Kindcentrum Het Palet

Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer

 • Op ons plein hebben de kinderen alle ruimte om met elkaar te sporten en te spelen.
 • Wij geven instructie volgens het expliciet direct instructie model (EDI)
 • Samen spelen, samen werken en samen leren
 • We werken aan: gezond gedrag en gezonde voeding, sport en bewegend leren.
 • We werken aan: creativiteit, talenten ontdekken. Handvaardigheid en tekenen. Muziek-, theater-, dans-, erfgoed-, literatuur- en beeldlessen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scholen van de Unicoz onderwijsgroep werken sinds een aantal jaar met de IEP doorstroomtoets in groep 8. Deze leerlingvriendelijke doorstroomtoets, die jaarlijks in februari wordt afgenomen, verspreid over twee ochtenden, bestaat uit de onderdelen taal en rekenen. Iedere basisschool is Nederland is verplicht om een doorstroomtoets af te nemen. 

Wij zijn er trots op dat onze groepen 8 in 2022-2023 de eindtoets op zowel fundamenteel als op streefniveau, ruim boven het streefniveau hebben gehaald!

Ook de eindtoetsen sinds het schooljaar 2017-2018 waren ruim boven de landelijke norm.

In verband met de scholensluiting door corona in het voorjaar van 2020 is landelijk afgesproken de eindtoets in het schooljaar 2019-2020 NIET af te nemen. Hierdoor zijn deze resultaten niet beschikbaar in het overzicht.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We bespreken met de leerkracht de tussentijdse resultaten per leerling en met het hele team de tussentijdse toetsresultaten op groepsniveau en op schoolniveau. Om de opbrengsten te verbeteren, maken we per vakgebied een plan van aanpak dat soms per groep of voor de hele school geldt. Op deze manier werken we actief om ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school halen wij het beste uit onze leerlingen, waardoor zij een VO-advies krijgen dat zo goed mogelijk bij hen past. Bij het bepalen van het advies kijken wij met hoge verwachtingen en kansrijk naar iedere leerling. Hierbij gebruiken wij de volgende informatie:

 • De informatie rondom de ontwikkeling van uw kind gedurende de hele basisschoolperiode (kindkenmerken zoals werkhouding, motivatie, betrokkenheid, concentratie, etc. spelen hierbij mee);
 • Afname van de Niet Schoolse Capaciteiten Test (NSCCT) om een inschatting te krijgen van de capaciteiten van een leerling.
 • De observaties en rapportages van de leerkracht in groep 7 (prognose uitstroom advies) en van de leerkracht van groep 8;
 • De toetsresultaten uit het Cito LeerlingVolgsysteem;
 • (evt. beschikbare intelligentieonderzoeken).

Begin januari ontvangen ouders het concept onderwijskundig rapport (OKR) met daarin het doorstroom advies. Naar aanleiding van de doorstroomtoets IEP (begin februari) wordt er een heroverweging gedaan (maart) en indien nodig het advies bijgesteld. Daarna volgt het definitieve OKR met daarin het definitieve doorstroom advies. Hiermee kunt u uw kind aanmelden in de aanmeldweek VO (eind maart) op https://zonaarhetvo.nl/

Wij volgen onze oud-leerlingen tot drie jaar na het verlaten van onze school. Op deze manier bekijken wij of onze advisering in groep 8 kloppend is bij de behaalde resultaten in het voortgezet onderwijs. Zo streven we met elkaar om het beste uit iedere leerling te halen!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op het Palet voel je je thuis. Daar staan wij voor.

Kinderen moeten aandacht krijgen, gezien worden, zich welkom voelen, ze moeten zich veilig voelen, ze komen bij ons met plezier naar school.

Wij zijn van mening dat sociale competenties de noodzakelijke basis zijn voor onze kinderen om te komen tot leren, om zich te ontwikkelen tot een stralend kind dat vol trots werkt aan de ontwikkeling van zijn of haar talenten.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid en Plezier
 • Respect
 • Aandacht en Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. In februari 2020 heeft de inspectie een Themagericht onderzoek Didactisch handelen op KC het Palet uitgevoerd. In de verschillende bezochte groepen is gekeken naar:

 • Taakgerichtheid leerling
 • Feedback   

Samenvatting conclusie inspectie:

School werkt duidelijk met EDI model (expliciete directe instructie model). Inspecteur is positief over lesbezoeken en over het gebruik van Snappet. Instructie was overal plenair, er zat regelmatig herhaling in. Compliment inspecteur: mooi om te zien dat de ouderbetrokkenheid groot is. Gevoel van trots bij het team is terecht. De inspecteur geeft een zeer positief verslag van de observaties in de verschillende klassen. Het EDI model wordt in alle klassen duidelijk gevolgd en de bezochte leerkrachten geven een beredeneerd aanbod aan de leerlingen.

Terug naar boven