Kindcentrum Het Palet

Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer

  • Op ons plein hebben de kinderen alle ruimte om met elkaar te sporten en te spelen.
  • Wij geven instructie volgens het expliciet direct instructie model (EDI)
  • Samen spelen, samen werken en samen leren
  • We werken aan: gezond gedrag en gezonde voeding, sport en bewegend leren.
  • We werken aan: creativiteit, talenten ontdekken. Handvaardigheid en tekenen. Muziek-, theater-, dans-, erfgoed-, literatuur- en beeldlessen.

Het team

Toelichting van de school

Tevens hebben we 2 dagen in de week een specialist hoogbegaafdheid en een specialist gedrag die leerkrachten en leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook hebben wij een specialist bewegend leren die naast haar taken voor de klas ook 1 dag per week de leerkrachten en leerlingen ondersteund.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Al het verlof dat bij aanvang van het schooljaar bekend is, wordt ingevuld door het vaste personeel van de school.

Bij ziekteverlof of ander verlof dat zich gedurende het schooljaar aandient, hanteren wij een stappenplan waarbij wij o.a. een beroep doen op parttimers die eventueel bereid zijn om extra te werken. Daarnaast maken we gebruik van de invallerspool. Indien wij geen invaller kunnen vinden, dan worden groepen verdeeld. Door het grote lerarentekort zijn we soms genoodzaakt een beroep op ouders te doen om hun kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs op maat en eigenaarschap We werken met basisgroepen, niveaugroepen en groepsdoorbroken. Deze groepen worden ingedeeld op basis van handelingsgericht werken. Wij voeren regelmatig kindgesprekken. Daarmee stimuleren we het eigen initiatief van de kinderen en bieden we ze diverse keuzemogelijkheden. Op deze manier verhogen we de betrokkenheid van de kinderen. Zij worden gezien en zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Met behulp van onder andere ICT, maken wij het gepersonaliseerd leren mogelijk. Door rekening te houden met en in te spelen op de verschillen in talent, tempo en de persoonskenmerken van de kinderen, maken we ons onderwijs interessant, uitdagend, efficiënt en effectief. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De basisondersteuning wordt binnen de school door elke leerkracht gegeven (indien nodig met hulp van derden). Basisondersteuning is een vorm van standaardgarantie naar ouders. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning, voor leerlingen die dat nodig hebben. De extra ondersteuning (o.a. bij dyslexie, Daghulp, etc) die onze school biedt, staat beschreven in het ondersteuningsprofiel.

Daarnaast hebben wij een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een schakelklas, de taalplusklas, Pre-vwo, Pre-vmbo, Pre-vo, Denkwijs en Doewijs. De laatste vijf profielen vallen onder Unicoz 10-14, waarbij de diverse Unicoz basisscholen samenwerken met het ONC Clauslaan en ONC Parkdreef om leerlingen op maat naar de middelbare school te begeleiden. 

De intern begeleider speelt een belangrijke rol in de organisatie van deze extra ondersteuning. Samen met de ouders/verzorgers, leerkrachten en specialisten bekijken zij welke specifieke hulp nodig is en  hoe we dit in de praktijk kunnen regelen (binnen de school of met partners). Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Zoetermeer. Voor meer info zie www.swvzoetermeer.nl.

Op KC Het Palet wordt schoolmaatschappelijk werk (van Schoolformaat) aangeboden. De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van de basisondersteuning op onze school en op vaste tijden aanwezig voor begeleiden. Onze schoolmaatschappelijk werker ondersteunt leerkrachten, ouders en leerlingen wanneer dit nodig is. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het doel is dat 80% van de leerkrachten een specialistische opleiding heeft afgerond. De specialistengroepen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school in hun expertise. Op deze manier blijven we een actueel aanbod bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Opvang Het Palet (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) van gro-up is gehuisvest in ons schoolgebouw. Bij het speeltaalhuis is er opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar met extra taalondersteuning om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs.

Het eerste waaraan gewerkt wordt in groep 1-2 wanneer uw kind op Het Palet komt, is dat uw kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. We werken op een ontwikkelingsgerichte manier in groep 1-2. Ontwikkelingsgericht werken gaat ervan uit dat een kind zich pas optimaal kan ontwikkelen wanneer het zich emotioneel vrij voelt, nieuwsgierig durft te zijn en zelfvertrouwen heeft. Dit betekent dat wij de ontwikkeling van de kinderen centraal stellen. Dit doen wij door de vakken in samenhang aan te bieden, waarbij er tegelijk gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en aan specifieke kennis en vaardigheden. Deze samenhang bereiken wij door te werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, zoals de boerderij, Sinterklaas en de seizoenen. De invulling van de thema’s wordt deels gedaan door de leerkracht, maar ook de leerlingen hebben hierin hun inbreng. 


Terug naar boven