Katholieke basisschool De Paulusschool

Dr. J.W. Paltelaan 5 2712 RN Zoetermeer

  • Beeldende vorming, muziek, dans en theater met vakleerkrachten door de hele school in samenwerking met CKC en andere culturele partners.
  • Wij werken met moderne methoden, op drie niveaus in de groep.
  • Vertrouwen op elkaar, lukt dat? Onze kanjerlessen geven inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander en dat geeft een fijne werksfeer!
  • Iedereen is welkom bij ons op school! Gedurende het jaar staan we stil bij de traditie van Katholieke feesten en vieren wij deze met elkaar!
  • Spelend, thematisch, onderzoekend en actief leren!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scholen van de Unicoz onderwijsgroep werken sinds een aantal jaar met de IEP eindtoets in groep 8.  Deze eindtoets, die jaarlijks in april wordt afgenomen, verspreid over twee ochtenden, bestaat uit de onderdelen taal en rekenen.

Iedere basisschool is Nederland is verplicht om een eindtoets af te nemen. In verband met de scholensluiting door corona in het voorjaar van 2020 is landelijk afgesproken de eindtoets in het schooljaar 2019-2020 NIET af te nemen. Hierdoor zijn deze resultaten niet beschikbaar in het overzicht.

De leerlingen van De Paulusschool scoren jaarlijks ruim boven het gemiddelde dat verwacht mag worden van deze leerlinggroep. Daar zijn we trots op!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We bespreken met de leerkracht de tussentijdse resultaten per leerling en met het hele team de tussentijdse toetsresultaten op groepsniveau en op schoolniveau. Om de opbrengsten te verbeteren, maken we per vakgebied een plan van aanpak dat soms per groep of voor de hele school geldt. Op deze manier werken we actief om ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken.

We richten ons bij deze analyses en plannen op de cognitieve ontwikkeling en op de inhoud van de lessen. Daarnaast zijn we ook al een aantal jaar gericht op het 'leren leren' van de leerlingen. Dit betekent dat kinderen van jongs af aan leren om zelf doelen te stellen, zelfstandig te werken en te reflecteren op hun eigen werk.

Naast bovenstaand, schoolbreed plan van aanpak zijn er ook individuele plannen indien nodig. 

In het schooljaar 2022-2023 zullen we de NPO-middelen grotendeels inzetten om met extra personeel te werken aan deze groeps- en individuele plannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school halen wij het beste uit onze leerlingen, waardoor zij een VO-advies krijgen dat zo goed mogelijk bij hen past. Bij het bepalen van het advies kijken wij met hoge verwachtingen en kansrijk naar iedere leerling.

Hierbij gebruiken wij de volgende informatie:

· De info rondom de ontwikkeling van uw kind gedurende de hele basisschoolperiode (kindkenmerken zoals werkhouding, motivatie,       betrokkenheid, concentratie, etc. spelen hierbij mee);
· De observaties en rapportages van de leerkracht in groep 7 (voorlopig advies) en van de leerkracht van groep 8;
· De toetsresultaten uit het Cito LeerlingVolgsysteem;
· (evt. beschikbare intelligentieonderzoeken).


In april volgt na het definitieve advies de afname van de eindtoets, als extra check voor het uiteindelijke advies. Wij volgen onze oudleerlingen tot drie jaar na het verlaten van onze school. Op deze manier bekijken wij of onze advisering in groep 8 kloppend is bij de behaalde resultaten in het voortgezet onderwijs. Zo streven we met elkaar om het beste uit iedere leerling te halen!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Paulusschool is een Kanjerschool, waarbij wij uitgaan van de KRACHT van elk kind.

De uitgangspunten als Kanjerschool zijn:

- Wij vertrouwen elkaar.

- Wij helpen elkaar.

- Wij werken samen. (Niemand speelt de baas)

- Wij hebben plezier. (Niemand lacht uit)

- Wij doen mee. (Niemand blijft zielig)

De Paulusschool staat bekend als een basisschool met een warm pedagogisch klimaat; dagelijks wordt aandacht besteed aan het leren omgaan met elkaar door de Kanjertraining, door het spelen van Taakspel in de klas en de Gouden Regels van De Paulusschool. Wij willen kinderen op een positief weerbare manier laten deelnemen aan de maatschappij van de 21ste eeuw.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kinderen voelen zich gehoord
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Op weg naar goed burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is in januari 2017 door de inspectie bezocht en heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen met als extra beoordeling een 'GOED'. Dit houdt in dat de inspectie zeker vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven