Kindcentrum het Palet

Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer

  • Op ons plein hebben de kinderen alle ruimte om met elkaar te sporten en te spelen.
  • Wij geven instructie volgens het expliciet direct instructie model (EDI)
  • Samen spelen, samen werken en samen leren
  • We werken aan: gezond gedrag en gezonde voeding, sport en bewegend leren.
  • We werken aan: creativiteit, talenten ontdekken. Handvaardigheid en tekenen. Muziek-, theater-, dans-, erfgoed-, literatuur- en beeldlessen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scholen van de Unicoz onderwijsgroep werken sinds een aantal jaar met de IEP eindtoets in groep 8. Deze leerling vriendelijke eindtoets, die jaarlijks in april wordt afgenomen, verspreid over twee ochtenden, bestaat uit de onderdelen taal en rekenen. Iedere basisschool is Nederland is verplicht om een eindtoets af te nemen. 

Wij zijn er trots op dat onze groepen 8 in 2020-2021 de eindtoets op zowel fundamenteel als op streefniveau, ruim boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen hebben behaald!

Ook de eindtoetsen in het schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 waren ruim boven de landelijke norm. Wij hebben in 2018 een gemiddelde schoolscore behaald van 86,6 terwijl de landelijke norm 81 was. In 2019 hebben we een gemiddelde schoolscore behaald van 84,1.

In verband met de scholensluiting door corona in het voorjaar van 2020 is landelijk afgesproken de eindtoets in het schooljaar 2019-2020 NIET af te nemen. Hierdoor zijn deze resultaten niet beschikbaar in het overzicht.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We bespreken met de leerkracht de tussentijdse resultaten per leerling en met het hele team de tussentijdse toetsresultaten op groepsniveau en op schoolniveau. Om de opbrengsten te verbeteren, maken we per vakgebied een plan van aanpak dat soms per groep of voor de hele school geldt. Op deze manier werken we actief om ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school halen wij het beste uit onze leerlingen, waardoor zij een VO-advies krijgen dat zo goed mogelijk bij hen past. Bij het bepalen van het advies kijken wij met hoge verwachtingen en kansrijk naar iedere leerling. Hierbij gebruiken wij de volgende informatie:

· De info rondom de ontwikkeling van uw kind gedurende de hele basisschoolperiode (kindkenmerken zoals werkhouding, motivatie, betrokkenheid, concentratie, etc. spelen hierbij mee);

-afname van de Niet Schoolse Capaciteiten Test (NSCCT) om een inschatting te krijgen van de capaciteiten van een leerling.

· De observaties en rapportages van de leerkracht in groep 7 (voorlopig advies) en van de leerkracht van groep 8;

· De toetsresultaten uit het Cito LeerlingVolgsysteem;

· (evt. beschikbare intelligentieonderzoeken).

In april volgt na het definitieve advies de afname van de eindtoets, als extra check voor het uiteindelijke advies. Wij volgen onze oud-leerlingen tot drie jaar na het verlaten van onze school. Op deze manier bekijken wij of onze advisering in groep 8 kloppend is bij de behaalde resultaten in het voortgezet onderwijs. Zo streven we met elkaar om het beste uit iedere leerling te halen!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. In februari 2020 heeft de inspectie een Themagericht onderzoek Didactisch handelen op KC het Palet uitgevoerd. In de verschillende bezochte groepen is gekeken naar:

  • Taakgerichtheid leerling
  • Feedback   

Samenvatting conclusie inspectie:

School werkt duidelijk met EDI model (expliciete directe instructie model). Inspecteur is positief over lesbezoeken en over het gebruik van Snappet. Instructie was overal plenair, er zat regelmatig herhaling in. Compliment inspecteur: mooi om te zien dat de ouderbetrokkenheid groot is. Gevoel van trots bij het team is terecht. De inspecteur geeft een zeer positief verslag van de observaties in de verschillende klassen. Het EDI model wordt in alle klassen duidelijk gevolgd en de bezochte leerkrachten geven een beredeneerd aanbod aan de leerlingen.

Terug naar boven