Sint Michaëlschool

Zuidervaart 61 1846 LG Zuidschermer

  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool
  • Schoolfoto van Sint Michaëlschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door het kleine aantal leerlingen per groep is de eindtoetsscore sterk wisselend per jaar.We zijn een kleine school dus de score  van individuele kinderen heeft direct invloed op de resultaten. Uitschieters beïnvloeden de score sterk.
In schooljaar 2017-2018 was de eindtoetsscore op onze school veel hoger dan in schooljaar 2016-2017. In schooljaar 2018-2019 was de score voldoende.
Alle kinderen van betreffende groepen hebben op onze school een goede leerontwikkeling doorgemaakt, passend bij hun eigen situatie.

In schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 hebben minder dan 5 kinderen meegedaan met de eindtoets. Het zijn te weinig kinderen om een valide gemiddelde te berekenen. Daarom wordt in onderstaande de tabel voor deze leerjaren geen gemiddelde score getoond.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als school houden we de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk in de gaten. Daarom hanteren we een leerlingvolgsysteem.
In de groepen 1 en 2 observeert de leerkracht de kinderen op de volgende terreinen:
1.     Taalontwikkeling
2.     Taal/Denken
3.     Rekenen
4.     Ruimtelijke Oriëntatie
5.     Visuele Waarneming
6.     Motorische Ontwikkeling
7.     Muzische Vorming
8.     Sociale Ontwikkeling
9.     Gedrag m.b.t. Spel en Werkhouding 
In groep 2 wordt van ieder kind de persoonlijke ontwikkeling bijgehouden. De resultaten worden ook vergeleken met een landelijke norm.  
Ook in de groepen 3 t/m 8 worden kinderen gevolgd in hun ontwikkeling. Naast de toetsen van de methode, maken ze twee keer per jaar (in januari/februari M en in juni E) toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem op de onderdelen rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Hun prestaties worden ook gekoppeld aan de niveaugroepen A t/m E. De ontwikkeling van uw kind kan grafisch worden weergegeven. Ook deze gegevens worden digitaal opgeslagen. Ieder jaar observeren de leerkrachten de kinderen op aanwezigheid van dyslexie. Opvallende kinderen worden getest door de intern begeleider of verwezen naar het vergoede dyslexietraject. De stappen die we ondernemen om dyslexie te signaleren en de juiste hulp te bieden, staan beschreven in ons dyslexieprotocol. Behalve de ontwikkeling op cognitief (leer) gebied houden we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling in de gaten. Een goed contact met de ouders is daarbij van groot belang. Als uw kind ergens mee zit, geplaagd wordt of bepaalde angsten heeft, is het voor ons belangrijk om dat van u te horen. Voor het in kaart brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het toetsinstrument Zien. Door antwoord te geven op een aantal vragen wordt door de leerkracht in beeld gebracht hoe het kind functioneert op de gebieden werkhouding, gedrag, emotionele stabiliteit en sociaal gedrag. Vanaf groep 5 vullen ook de kinderen zelf op de computer een vragenlijst in. Dat leidt tot uitspraken over hun zelfvertrouwen, werkhouding, hun relaties met de leerkracht en medeleerlingen en het beeld dat ze van de school hebben. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als kinderen gedurende lange tijd bij ons op school hebben gezeten, is ons duidelijk voor welk type VO (Voortgezet Onderwijs) ze geschikt zijn. Gedurende hun hele schoolloopbaan worden de kinderen immers gevolgd en getoetst met gebruik van methode gebonden en Citotoetsen uit ons leerlingvolgsysteem.
Als school willen we dat ieder kind op de vervolgschool terecht komt die het beste bij hem of haar past. Daarom vinden wij een zorgvuldig begeleidingstraject belangrijk. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar worden ouders van groep 8 hierover geïnformeerd. Bij de oudergesprekken aan het eind van groep 7 geeft de leerkracht een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Na de toetsen van het leerlingvolgsysteem in januari volgt het definitieve schooladvies. De eindtoets voor het basisonderwijs vindt pas in april plaats. In de meeste gevallen zal de uitkomst van deze eindtoets een bevestiging zijn van het schooladvies. Mocht de uitkomst van de eindtoets hoger zijn dan het schooladvies, dan is de school wettelijk verplicht tot het heroverwegen van het advies. Dit leidt niet automatisch tot het verhogen van het advies. Als de uitslag van de eindtoets lager is dan het schooladvies, kan het nooit naar beneden bijgesteld worden.  
Aanmelding voor een school voor VO wordt door de ouders gedaan. Wij adviseren de ouders om op verschillende scholen informatie in te winnen. De meeste kinderen van onze school gaan naar een school voor VO in Alkmaar. Na de aanmelding door de ouders neemt de school voor VO contact op met de directeur van onze school. De school verstrekt gegevens over het aangemelde kind. Dit gaat door middel van een digitaal systeem (OSO=overdracht service onderwijs). Ouders moeten wel toestemming geven voor wij informatie over kinderen doorgeven aan het VO. Nadat het kind is geplaatst, is er nog steeds contact tussen het VO en de basisschool. We krijgen gedurende het eerste jaar ook de resultaten toegestuurd. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven