Prinses Margrietschool

Antigoneschouw 12 2726 KE Zoetermeer

  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
  • Schoolfoto van Prinses Margrietschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz Onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs aande onderwijsinspectie niet met de Cito eindtoets maar met de volgende twee toetsen:

  • Cito Lovs M8 rekenen/wiskunde is voldoende als het gemiddelde 110 is of hoger.
  • Cito Lovs M8 begrijpend lezen is voldoende als het gemiddelde 55 of hoger is.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van de CITO. Deze worden na elke afname (2x per jaar) geanalyseerd door de leerkracht en de Intern Begeleider. Aan de hand van deze gegevens worden niveaugroepen geformeerd voor de komende maanden. Eventueel worden specifieke plannen van aanpak opgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van groep 7 wordt samen met de groepsleerkracht, de intern begeleider en de directie een prognose doorstroomadvies gegeven. Er wordt gekeken naar de leer- en persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Ook wordt werkhouding meegenomen in dit advies.

In januari wordt een voorlopig advies gegeven. Dit voorlopige advies wordt gemaakt met de leerkrachten van groep 7, 8, de intern begeleider en de directie. Vervolgens wordt in februari wordt de IEP doorstroomtoets afgenomen. Als de uitslag van de doorstroomtoets binnen is wordt het schooladvies definitief. Naar aanleiding van het resultaat van de doorstroomtoets kan het voorlopig advies nog worden bijgesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We leren kinderen verder kijken dan 'hun neus lang is'. Aandacht voor anderen hebben is belangrijk voor een goede sfeer. Hulp bieden aan een ander die het moeilijk heeft, is een taak voor iedereen. Vanuit een christelijk waarden- en normenpakket leren we kinderen dit uit te voeren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwdheid
  • sociaal zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. Januari 2016 heeft de inspectie een nieuw kwaliteitsonderzoek gedaan. Hieruit kwam naar voren dat we als school het prima doen. Het nieuwste rapport is als bijlage onderaan deze pagina toegevoegd. De inspectie heeft het rapport zelf nog niet online gezet. 

Terug naar boven