Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette

Zuidermeerweg 58 1652 CV Zuidermeer

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Bernadette

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De St. Bernadetteschool heeft kleine klassen. Per jaar stromen er tussen de vijf à tien leerlingen naar het VO uit. Vanwege de kleine groepen geeft het gemiddelde geen reëel beeld van onze resultaten. Om die reden wordt er in deze overzichten, mede i.v.m. de privacywetgeving rekening gehouden met dergelijke kleine groepen. Wanneer een groep uit 6 of 4 leerlingen bestaat, zijn resultaten immers al snel te achterhalen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de tussenresultaten bekijken wij waar we op groepsniveau op moeten inzetten en wat de individuele behoeften zijn van onze leerlingen én leerkrachten. Dit wordt vastgelegd in het werkplannen en blokplannen van de groep.

Vier keer per jaar worden de resultaten van de groep besproken met de leerkrachten, intern begeleider en directeur. Op deze manier dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van al onze leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het team, de ouders/verzorgers 'en onze leerlingen werken hard en doen zoveel als mogelijk om eruit te halen wat erin zit. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en spreken dit ook uit. Daarnaast hechten wij veel waarde aan samenwerking. Om een goed beeld van de ontwikkeling van onze leerlingen te krijgen volgen wij hen tweemaal per jaar via de onafhankelijke Cito-toetsen, elke vier-zes weken via de methodetoetsen, observeren wij hen dagelijks en voeren wij daar feedbackgesprekken met hen over. Daarnaast hebben wij drie keer per jaar geplande ouder- kindgesprekken. Na analyse van deze gegevens wordt het vervolgaanbod vastgesteld in het nieuwe blokplan (voorheen werkplan, of groepsplan).  
Door middel van deze toetsen, de dagelijkse observaties, de kind- en oudergesprekken vormen wij een totaalbeeld van de capaciteiten van het kind en geven wij hen zoveel mogelijk onderwijs dat bij hen past. In groep 8 nemen wij bij alle leerlingen de NIO toets af. Deze combinatie van gegevens vormen de basis voor het te geven schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Rust, veiligheid en structuur
  • Samen leren maakt sterk

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 18 mei 2011 heeft de inspecteur de St. Bernadetteschool het basisarrangement toegekend.

De inspectie van onderwijs heeft onze school enkele speerpunten meegegeven die wij reeds hebben verbeterd en op dit moment nog cyclisch worden aangepakt. Het team gebruikt het instrument ParnasSys voor het observeren en registeren van observaties, methodetoetsen en Citotoetsen. Hierbij wordt ingezet op het analyseren en evalueren van toetsen en plannen

Tot slot werken wij aan nog meer ontwikkelpunten. Deze vindt u in ons schoolplan of schoolontwikkelplan. Deze documenten zijn op onze eigen website terug te vinden: http://www.skowf.nl/bernadette

Terug naar boven