Katholieke basisschool De Paulusschool

Dr. J.W. Paltelaan 5 2712 RN Zoetermeer

  • Iedereen is welkom bij ons op school! Gedurende het jaar staan we stil bij de traditie van Katholieke feesten en vieren wij deze met elkaar!
  • Vakdocenten voor beeldende vorming, muziek en dans/drama en bewegingsonderwijs.
  • Wij werken met moderne methodes in drie niveaugroepen voor rekenen, taal en lezen.
  • Spelend, thematisch, onderzoekend en actief leren!
  • Vertrouwen op elkaar, lukt dat? Onze kanjerlessen geven inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander en dat geeft een fijne werksfeer!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Als school vinden wij het belangrijk om de tevredenheid van onze leerlingen te monitoren. Als leerlingen tevreden zijn over ons onderwijs, onze aanpak en de sfeer op school, komen zij namelijk het beste tot leren. Daarom nemen wij elk jaar de vragenlijst leerlingtevredenheid af van Vensters in de groepen 6-7-8.

In dit onderzoek van mei 2022 geven de kinderen van groep 6, 7 en 8 aan tevreden te zijn. Een vergelijking met het landelijk gemiddelde is op dit moment nog niet mogelijk, door het nog ontbreken van voldoende data om mee te vergelijken.

Kinderen geven aan zich veilig en prettig te voelen in de school. Dit is ook duidelijk te merken in de klassen, de gangen en op het plein; er is rust, structuur, veiligheid en gezelligheid. De kanjertraining zetten we hierbij in tijdens de lessen op school om deze sfeer goed te houden, maar geeft ons ook handvatten om kinderen te leren zich staande te houden in sociaal ingewikkelde situaties. Veiligheid en structuur zorgen er namelijk voor dat kinderen het beste tot leren komen. 

Wij mogen hier dagelijks met de kinderen van genieten! 

 Bij het kopje oudertevredenheid kunt u de analyse van de ouder- en leerlingtevredenheid lezen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ook de oudertevredenheid is voor ons als school een belangrijk gegeven. Wij werken namelijk samen in de driehoek  ‘ouder-leerling-school’, om uw kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. We nemen daarom jaarlijks het oudertevredenheidsonderzoek van Vensters af.

Bij het oudertevredenheidsonderzoek, dat in april 2023 is afgenomen, was de respons 41%. Hiermee is de uitslag representatief en betrouwbaar. Wel zien we dat door het afnemen via WMK de respons lager lijkt. Dit is te verklaren, omdat de enquête nu onder alle afzonderlijke ouders is uitgezet. In voorgaande jaren was dit onder afzonderlijke gezinnen. Het percentage komt hierdoor lager uit dan voorgaande jaren. Het absolute aantal ingevulde enquêtes is slechts iets lager dan voorgaande jaren. 

De belangrijkste conclusie is dat het algemene tevredenheidscijfer 8,3 en de gemiddelde tevredenheid is 8,2 is. Wij zijn trots op de mooie resultaten vanuit deze tevredenheidspeiling. 

In de bijlage ziet u de volledige uitslag, ook vergeleken met vorig jaar. Het is op dit moment nog niet mogelijk om te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Vermoedelijk zullen wij gelijk of iets boven het landelijk gemiddelde gewaardeerd worden.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven