Katholieke basisschool De Paulusschool

Dr. J.W. Paltelaan 5 2712 RN Zoetermeer

 • Beeldende vorming, muziek, dans en theater met vakleerkrachten door de hele school in samenwerking met CKC en andere culturele partners.
 • Wij werken met moderne methoden, op drie niveaus in de groep.
 • Vertrouwen op elkaar, lukt dat? Onze kanjerlessen geven inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander en dat geeft een fijne werksfeer!
 • Iedereen is welkom bij ons op school! Gedurende het jaar staan we stil bij de traditie van Katholieke feesten en vieren wij deze met elkaar!
 • Spelend, thematisch, onderzoekend en actief leren!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij ziekte en/of verlof lossen wij waar het kan intern op door de inzet van eigen collega's. Dit is prettig voor onze leerlingen, omdat zoveel mogelijk bekende leerkrachten de groepen vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Paulusschool zijn verdeeld over 15 groepen, waarvan 13 groepen op het hoofdgebouw en twee bovenbouwgroepen (groepen 7) in het gebouw van De Jacbosvlinder.  Elke groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Wij werken als Cultuurschool met Kwaliteit met drie vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en dans/theater.

Zij geven de creatieve vakken in alle groepen 1-2 t/m 8. Daarnaast hebben we een vakleerkracht gym die twee dagen gymlessen geeft aan de groepen 3 t/m 8.

Onze twee intern begeleiders van De Paulusschool zijn een schakel tussen leerkrachten en ouders/verzorgers wanneer er sprake is van extra zorg bij een leerling. Zij brengen de mogelijkheden van deze extra zorg in kaart en overleggen met ouders en leerkrachten welke specifieke zorg wordt ingezet.

Daarnaast werken we met specialisten op meerdere gebieden:

 • Onze I-coaches stimuleren het gebruik van devices in de diverse groepen en geven gastlessen in de klas om Chromebooks en Ipads ter ondersteuning van het onderwijs in de groepen op een leerzame én creatieve manier in te zetten.
 • De kanjerspecialisten bewaken het warm pedagogisch klimaat.
 • Onze specialist hoogbegaafdheid begeleidt collega's in het zoeken naar passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 • Onze cultuurcoördinator zorgt i.s.m. voor doorlopende leerlijnen Beeldende vorming, Dans en Theater, Muziek en Cultuureducatie.
 • Onze gedragsspecialist begeleidt individuele leerlingen op maat in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze methodiek en werkvormen zijn gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Dit onderwijsconcept biedt de leerstof geordend per leerjaar aan. De methodiek gaat uit van duidelijk omschreven leerdoelen. Deze zogenoemde basisstof kan worden aangevuld met verdiepende en remediërende (=probleem verhelpende) leerstof. Verdiepende leerstof: om leerlingen hun capaciteiten zoveel mogelijk te laten benutten (bijvoorbeeld moeilijkere sommen van dezelfde stof). Remediërende leerstof: om leerlingen die moeite hebben met een bepaald onderdeel weer aansluiting te laten krijgen bij de groep (bijvoorbeeld door leerstofherhaling vanuit andere invalshoeken).

Twee maal per jaar wordt, op basis van de cito-analyse, een plan van aanpak voor de verschillende vakgebieden gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd waarbij er sprake is van een drietal instructieniveaus binnen een groep:

 • Basisgroep;
 • Instructie-afhankelijke groep;
 • Instructie-onafhankelijke groep. 

Leerlingen op De Paulusschool krijgen vanaf groep 5 huiswerk mee. In groep 3 en 4 is het belangrijk dat de kinderen thuis veel oefenen met lezen (en het leren van de tafels in groep 4). Het huiswerk wordt vanaf groep 5 jaarlijks opgebouwd in moeilijkheid en hoeveelheid. Dit om onze leerlingen na groep 8 een goede overstap naar de middelbare school te laten maken.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij bieden onze kleuters (groep 1-2) en onze leerlingen in groep 3-4 een spelend en thematisch leren traject aan. Dit betekent dat onze jongste leerlingen  in de groepen 1-2 en 3 zoveel mogelijk taal-, reken-, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden ontwikkelen door te spelen in de diverse hoeken. De groep 4 leerlingen gaan ook met de thema's aan de slag in creatieve taal- en rekenopdrachten.


