Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs

Meetketting 1 1689 XD Zwaag

  • De school voor Daltononderwijs in de Bangert & Oosterpolder
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs
  • Schoolfoto van Roald Dahl basisschool voor Daltononderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle leerkrachten gebruiken leerstofmethodes en –methodieken om de lesstof over te dragen aan de kinderen. Na elk leerstofblok volgt er een methodegebonden toets. De leerkracht analyseert deze toets en verwerkt de resultaten in een overzicht. De te ondernemen stappen zijn terug te vinden in de dagplanning.

Daarnaast nemen we CITO toetsen af (januari en juni) m.b.t. de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen. De resultaten worden verwerkt in Parnassys, ons digitale kindvolgsysteem. Toetsing vindt klassikaal plaats. Bij het toetsen worden geen aanwijzingen gegeven, maar wordt gehandeld volgens de handleiding van CITO.

In groep 4,6 en 8 wordt de NSCCT afgenomen door de intern begeleider. Deze test geeft een indicatie van het leerpotentieel van de leerling. IN vergelijking met de resultaten van de CITO toetsen kunnen we zien of we een passend aanbod bieden waardoor de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 

D leerlingen van groep 8 doen mee aan de IEP Eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Opvoeden voor een democratische samenleving

Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we conflicten op een goede manier op? Staan we open voor mensen die ‘anders’ zijn dan wij? We voeden onze leerlingen op voor een democratische samenleving die gekenmerkt wordt door verschillen.

Een samenleving waarin niet alleen rekenen en taal belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale en emotionele vaardigheden. Omgekeerd is onze samenleving gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam om kunnen gaan met verschillen en conflicten.

En dat geldt ook voor de school: ook de school is gebaat is bij actieve, zorgzame, initiatiefrijke en verantwoordelijke leerlingen. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee leerlingen en leerkrachten naar school gaan, maar zorgt ook voor een positief werkklimaat en daarmee voor een goed rendement. Voor scholen die vinden dat onderwijs ook betekent kinderen te helpen vormen tot ‘een goed mens’ is er De Vreedzame School. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positieve, zorgzame omgang
  • democratisch beslissen
  • constructieve oplossing zoeken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven