Basisschool De Lichtkring - school met de Bijbel

Julianalaan 78 9471 EC Zuidlaren

  • ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk
  • In alle groepen wordt meegedaan aan  aan de koningsspelen, aan culturele activiteiten, en zijn er creatieve gastlessen en excursies.
  • Groep 7/8 leert groep 3/4 hoe ze een Powerpoint moeten maken, ook op andere gebieden wordt er schoolbreed samengewerkt
  • In alle groepen wordt thematisch gewerkt. Naast lesboeken in de hogere groepen is er veel ruimte voor samen ontdekken en spelend leren.
  • In elke groep werken we toe naar een eindproduct: Een tentoonstelling, zelfgemaakt boek, maquette, restaurant of een presentatie.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hier vindt u de resultaten van de Eindtoets. We nemen Route 8 als eindtoets af. 

Naast het aanbieden van vakken zoals rekenen, taal, lezen, spelling en wereldoriëntatie vinden we de brede ontwikkeling minstens zo belangrijk. 

Onder de brede ontwikkeling verstaan we samenwerken, Ondernemingszin, doorzettingsvermogen, samenwerken, zelfstandigheid, creativiteit, een onderzoekende houding. Deze ontwikkelingsgebieden worden nu ook wel eenentwintigste-eeuwse vaardigheden genoemd.  In ons thematisch onderwijs verbinden we de cognitieve vakken en kernvakken aan de brede ontwikkeling.  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het schooljaar is verdeeld in 2 zorgperiodes. Elke periode wordt afgesloten met de afname van de Cito toetsen.

Halverwege een zorgperiode vindt een tussenevaluatie plaats. N.a.v. die resultaten wordt een groepsanalyse geschreven en vindt er een analyse gesprek met de directeur en IB’er plaats. Zij verzamelen de informatie uit de analyses voor het schrijven van een schoolanalyse. Vanuit deze analyse volgen korte en lange termijn acties en verbeterpunten op groeps- en schoolniveau.

Alle leerlingen worden zoveel als mogelijk op hun eigen niveau benaderd en gevolgd. Ook is er aandacht voor de eigen onderwijsbehoeften.  Er is een ‘checklist zorg’ beschikbaar om per groep te bekijken welke acties er door het jaar heen nodig zijn om dit te bereiken.

Voor elke leerling wordt per periode bepaald in welke niveaugroep hij of zij past gezien de ontwikkeling en toetsresultaten. Dit kan per vakgebied verschillen. In de ‘onderwijsbehoeften’ van een leerling is te lezen in welke niveaugroepen hij of zij zit.

Leerlingen die extra uitdaging aankunnen, het programma sneller kunnen doorlopen, minder instructie nodig hebben o.i.d. worden in de ‘plus’ groep geplaatst.

Leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben en/of op een eigen leerlijn werken,

worden in de ‘zorg’ groep geplaatst.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Lichtkring werkt vanuit het gedragsprogramma: PBS.  (Positive Behavior Support)

We leren bewust positief gedrag aan. We richten ons op het positief bekrachtigen van leerlingen en het scheppen van heldere verwachtingen, zodat voor de kinderen duidelijk is wat van hen wordt verwacht. Dit doen we vanuit 3 kernwaarden: Respect, Veiligheid, Verantwoordelijkheid.

Het is een continu proces waarbij we telkens op zoek zijn naar ontwikkeling en verbetering. Daarnaast laten we ons jaarlijks nascholen.

Bij ons laatste inspectiebezoek is de sociale veiligheid met een goed gewaardeerd. 

Naast PBS gebruiken we  SOEMO kaarten en materialen over executieve functies bij het aanleren van overige vaardigheden Deze doorgaande leerlijn voor de sociaal-emotionele vaardigheden helpt leerlingen bij hun sociale weerbaarheid en emotionele ontwikkeling. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • aanleren van goed gedrag: PBS
  • veiligheid, respect
  • verantwoordelijheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2015 heeft de inspectie onze school bezocht. Het ging hierbij om een pilot bezoek waarbij het nieuwe waarderingskader werd toegepast. 

We hebben mooie aanbevelingen gekregen en zijn tevreden en trots op ons prachtig onderwijs!

Samenvatting van het inspectieoordeel:

De Gereformeerde basisschool De Lichtkring heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

• De eindresultaten die de school in de kernvakken taal/lezen en rekenen/ wiskunde behaalt, zijn volgens de beslisregels van de inspectie voldoende. Het perspectief voor de huidige groep 8 op de centrale eindtoets is gunstig. • De school heeft een onderwijsaanbod dat past bij de visie van de school en voldoet aan de kerndoelen.

• De leraren leggen duidelijk uit en de leerlingen werken betrokken en gericht aan hun taken.

• De leraren hebben de ontwikkeling van alle leerlingen voldoende in beeld en geven extra zorg aan leerlingen die dit nodig hebben.

• De school besteedt veel aandacht aan het creëren van een positief leer en werkklimaat. De leerlingen en ouders ervaren dit en zijn hierover uiterst tevreden.

• Het team werkt gemotiveerd en planmatig aan het verbeteren van haar onderwijskwaliteit.

Terug naar boven