De leerkrachten betrekken de leerlingen bij wat ze binnen een thema willen leren en hoe ze dit gaan doen. Betekenisvolle thema's zoals de politie, kunst, het tuincentrum en de bakker worden met de kinderen uitgewerkt. De kinderen werken in de 'werkplaats' (creatieve hoek) ideeën uit die ze weer gebruiken in de themahoeken of bij hun creatieve opdrachten. Zo krijgen de leerlingen spelenderwijs allerhande vaardigheden mee die ze in de hogere groepen prima kunnen gebruiken en leren zij de wereld om hen heen beter te begrijpen!

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als Cultuurschool met Kwaliteit besteden we naast de basisvakken taal, rekenen, lezen en spelling ook veel tijd aan de creatieve vakken die door onze vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en dans en theater worden aangeboden. We proberen dat wat de leerlingen leren bij alle vakken zo betekenisvol mogelijk te maken bijvoorbeeld door dat buiten toe te passen en te bekijken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De basisondersteuning wordt binnen de school door elke leerkracht gegeven (indien nodig met hulp van derden). Basisondersteuning is een vorm van standaardgarantie naar ouders. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning, voor leerlingen die dat nodig hebben. De extra ondersteuning (o.a. bij dyslexie, Daghulp, etc) die onze school biedt, staat beschreven in het ondersteuningsprofiel.

Daarnaast hebben wij een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een schakelklas, de taalplusklas, Pre-vwo, Pre-vmbo, Pre-vo, Denkwijs en Doewijs. De laatste vijf profielen vallen onder Unicoz 10-14, waarbij de diverse Unicoz basisscholen samenwerken met het ONC Clauslaan en ONC Parkdreef om leerlingen op maat naar de middelbare school te begeleiden. 

De intern begeleider speelt een belangrijke rol in de organisatie van deze extra ondersteuning. Samen met de ouders/verzorgers, leerkrachten en specialisten bekijken zij welke specifieke hulp nodig is en  hoe we dit in de praktijk kunnen regelen (binnen de school of met partners). Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Zoetermeer. Voor meer info zie www.swvzoetermeer.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen De Paulusschool is een zorgteam actief. De twee intern begeleiders zijn de schakel tussen de leerkrachten en ouders/verzorgers wanneer er sprake is van zorg bij een leerling. De IB-er adviseert, denkt mee in passende keuzes en monitort het naleven van gemaakte afspraken.

Binnen de school is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig gedurende een vast aantal uren per week. Hij/zij staat in nauw contact met de intern begeleider en is de schakel naar jeugdhulpverleningsinstanties. De school kan te allen tijde een beroep doen op de expertise van een ambulant begeleider vanuit Unicoz om advies te vragen ten aanzien van leerlingen met ondersteuningsbehoeften op gedrag en cognitief gebied.  We hebben een medewerker ‘passend onderwijs’, die ons team ondersteunt en werkt met  leerlingen die begeleiding nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied.  

Ook werken er drie onderwijsassistenten op De Paulusschool die worden ingezet om kleine groepjes leerlingen binnen en/of  buiten de groep op onderwijsgebied extra begeleiding te geven.  Daarnaast werken er op De Paulusschool specialisten op meerdere gebieden:

·  De kanjerspecialisten en de gedragsspecialist bewaken het pedagogisch klimaat.

·  Onze specialisten hoogbegaafdheid begeleiden collega's in het zoeken naar passend aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

·  Onze Taakspelspecialisten coördineren het gebruik van Taakspel voor de hele school en begeleiden nieuwe collega’s in het werken met Taakspel zodat alle collega’s hun certificaat kunnen behalen.   

De specialisten hebben meerdere malen per jaar onderling overleg en individueel met de directie om de doelen op hun vakgebied tussentijds te evalueren en eventueel bij te stellen.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven