SLS Het Nautilus

Geert Waldastraat 2 9801 AW Zuidhorn

  • Het Nautilus zit in sfeervol oud schoolgebouw aan de Geert Waldastraat.
  • Regen? Daar kunnen we tegen! Op het Nautilus spelen we elke dag buiten.
  • Spelling leren in zinvolle context door teksten te schrijven. Leren door te doen.
  • Binnen het thematische onderwijs gaan wij aan de slag met de leervragen van de kinderen. En dan samen op speurtocht naar het antwoord.
  • Binnen een thema starten wij of sluiten we af met de ouders. Zoals bijvoorbeeld het maken van tuintjes op ons plein.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van het leerlingvolgsysteem van IEP volgen we de leerlingen op de vakken rekenen, taalverzorging, technisch en begrijpend lezen. Naast de vakken nemen we ook de onderdelen werkaanpak, Sociaal emotioneel leren en creatief vermogen af. Deze toetsen nemen we twee keer per jaar af en vanuit de analyse, die bespreken met het hele team, komen dan de aandachtspunten voor de komende periode in beeld. Dit leggen we vast in een groepsplan. 

Naast de vakken rekenen, taal en lezen, is er op het Nautilus ook veel aandacht voor het thematische werken. De opbrengsten hiervan worden weergegeven in het digitale portfolio. De resultaten van het IEP LVS en het rapport staan ook in het portfolio.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies komt tot stand door observaties van leerkrachten, genormeerde toetsing en gesprekken met ouders en leerlingen. De ouders krijgen het eerste voorlopige advies eind groep 7. In groep 8 zijn er meerdere gesprekken gepland met ouders en leerling om tot juiste advies te komen. De stappen staan omgeschreven in kwaliteitskaart PO-VO. De ouders worden begin leerjaar 8 uitgenodigd om geïnformeerd te worden over de stappen en om vragen te stellen over het proces. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Het Nautilus leren, spelen en leven we samen in een veilige omgeving. Zodoende komt ieder kind in allerlei situaties waarin hij zichzelf en de ander leert kennen en met zichzelf en de ander leert omgaan. Veiligheid is nodig om kinderen de ruimte te geven om de sociaal-emotionele competenties te mogen oefenen en leren. Fouten maken hoort daarbij. 

We willen leerlingen voldoende vaardigheden en kennis bijbrengen zodat ze als zelfbewuste personen goed toegerust hun eigen ontwikkelingspad kunnen bewandelen en als sociale personen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan hun directe leefomgeving en toekomstige samenleving. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • je veilig voelen
  • respect voor elkaar
  • plek om samen te leven

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs heeft in oktober 2022 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd, zoals vooraf bij het bezoek in oktober 2021 was afgesproken. Dit kwaliteitsonderzoek was gericht op het didactische handelen. De inspectie heeft dit tijdens het bezoek als positief ervaren en het Nautilus heeft daarmee een voldoende op de basiskwaliteit.

Terug naar boven