Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette

Zuidermeerweg 58 1652 CV Zuidermeer

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette

Het team

Toelichting van de school

Op de St. Bernadetteschool werkt een jong, professioneel, hardwerkend team, in de volgende samenstelling:

Leerkracht gr. 1/2: Ester Teunissen (ma t/m di) Cheyenne Warrink (wo t/m vr)
Leerkracht gr. 3/4: Loraine Ooteman (ma t/m vr)
Leerkracht gr. 5/6: Marion van Tunen (ma t/m wo) en Desi van Raalte (do t/m vr)
Leerkracht gr. 7/8: Sanne Dekker (ma t/m vr)

Directeur: Margit Sijm (ma, di, do)
Intern begeleider: Eveline Schoordijk (wo)
Gedragsspecialist: Desi van Raalte (di)
Extra, boventallige leerkracht: Anne Kok-van Dijk (di)
Extra, boventallige leerkracht: Ester Teunissen (afwisselend wo/do)
Onderwijsassistent: Monique de Hart (ma, di en do)
ICT coördinator: Renze Brems
Conciërge: Irene Eerhart (ma) en Arina Jonkman (di middag)
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Liliana Bonea (di middag en vr ochtend)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht wegens ziekte of verlof niet aanwezig kan zijn, wordt voor vervanging gezorgd. Er wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op invalkrachten die voor de kinderen bekend zijn. Het uitgangspunt hierbij is continuïteit en kwaliteit. Er is echter een groot tekort aan invalleerkrachten waardoor we er niet altijd in slagen vervanging te vinden. Vooral door de flexibele opstelling van onze parttimers lukt het ons meestal om voor goede opvang te zorgen. Pas in het uiterste geval wordt ouders verzocht om de kinderen thuis te houden. De ouders krijgen dit uiterlijk om 8.00 `s ochtends via Parro te horen. Kinderen voor wie geen opvang mogelijk is, worden op school opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen van en met elkaar kunnen leren. 

Wij werken in combinatiegroepen groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Daarnaast proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de (leer)behoefte van ieder kind, o.a. door (aanvullende) individuele- en groepsinstructie. Ook groepsdoorbrekend werken, met geclusterde niveaugroepen valt binnen deze werkwijze.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterbouw wordt thematisch gewerkt. De methode ‘Schatkist’ wordt daar als leidraad gebruikt.

In groep 1/2 neemt spel een belangrijke plaats in. Afhankelijk van het thema wordt in de klas een extra speelhoek gemaakt (denk aan: een winkel, een restaurant, een postkantoor). Deze speelhoek wordt altijd prikkelend en uitdagend ingericht om onze leerlingen zoveel mogelijk enthousiast en nieuwsgierig te maken voor het nieuwe thema. In de hoek leren kinderen echte situaties uit de praktijk (na) te spelen en zich eigen te maken. Dit is een belangrijk proces bij het groter worden. Naast dit zogenaamde rollenspel kan er ook gespeeld worden met ontwikkelingsmateriaal of bijvoorbeeld de zandtafel. De groepsleerkracht zorgt voor rijke spelactiviteiten en begeleidt de leerlingen hierbij.

Een deel van het lokaal is ingericht als bouwhoek. Hier construeren kinderen gebouwen en wegen met bouwmaterialen en gereedschappen. Naast activiteiten in de bouwhoek vinden er ook constructieve activiteiten plaats aan de knutseltafel. Hier wordt gewerkt met dozen, kosteloos materiaal, maar ook met papier en potlood.

In de groep is een leeshoek en een schrijftafel aanwezig. In de leeshoek staan prentenboeken, informatieve boeken, tijdschriften, door kinderen gemaakte boeken etc. Aan de schrijftafel worden de leerlingen via spel gestimuleerd in geletterdheid. Daarnaast komen er gedurende de dag regelmatig lees- en schrijfactiviteiten voorbij.

De reken- en wiskundige activiteiten vinden veelal plaats tijdens de constructieve- en de spelactiviteiten. Daarnaast wordt hier in de kring en de kleine kring ook aandacht aan besteed.

Alle activiteiten vinden door de dag heen plaats. Belangrijk is om het eigen initiatief van het kind hierin te stimuleren. Hier is binnen de speelwerktijd veel ruimte voor.

Binnen de kringen worden de leerlingen uitgedaagd en geprikkeld om te leren van en met elkaar. Dit kan met de gehele groep, maar ook in kleiner verband. Daarnaast zijn de kringen momenten van rust en samen zijn.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijden in de tabel zijn gebaseerd op het lesrooster. In de praktijk kan het voorkomen dat de leerkracht de lestijd aanpast op de behoefte van de groep.

Scholen hebben ruimte om zelf de onderwijstijd in te delen. Wel moeten de leerlingen over 8 achtereenvolgende jaren in totaal 7520 uur onderwijs krijgen.

Op de St. Bernadetteschool werken we voor alle groepen met dezelfde schooltijden. Alle leerlingen ontvangen dit schooljaar 949 uren onderwijs.

De ochtenduren gebruiken wij voor de basisvakken: lezen, rekenen, taal en spelling. In de middaguren staan de wereldoriëntatie vakken, kunstzinnige vakken en bewegingsonderwijs centraal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school staat het kind centraal. Dit betekent dat wij ons onderwijs zo proberen in te richten dat leerlingen zoveel mogelijk bij hun eigen leerproces worden betrokken. Zo betrekken wij hen actief door dagelijks feedback te geven, zowel op product als proces. Wij zetten ons in om de leerlingen zich breed te laten ontwikkelen, om zich staande te houden in een veranderende maatschappij.

Op onze school willen wij kinderen alle kansen bieden die binnen onze mogelijkheden liggen om ze vooruit te helpen in hun ontwikkeling; wij bieden onze leerlingen binnen de groep zoveel mogelijk onderwijs dat past bij hun ontwikkeling. In welke mate dit is, hangt o.a. van kindfactoren, groepsfactoren en schoolfactoren af. Waar nodig is er vanzelfsprekend overleg met ouders, leerkracht, intern begeleider, directie, specialisten en/of eventueel een andere school.

Bij ons op school werkt een intern begeleider die verantwoordelijk is voor de zorg en begeleiding. Zij ondersteunt, coacht en begeleidt leerkrachten bij het geven en organiseren van het onderwijs. De directie is eindverantwoordelijk voor het totale onderwijs en de schoolorganisatie.

Onze school valt onder samenwerkingsverband de Westfriese Knoop. In het ondersteuningsplan van school staat beschreven hoe we de ondersteuning binnen de school georganiseerd hebben en wie welke rol hierin heeft.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Bij alles wat wij doen en bij elke keuze die wij maken, stellen wij onszelf die ene vraag: Wat wordt het kind er beter van?

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool.

Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal, in ons geval dus bij de Klointjes. Zij gebruiken hiervoor de methode 'Startblokken' van het Nederlands Jeugdinstituut en bieden momenteel opvang aan peuters op maandag- en woensdagochtend. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool en dit verzorgen wij uiteraard zelf. Wij gebruiken hiervoor de methode Schatkist.

In het kader van VVE werken schoolbesturen veel samen met het gemeentebestuur, zo ook SKO West-Friesland, de koepelorganisatie waaronder de St. Bernadetteschool valt.

Terug naar boven