaagdijk.nl/) kunt u hier meer informatie over vinden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het bepalen van het schooladvies gebeurt heel zorgvuldig en is onderdeel van een heel proces waarbij vele aspecten van een leerling worden meegewogen. Ouders en leerlingen worden hier in de bovenbouw stapsgewijs in meegenomen. Rond eind januari/ begin februari groep 8 krijgen ouders en betreffende leerlingen het definitieve schooladvies. Dit schooladvies kan na de afname van de eindtoets nog naar boven bijgesteld worden. Ook dit bekijken wij per leerling zorgvuldig.

Als school bekijken en interpreteren wij de gegevens over schooladvies en voortgezet onderwijs. Welk percentage leerlingen krijgt vanuit de eindtoets een advies op, onder of boven zijn al eerder gekregen schooladvies? Op welk niveau starten de leerlingen in het voortgezet onderwijs in vergelijking met het verkregen advies en hoe is dit na 3 jaar op het voortgezet onderwijs? De antwoorden op deze vragen nemen wij ieder jaar mee in een nieuw proces van advisering.

Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht of directeur van de school. Zijn zij niet tevreden over de uitkomst van de gesprekken dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, alhoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Door het kind werkelijk te zien (te erkennen) voelt het zich veilig. Veiligheid is de basisvoorwaarde om te komen tot leren.

Binnen ons didactisch handelen zitten ook veel mogelijkheden om de veiligheid van leerlingen te vergroten. We vinden daarom binnen dit handelen de volgende zaken van groot belang:

Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs en onderwijs op maat geven; differentiëren. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie.Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. Belangrijk is te kijken naar wat de mogelijkheden zijn van het kind.

Een duidelijke identiteit geeft mensen houvast. Het is de basis voor ons zijn. Onze school is een Katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is een belangrijk onderdeel van onze school. Door gebruik te maken van een methode die thematisch geloofswaarden omzet in lessen worden de leerlingen hierin 'wijs' gemaakt. Elk thema wordt afgesloten met een viering waarin we elkaar ontmoeten en uitspreken wat het geloof voor ons verbindt met het dagelijkse bestaan.  Het geloof en de christelijke waarden verbinden de leerlingen, de ouders en leerkrachten met elkaar. Met elkaar in verbinding staan geeft mensen het gevoel ergens bij te horen. Vanuit verbinding leren kinderen hun eigen weg op te gaan.

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit ook omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). Leerlingen groeien op in een steeds complexere,pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. We doen dit door jaarlijks een aantal goede doelen met de leerlingen te ondersteunen (in samenwerking met de kerk). Regelmatig wordt er groep doorbrekend gewerkt waarbij de oudere leerlingen een stukje verantwoordelijkheid nemen voor de jongere leerlingen. Cultureel erfgoed van het dorp wordt met regelmaat in de lessen opgenomen om de saamhorigheid die hoort bij het dorp te laten ervaren (4 en 5 mei vieringen, gemeenschapsveiling).  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • maximale betrokkenheid
  • positieve waardering
  • samenwerking en vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven