Prinses Margrietschool

Antigoneschouw 12 2726 KE Zoetermeer

 • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
 • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
 • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
 • Schoolfoto van Prinses Margrietschool
 • Schoolfoto van Prinses Margrietschool

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2022-2023 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 • Onze school is aangesloten bij een invalpool. Via deze invalpool kunnen we vervanging regelen.
 • Parttimers zijn ook bereid in tijden van ziekte in te vallen.
 • Onze stichting Unicoz heeft een bovenschoolse Pool. Deze kan ook voor langdurige vervanging worden aangesproken.
 • Er is een groepje (oud-) leerkrachten dat graag nog af en toe wil invallen op onze school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters werken in de groepen 1/2 samen. Aan de hand van thema's bereiden we ze voor op de overstap naar groep 3. Voorbereidend rekenen en taal wordt verweven in de aangeboden thema's. Woordenschat maakt hier een belangrijk deel van uit. Er is veel ruimte voor beweging en spel. De groep 1-kinderen zijn op vrijdagmiddag vrij, zodat de leerkrachten op dit moment een periode hebben om alleen met de groep 2-kinderen aan de slag te gaan. Hier werken de twee kleutergroepen goed met elkaar samen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2018-2019 werken we voor de wereldoriëntatievakken op een thematische manier. Dit doen we aan de hand van de methode Blink. Bij de vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis gaan we uit van een thema. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie voor de ouders. ‘Dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om Hoogbegaafde Plusvoorziening, Schakelklas, Taalplusklas, Denkwijs, Doewijs én Pre-VWO.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen in de komende jaren onze docent bewegingsonderwijs laten scholen op het gebied van MRT. Zodat wij de kinderen kunnen begeleiden bij hun motorische ontwikkeling.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven