Basisschool De Lichtkring - school met de Bijbel

Julianalaan 78 9471 EC Zuidlaren

  • ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk
  • In alle groepen wordt meegedaan aan  aan de koningsspelen, aan culturele activiteiten, en zijn er creatieve gastlessen en excursies.
  • Groep 7/8 leert groep 3/4 hoe ze een Powerpoint moeten maken, ook op andere gebieden wordt er schoolbreed samengewerkt
  • In alle groepen wordt thematisch gewerkt. Naast lesboeken in de hogere groepen is er veel ruimte voor samen ontdekken en spelend leren.
  • In elke groep werken we toe naar een eindproduct: Een tentoonstelling, zelfgemaakt boek, maquette, restaurant of een presentatie.

Het team

Toelichting van de school

Het team van het schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit:

Groep 1/2: juf Janny Huizenga en juf Marjolein Trip

Groep 3: juf Korien van Driel en juf Paula Brink

Groep 4: juf Wieke Sikkema en juf Karine Woensdregt

Groep 5/6: juf Liesbeth Zwakenberg en juf Laura van der Lek

Groep 7/8: juf Tineke Huisman en juf Lianne Sikkema

IB-er: Laura van der Lek

Vakleerkracht gym: meester Daan van Heerde

Onderwijsassistenten:  juf Jacqueline Bolt en juf Elizebeth Vonck

Administratie: Ellie Timmerman

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Lichtkring is onderdeel van NoorderBasis. Binnen onze schoolvereniging wordt de vervanging geregeld.  Leerkrachten proberen onderling te ruilen. Is dat niet mogelijk, dan wordt het bovenschools doorgegeven en wordt waar mogelijk voorzien in vervanging. Mocht er geen invalkracht  beschikbaar zijn, gaan we onderzoeken of we intern iets kunnen regelen. Doormiddel van onderling schuiven, andere leerkrachten of directie voor de groep proberen we er voor te zorgen dat het onderwijs door kan gaan en we geen groepen naar huis hoeven te sturen.    

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Omdat kinderen nieuwsgierig zijn en graag leren, bieden we schoolbreed thematisch onderwijs aan. Samen met de kinderen verdiepen we ons in thema’s die passen bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. We spitten het hele jaar thema’s uit, waarbij vrijwel alle vakken aan bod komen. In groep 1/2 leren de kinderen vooral door spel. We leren alle kinderen op verschillende manieren presenteren.

Kinderen zetten hierbij ook digitale vaardigheden in om hun kennis delen.

We dagen de kinderen uit om zich optimaal te ontwikkelen en gebruiken hiervoor onze instructievaardigheden. Waar nodig vragen we zowel interne als externe expertise om ons hierbij te helpen.

Dit alles bieden we aan vanuit een positief schoolklimaat. Om de groei en ontwikkeling van de kinderen optimaal in beeld te hebben is contact met ouders voor ons belangrijkVanuit de veiligheid van hun eigen gaven en talenten, willen we de kinderen uitdagen om zich te ontwikkelen en te groeien.

Met behulp van kindgesprekken leren we de kinderen hun eigen doelen te stellen. In hun eigen portfolio, wat echt een groeidocument is, krijgt dit een plek. Er is ruimte voor eigen werk van de kinderen waarin ze het resultaat van gestelde doelen kunnen bewaren en laten zien.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 leren de kinderen vooral door spel. Leerkrachten bieden binnen een thema spelend leren aan waarbij elke leerlingen wordt uitgedaagd om in de zone van de naaste ontwikkeling te komen. Daarnaast zijn er kring activiteiten en kleine kring activiteiten waarin kinderen in kleine groepjes op eigen niveau instructie krijgen. 

Leerlingen die buiten dit basisaanbod extra zorg aan onder of bovenkant nodig hebben krijgen extra ondersteuning. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar die binnen de basisondersteuning vallen. In ons SOP (school ondersteuningsprofiel) die u kunt vinden op de website van school, kunt u er alles over lezen.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning


We willen meerdere gediplomeerde specialisten op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. 

We zetten in op het interventie programma "Bouw"  als bewezen en effectief programma om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven.

We gaan het werken met de interne plusklas vervolgen en verder ontwikkelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor de voor- en naschoolse opvang gaan de meeste kinderen naar SKID. Ouders kunnen voor eventuele opvang zelf contact opnemen met SKID. De school speelt hier verder geen rol in. De meeste kinderen van groep 1-4 gaan naar de locatie Drakesteijn, die op dit moment in ons tijdelijke gebouw een plek heeft. Groep 5-8 gaat naar de locatie buitenspel. Skid is verantwoordelijk voor het ophalen van de kinderen die gebruik maken van voor- en naschoolse opvang. Uiteraard zijn ouders vrij om via een gastouder of op een andere manier opvang te regelen.

Terug naar boven