Kindcentrum het Palet

Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer

  • Op ons plein hebben de kinderen alle ruimte om met elkaar te sporten en te spelen.
  • Wij geven instructie volgens het expliciet direct instructie model (EDI)
  • Samen spelen, samen werken en samen leren
  • We werken aan: gezond gedrag en gezonde voeding, sport en bewegend leren.
  • We werken aan: creativiteit, talenten ontdekken. Handvaardigheid en tekenen. Muziek-, theater-, dans-, erfgoed-, literatuur- en beeldlessen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Al het verlof dat bij aanvang van het schooljaar bekend is, wordt ingevuld door het vaste personeel van de school.

Bij ziekteverlof of ander verlof dat zich gedurende het schooljaar aandient, hanteren wij een stappenplan waarbij wij o.a. een beroep doen op parttimers die eventueel bereid zijn om extra te werken. 

In uitzonderlijke gevallen worden groepen opgedeeld. Als de nood heel erg hoog is, doen wij een beroep op ouders om hun kind thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs op maat en eigenaarschap We werken met basisgroepen, niveaugroepen en groepsdoorbroken. Wij voeren regelmatig kindgesprekken. Daarmee stimuleren we het eigen initiatief van de kinderen en bieden we ze diverse keuzemogelijkheden. Op deze manier verhogen we de betrokkenheid van de kinderen. Zij worden gezien en zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Met behulp van onder andere ICT, maken wij het gepersonaliseerd leren mogelijk. Door rekening te houden met en in te spelen op de verschillen in talent, tempo en de persoonskenmerken van de kinderen, maken we ons onderwijs interessant, uitdagend, efficiënt en effectief. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het begint bij de basis

Wij leren de kinderen allereerst goed lezen, taal en rekenen. Dit zijn basisvaardigheden die ieder kind nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling. In ons onderwijs staat de omgang met elkaar centraal. We leren onze kinderen samenwerken, leren, plezier maken en vieren.

In groep 3 zijn lezen, taal en schrijven ondergebracht bij het vakgebied lezen. Deze vakken worden daar namelijk geïntegreerd aangeboden. De wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) en de vakken uit het gebied kunstzinnige en creatieve vorming worden zoveel mogelijk projectmatig en in samenhang met onze pijlers aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De basisondersteuning wordt binnen de school door elke leerkracht gegeven (indien nodig met hulp van derden). Basisondersteuning is een vorm van standaardgarantie naar ouders. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning, voor leerlingen die dat nodig hebben. De extra ondersteuning (o.a. bij dyslexie, Daghulp, etc) die onze school biedt, staat beschreven in het ondersteuningsprofiel.

Daarnaast hebben wij een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een schakelklas, de taalplusklas, Pre-vwo, Pre-vmbo, Pre-vo, Denkwijs en Doewijs. De laatste vijf profielen vallen onder Unicoz 10-14, waarbij de diverse Unicoz basisscholen samenwerken met het ONC Clauslaan en ONC Parkdreef om leerlingen op maat naar de middelbare school te begeleiden.  De intern begeleider speelt een belangrijke rol in de organisatie van deze extra ondersteuning.

Samen met de ouders/verzorgers, leerkrachten en specialisten bekijken zij welke specifieke hulp nodig is en  hoe we dit in de praktijk kunnen regelen (binnen de school of met partners). Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Zoetermeer. Voor meer info zie www.swvzoetermeer.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Opvang het Palet (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang) van Kern Kinderopvang is gehuisvest in ons schoolgebouw. Bij het speeltaalhuis is er opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar met extra taalondersteuning om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs.

Het eerste waaraan gewerkt wordt in groep 1-2 wanneer uw kind op Het Palet komt, is dat uw kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. We werken op een ontwikkelingsgerichte manier in groep 1-2. Ontwikkelingsgericht werken gaat er vanuit dat een kind zich pas optimaal kan ontwikkelen wanneer het zich emotioneel vrij voelt, nieuwsgierig durft te zijn en zelfvertrouwen heeft. Dit betekent dat wij de ontwikkeling van de kinderen centraal stellen. Dit doen wij door de vakken in samenhang aan te bieden, waarbij er tegelijk gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en aan specifieke kennis en vaardigheden. Deze samenhang bereiken wij door te werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, zoals de boerderij, Sinterklaas en de seizoenen. De invulling van de thema’s wordt deels gedaan door de leerkracht, maar ook de leerlingen hebben hierin hun inbreng. 


Terug naar boven