Katholieke basisschool De Paulusschool

Dr. J.W. Paltelaan 5 2712 RN Zoetermeer

  • Iedereen is welkom bij ons op school! Gedurende het jaar staan we stil bij de traditie van Katholieke feesten en vieren wij deze met elkaar!
  • Vakdocenten voor beeldende vorming, muziek en dans/drama en bewegingsonderwijs.
  • Wij werken met moderne methodes in drie niveaugroepen voor rekenen, taal en lezen.
  • Spelend, thematisch, onderzoekend en actief leren!
  • Vertrouwen op elkaar, lukt dat? Onze kanjerlessen geven inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander en dat geeft een fijne werksfeer!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scholen van de Unicoz onderwijsgroep werken sinds een aantal jaar met de IEP eindtoets in groep 8.  Deze toets, die jaarlijks wordt afgenomen, verspreid over twee ochtenden, bestaat uit de onderdelen taal en rekenen.

Iedere basisschool is Nederland is verplicht om een dergelijke toets af te nemen. In verband met de scholensluiting door corona in het voorjaar van 2020 is landelijk afgesproken de eindtoets in het schooljaar 2019-2020 NIET af te nemen. Hierdoor zijn deze resultaten niet beschikbaar in het overzicht.

De leerlingen van De Paulusschool scoren jaarlijks naar verwachting of boven verwachting van wat verwacht mag worden van onze leerlingpopulatie. Daar zijn we trots op! Vanaf schooljaar 2023/2024 verandert de eindtoets in doorstroomtoets en zal in februari worden afgenomen.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We bespreken met de leerkracht de tussentijdse resultaten per leerling en met het hele team de tussentijdse toetsresultaten op groepsniveau en op schoolniveau. Om de opbrengsten te verbeteren, maken we per vakgebied een plan van aanpak dat soms per groep of voor de hele school geldt. Op deze manier werken we actief om ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken.

We richten ons bij deze analyses en plannen op de cognitieve ontwikkeling en op de inhoud van de lessen. Daarnaast zijn we ook al een aantal jaar gericht op het 'leren leren' van de leerlingen. Dit betekent dat kinderen van jongs af aan leren om zelf doelen te stellen, zelfstandig te werken en te reflecteren op hun eigen werk.

Naast bovenstaand, schoolbreed plan van aanpak zijn er ook individuele plannen indien nodig.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Paulusschool halen wij het beste uit onze leerlingen, waardoor zij een VO-advies krijgen dat goed bij hen past. Bij het bepalen van het advies kijken wij met hoge verwachtingen en kansrijk naar iedere leerling.

Hierbij gebruiken wij de volgende informatie:

· De informatie over de ontwikkeling van uw kind gedurende de hele basisschoolperiode 
· De observaties en rapportages van de leerkracht in groep 7 (prognose uitstroomadvies) en van de leerkracht van groep 8;
· De toetsresultaten uit het Cito LeerlingVolgsysteem;
· (evt. beschikbare intelligentieonderzoeken).

Eind groep 7 volgt een eerste prognose uitstroomadvies met daaraan gekoppeld een gesprek. In groep 8 volgt in januari het voorlopig advies en het gesprek met de leerkrachten en directie over dit advies. In februari maken de leerlingen de wettelijk verplichte doorstroomtoets.

Eind maart krijgen alle leerlingen het definitieve schooladvies. Met dit advies kunnen zij zich eind maart, in de centrale aanmeldweek, aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Het aanmelden gaat via de website https://zonaarhetvo.nl/ een gezamenlijk initiatief van de Zoetermeerse scholen voor voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die vanuit de basisschool naar het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs gaan geldt de centrale aanmeldweek niet. Bij deze leerlingen is het samenwerkingsverband betrokken en wordt al eerder in het schooljaar gekeken naar een passende school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Paulusschool is een Kanjerschool, waarbij wij uitgaan van de KRACHT van elk kind.

De uitgangspunten zijn:

- Wij vertrouwen elkaar

- Wij helpen elkaar

- Wij werken samen

- Wij hebben plezier

- Wij doen mee

De Paulusschool staat bekend als een basisschool met een warm pedagogisch klimaat; dagelijks wordt aandacht besteed aan het leren omgaan met elkaar door de Kanjertraining en het voorleven van respectvol omgaan met elkaar. Wij willen kinderen leren om op een positief weerbare manier te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de 21ste eeuw.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kinderen voelen zich gehoord
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Op weg naar goed burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven