Kindcentrum het Palet

Marsgeel 14 2718 BZ Zoetermeer

  • Op ons plein hebben de kinderen alle ruimte om met elkaar te sporten en te spelen.
  • Wij geven instructie volgens het expliciet direct instructie model (EDI)
  • Samen spelen, samen werken en samen leren
  • We werken aan: gezond gedrag en gezonde voeding, sport en bewegend leren.
  • We werken aan: creativiteit, talenten ontdekken. Handvaardigheid en tekenen. Muziek-, theater-, dans-, erfgoed-, literatuur- en beeldlessen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scholen van de Unicoz onderwijsgroep werken sinds een aantal jaar met de IEP eindtoets in groep 8. Deze leerling vriendelijke eindtoets, die jaarlijks in april wordt afgenomen, verspreid over twee ochtenden, bestaat uit de onderdelen taal en rekenen. Iedere basisschool is Nederland is verplicht om een eindtoets af te nemen. 

Wij zijn er trots op dat onze groepen 8 in 2020-2021 de eindtoets op zowel fundamenteel als op streefniveau, ruim boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen hebben behaald!

Ook de eindtoetsen in het schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 waren ruim boven de landelijke norm. Wij hebben in 2018 een gemiddelde schoolscore behaald van 86,6 terwijl de landelijke norm 81 was. In 2019 hebben we een gemiddelde schoolscore behaald van 84,1.

In verband met de scholensluiting door corona in het voorjaar van 2020 is landelijk afgesproken de eindtoets in het schooljaar 2019-2020 NIET af te nemen. Hierdoor zijn deze resultaten niet beschikbaar in het overzicht.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We bespreken met de leerkracht de tussentijdse resultaten per leerling en met het hele team de tussentijdse toetsresultaten op groepsniveau en op schoolniveau. Om de opbrengsten te verbeteren, maken we per vakgebied een plan van aanpak dat soms per groep of voor de hele school geldt. Op deze manier werken we actief om ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school halen wij het beste uit onze leerlingen, waardoor zij een VO-advies krijgen dat zo goed mogelijk bij hen past. Bij het bepalen van het advies kijken wij met hoge verwachtingen en kansrijk naar iedere leerling (meteen zichtbare tekst). Hierbij gebruiken wij de volgende informatie:

· De info rondom de ontwikkeling van uw kind gedurende de hele basisschoolperiode (kindkenmerken zoals werkhouding, motivatie, betrokkenheid, concentratie, etc. spelen hierbij mee);

· De observaties en rapportages van de leerkracht in groep 7 (voorlopig advies) en van de leerkracht van groep 8;

· De toetsresultaten uit het Cito LeerlingVolgsysteem;

· (evt. beschikbare intelligentieonderzoeken).

In april volgt na het definitieve advies de afname van de eindtoets, als extra check voor het uiteindelijke advies. Wij volgen onze oudleerlingen tot drie jaar na het verlaten van onze school. Op deze manier bekijken wij of onze advisering in groep 8 kloppend is bij de behaalde resultaten in het voortgezet onderwijs. Zo streven we met elkaar om het beste uit iedere leerling te halen!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. In februari 2020 heeft de inspectie een Themagericht onderzoek Didactisch handelen op kc het Palet uitgevoerd. In de verschillende bezochte groepen is gekeken naar:

  • Taakgerichtheid leerling
  • Feedback   

Samenvatting conclusie inspectie:

School werkt duidelijk met EDI model (expliciete directe instructie model). Inspecteur is positief over lesbezoeken en over het gebruik van Snappet. Instructie was overal plenair, er zat regelmatig herhaling in. Compliment inspecteur: mooi om te zien dat de ouderbetrokkenheid groot is. Gevoel van trots bij het team is terecht. De inspecteur geeft een zeer positief verslag van de observaties in de verschillende klassen. Het EDI model wordt in alle klassen duidelijk gevolgd en de bezochte leerkrachten geven een beredeneerd aanbod aan de leerlingen.

Terug naar boven