Kindcentrum Het Palet

Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer

  • Op ons plein hebben de kinderen alle ruimte om met elkaar te sporten en te spelen.
  • Wij geven instructie volgens het expliciet direct instructie model (EDI)
  • Samen spelen, samen werken en samen leren
  • We werken aan: gezond gedrag en gezonde voeding, sport en bewegend leren.
  • We werken aan: creativiteit, talenten ontdekken. Handvaardigheid en tekenen. Muziek-, theater-, dans-, erfgoed-, literatuur- en beeldlessen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2015-2016 wordt op alle Unicoz scholen de IEP eindtoets afgenomen om de eindopbrengsten te verantwoorden.  

Wij zijn er trots op dat onze groepen 8 de eindtoets in schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 ruim boven de landelijke norm hebben gemaakt. Wij hebben in 2018 een gemiddelde schoolscore behaald van 86,6 terwijl de landelijke norm 81 was. In 2019 hebben we een gemiddelde schoolscore behaald van 84,1.

 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is onze school bezocht door de Onderwijsinspectie. Dit was een inspectie Themagericht onderzoek Didactisch handelen op KC Het Palet. Korte samenvatting:

In de verschillende bezochte groepen is gekeken naar:

·   Taakgerichtheid leerling

·   Feedback  

School werkt duidelijk met EDI: sneller door instructie heen en dus sneller aan het individu toekomen. Inspecteur is positief over lesbezoeken, positief over gebruik Snappet en de uitleg die hij erbij heeft gekregen.  

Vraag inspecteur: Instructie was overal plenair, er zat regelmatig herhaling in. Vraag is hoe je als leerkracht hier keuzes in maakt: Zit er een minimum en maximum in het aantal keer herhalen en modeling; dit vooral met het oog op dat enkele kinderen het al begrepen en de aandacht wegzakte.  

Antwoord team: afgesproken dat alle kinderen alle strategieën aangeboden krijgen, omdat een kind bijvoorbeeld door hoge intelligentie de uitleg en de stof wel al begrijpt, maar een vraag oplost op een eigen manier. Als deze leerlingen dit niet aangeboden krijgen en deze strategie niet aan hun repertoire kunnen toevoegen zouden ze later in een andere groep kunnen vastlopen.  

Positief volgens inspecteur: het is een beredeneerde keuze binnen het team  

Opmerking inspecteur: feedback Iedereen geeft feedback in het team. Kansen liggen er om feedback meer diepgang te geven, dus op individueel niveau. Bijvoorbeeld door leerlingen te laten vertellen hoe ze op een antwoord zijn gekomen, met behulp van welke strategieën. Hierop dan verdiepte feedback te geven.  

Compliment inspecteur: mooi om te zien dat de ouderbetrokkenheid groot is. Gevoel van trots bij het team is terecht. De inspecteur geeft een zeer positief verslag van de observaties in de verschillende klassen. Het EDI (expliciete directe instructie) model wordt in alle klassen duidelijk gevolgd en de bezochte leerkrachten geven een beredeneerd aanbod aan de leerlingen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven