Katholieke basisschool De Paulusschool

Dr. J.W. Paltelaan 5 2712 RN Zoetermeer

 • Iedereen is welkom bij ons op school! Gedurende het jaar staan we stil bij de traditie van Katholieke feesten en vieren wij deze met elkaar!
 • Vakdocenten voor beeldende vorming, muziek en dans/drama en bewegingsonderwijs.
 • Wij werken met moderne methodes in drie niveaugroepen voor rekenen, taal en lezen.
 • Spelend, thematisch, onderzoekend en actief leren!
 • Vertrouwen op elkaar, lukt dat? Onze kanjerlessen geven inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander en dat geeft een fijne werksfeer!

Het team

Toelichting van de school

Cultuurschool met Kwaliteit

Een Cultuurschool met Kwaliteit: leerlingen komen in aanraking met de wereld van kunst en cultuur waardoor zij zich breed en positief ontwikkelen en de wereld leren kennen.  

We bieden de vakken beeldende vorming, dans/drama en muziek aan waardoor onze leerlingen hun creatieve talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Wij werken met eigen gekwalificeerde vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en dans/drama die aan alle groepen lesgeven. Daarnaast zijn er gastlessen door kunstenaars, dans- en muziekdocenten , theater- en museumbezoek en medewerkers cultuureducatie.  

‘Cultuureducatie, broodnodig voor het kinderbrein’ is in het kort onze visie op cultuureducatie. Het zelf bezig zijn met kunst en het kijken en praten over de zin en de  betekenis van kunst, doet een beroep op verschillende vaardigheden en interesses van kinderen. Dit past bij onze visie op een brede ontwikkeling, actief leren en schoolplezier!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij ziekte en/of verlof lossen wij waar het kan intern op door de inzet van eigen collega's. Dit is prettig voor onze leerlingen, omdat zoveel mogelijk bekende leerkrachten de groepen vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Paulusschool zijn verdeeld over 15 groepen, waarvan 13 groepen op het hoofdgebouw en twee bovenbouwgroepen (groep 6 en 7) in het gebouw van De Jacbosvlinder.  Elke groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Wij werken als Cultuurschool met Kwaliteit met drie vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en dans/theater.

Zij geven de creatieve vakken in alle groepen 1-2 t/m 8. Daarnaast hebben we een vakleerkracht gym die twee dagen gymlessen geeft aan de groepen 3 t/m 8.

Onze intern begeleiders zijn een schakel tussen leerkrachten en ouders/verzorgers wanneer er sprake is van extra zorg bij een leerling. Zij brengen de mogelijkheden van deze extra zorg in kaart en overleggen met ouders en leerkrachten welke specifieke zorg wordt ingezet.

Daarnaast werken we met specialisten op meerdere gebieden:

 • De kanjerspecialisten bewaken het warm pedagogisch klimaat.
 • Onze specialisten meer- en  hoogbegaafdheid begeleiden collega's in het zoeken naar passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast begeleiden zij groepjes kinderen in de 'Krachttraining', gericht op executieve vaardigheden.
 • Onze cultuurcoördinator zorgt i.s.m. het CKC voor doorlopende leerlijnen Beeldende vorming, Dans en Theater, Muziek en Cultuureducatie.
 • Onze kindercoach begeleidt individuele leerlingen op maat in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze methodiek en werkvormen zijn gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Dit onderwijsconcept biedt de leerstof geordend per leerjaar aan. De methodiek gaat uit van duidelijk omschreven leerdoelen. Deze zogenoemde basisstof kan worden aangevuld met verdiepende en remediërende (=probleem verhelpende) leerstof. Verdiepende leerstof: om leerlingen hun capaciteiten zoveel mogelijk te laten benutten (bijvoorbeeld moeilijkere sommen van dezelfde stof). Remediërende leerstof: om leerlingen die moeite hebben met een bepaald onderdeel weer aansluiting te laten krijgen bij de groep (bijvoorbeeld door leerstofherhaling vanuit andere invalshoeken).

Twee maal per jaar wordt, op basis van de cito-analyse, een plan van aanpak voor de verschillende vakgebieden gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd waarbij er sprake is van een drietal instructieniveaus binnen een groep:

 • Basisgroep;
 • Instructie-afhankelijke groep;
 • Instructie-onafhankelijke groep. 

Leerlingen op De Paulusschool krijgen vanaf groep 5 huiswerk mee. In groep 3 en 4 is het belangrijk dat de kinderen thuis veel oefenen met lezen (en het leren van de tafels in groep 4). Het huiswerk wordt vanaf groep 5 jaarlijks opgebouwd in moeilijkheid en hoeveelheid. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij bieden onze kleuters (groep 1-2) en onze leerlingen in groep 3-4 een spelend en thematisch leren traject aan. Dit betekent dat onze jongste leerlingen  in de groepen 1-2 en 3 zoveel mogelijk taal-, reken-, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden ontwikkelen door te spelen in de diverse hoeken. De groep 4 leerlingen gaan ook met de thema's aan de slag in creatieve taal- en rekenopdrachten.


De leerkrachten betrekken de leerlingen bij wat ze binnen een thema willen leren en hoe ze dit gaan doen. Betekenisvolle thema's zoals de politie, kunst, het tuincentrum en de bakker worden met de kinderen uitgewerkt. De kinderen werken in de 'werkplaats' (creatieve hoek) ideeën uit die ze weer gebruiken in de themahoeken of bij hun creatieve opdrachten. Zo krijgen de leerlingen spelenderwijs allerhande vaardigheden mee die ze in de hogere groepen prima kunnen gebruiken en leren zij de wereld om hen heen beter te begrijpen!

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als Cultuurschool met Kwaliteit besteden we naast de basisvakken taal, rekenen, lezen en spelling ook veel tijd aan de creatieve vakken die door onze vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en dans en theater worden aangeboden. We proberen dat wat de leerlingen leren bij alle vakken zo betekenisvol mogelijk te maken bijvoorbeeld door dat buiten toe te passen en te bekijken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De basisondersteuning wordt binnen de school door elke leerkracht gegeven (indien nodig met hulp van derden). Basisondersteuning is een vorm van standaardgarantie naar ouders. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning, voor leerlingen die dat nodig hebben. De extra ondersteuning (o.a. bij dyslexie, Daghulp, etc) die onze school biedt, staat beschreven in het ondersteuningsprofiel.

Daarnaast hebben wij een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een schakelklas, de taalplusklas, Pre-vwo, Pre-vmbo, Pre-vo, Denkwijs en Doewijs. De laatste vijf profielen vallen onder Unicoz 10-14, waarbij de diverse Unicoz basisscholen samenwerken met het ONC Clauslaan en ONC Parkdreef om leerlingen op maat naar de middelbare school te begeleiden. 

De intern begeleider speelt een belangrijke rol in de organisatie van deze extra ondersteuning. Samen met de ouders/verzorgers, leerkrachten en specialisten bekijken zij welke specifieke hulp nodig is en  hoe we dit in de praktijk kunnen regelen (binnen de school of met partners). Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Zoetermeer. Voor meer info zie www.swvzoetermeer.nl.

Ouder- en jeugdsteunpunt:

De overheid heeft alle samenwerkingsverbanden (SWV’s) de opdracht gegeven om een Steunpunt Ouders en Jeugd in te richten. Dit steunpunt moet ouders en (oudere) leerlingen informeren en steunen en de ontwikkelingen en knelpunten van het Passend Onderwijs signaleren. SWV’s krijgen drie jaar de tijd om hun steunpunt vorm te geven. Met de eerste pijler ‘informeren’ zijn we al gestart via onze website.?  Op de website van het SWV Zoetermeer is deze informatie verzameld onder de knop ‘Ouders’. Naast de landelijke wetgeving rondom het Passend Onderwijs, zijn de regels en procedures die binnen de regio Zoetermeer gelden hier opgenomen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op De Paulusschool is een zorgteam actief. De intern begeleiders zijn de schakel tussen de leerkrachten en ouders/verzorgers wanneer er sprake is van zorg bij een leerling. De IB-er adviseert, denkt mee in passende keuzes en monitort het naleven van gemaakte afspraken.

Op school is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig gedurende een vast aantal uren per week. Hij/zij staat in nauw contact met de intern begeleider en is de schakel naar jeugdhulpverleningsinstanties. De school kan te allen tijde een beroep doen op de expertise van een ambulant begeleider vanuit Unicoz om advies te vragen ten aanzien van leerlingen met ondersteuningsbehoeften op gedrag en cognitief gebied.  We hebben een medewerker ‘passend onderwijs’, die ons team ondersteunt en werkt met  leerlingen die begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied.  

Ook werken er twee onderwijsassistenten op De Paulusschool die worden ingezet om kleine groepjes leerlingen binnen en/of  buiten de groep op onderwijsgebied extra begeleiding te geven.  Daarnaast werken er op De Paulusschool specialisten op meerdere gebieden:

·  De kanjerspecialisten en de gedragsspecialist bewaken het pedagogisch klimaat.

·  Onze specialisten hoogbegaafdheid begeleiden collega's in het zoeken naar passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

·  Onze Taakspelcoördinator organiseert het gebruik van Taakspel voor de hele school en begeleiden nieuwe collega’s in het werken met Taakspel zodat iedereen doelgericht met Taakspel aan het werk kan in zijn of haar groep.

. De ICT-coördinatoren houden ontwikkelingen bij en informeren collega's. Zij bespreken met de directie de benodigde en gewenste investeringen en bewaken de leerlijn digitale geletterdheid.

De specialisten hebben meerdere malen per jaar onderling overleg en individueel met de directie om de doelen op hun vakgebied tussentijds te evalueren en eventueel bij te stellen.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Betekenisvol onderwijs

We geven betekenisvol onderwijs in een inspirerende leeromgeving, binnen- en buiten de school, waar onze leerlingen een nieuwsgierige en actieve houding ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij de wereld om zich heen beter leren begrijpen.  

Bij onze visie op onderwijs past het aanbieden van actieve werkvormen en het betekenis geven aan de lesstof. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen en stimuleren we de brede ontwikkeling van de kinderen.  

Bij de kleuters werken we volgens het ‘spelend leren’ principe, waarbij we ervan uitgaan dat jonge kinderen veel leren door een aantrekkelijke, speelse aanpak aan de hand van betekenisvolle thema’s. Het klaslokaal in groep 1/2 is zoveel mogelijk ingedeeld in verschillende themahoeken en een ‘werkplaats’. In groep 3 en 4 werken we in circuitvorm aan ’thematisch werken’. Samen met de leerkracht gaan de leerlingen in gesprek over een bepaald thema en wat ze kunnen maken, wat in de spelhoeken weer gebruikt kan worden. De leerlingen zijn hierbij leidend en helpen bij het maken van de hoeken. Voorbeelden van thema’s zijn kunst, de politie, het tuincentrum en de camping. De kinderen werken zoveel mogelijk met concrete materialen. Waar het kan, gaan onze leerlingen ook er-op-uit om in de praktijk te leren!  

In de groepen 5 t/m 8 wordt voor wereldoriëntatie gewerkt met de methodes van Naut, Meander en Brandaan. We kiezen ervoor om de diverse onderwerpen op een betekenisvolle manier aan te bieden, o.a. via ontwerpend en onderzoekend leren. Dit betekent dat we zoveel mogelijk willen leren vanuit de praktijk, door de dingen zelf te doen. Met behulp van concrete materialen en interactieve werkvormen willen we onze leerlingen zoveel mogelijk zelf laten ervaren en ontdekken. Ook de cultuurlessen sluiten waar mogelijk aan op de lessen wereldoriëntatie.

Terug naar boven