Katholieke basisschool De Paulusschool

Dr. J.W. Paltelaan 5 2712 RN Zoetermeer

 • Beeldende vorming, muziek, dans en theater met vakleerkrachten door de hele school in samenwerking met CKC en andere culturele partners.
 • Wij werken met moderne methoden, op drie niveaus in de groep.
 • In de groepen 5 t/m 8 werken we aan techniekonderwijs waarin we de leerlingen graag zelf aan de slag laten gaan.
 • Vertrouwen op elkaar, lukt dat? Onze kanjerlessen geven inzicht in je eigen gedrag en dat van een ander en dat geeft een fijne werksfeer!
 • Iedereen is welkom bij ons op school! Gedurende het jaar staan we stil bij de traditie van Katholieke feesten en vieren wij deze met elkaar!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Paulusschool in de wijk Zoetermeer-Dorp.
Uw kind is van harte welkom op onze school, want.....

De Paulusschool gelooft in de KRACHT van elk kind!’

De Paulusschool…

...is een Kanjerschool met een warm pedagogisch klimaat.

...is een Cultuurschool met Kwaliteit!

...biedt klassiek-modern onderwijs in jaar- en combigroepen.

...biedt betekenisvol en concreet onderwijs.

...is een Katholieke Ontmoetingsschool.

Heeft u interesse in een informatiegesprek met een kijkje in de diverse klassen, maakt u dan een afspraak met ons, via tel: 079-3164834 of via directie@paulus.unicoz.nl.

Tot ziens op De Paulusschool!

Met vriendelijke groet,
Marieke Vreeburg (directeur) & Miranda Holster (adjunct-directeur)


De Paulusschool is onderdeel van de Unicoz Onderwijsgroep.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kanjerschool
 • Cultuurschool met kwaliteit
 • Klassiek-modern onderwijs
 • Betekenisvol onderwijs
 • Katholieke ontmoetingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Paulusschool is een school, die al jaren meer aanmeldingen krijgt dan er plaatsen zijn op het hoofdgebouw. Als we ook in de toekomst alle kinderen die aangemeld worden een plek op onze school zouden geven, wordt de school zo groot dat we zelfs op meer dan twee locaties moeten gaan lesgeven. Op dit moment krijgen al twee groepen les op de dependance in Stella Nova. Wij willen niet zo groot blijven, maar juist op termijn weer aan alle kinderen in ons eigen hoofdgebouw les kunnen geven. Dat betekent dat wij in overleg met de MR en ons bestuur kiezen voor een gereguleerde instroom van leerlingen. 

Vanaf januari 2016 hanteren wij de volgende uitgangspunten bij het inschrijven van aangemelde leerlingen:

 • De broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten, krijgen voorrang als ze voor hun tweede verjaardag aangemeld zijn.
 • Andere kinderen kunnen ook aangemeld worden voor hun tweede verjaardag. Deze kinderen worden echter pas geplaatst op volgorde van aanmelding vanaf de dag dat zij 2 jaar zijn.
 • Als ouders belangstelling voor de school hebben, kunnen zij een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit kan ook al voor de 2e verjaardag.  
 • Daarna kunnen zij hun kind aanmelden door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend door beide ouders in te leveren. In de maand waarin het kind 2 jaar wordt, nemen wij het inschrijfformulier in behandeling.
 • Als er op dat moment nog een plek beschikbaar is, is in principe het kind geplaatst en ontvangen de ouders een bevestiging van aanmelding.
 • Voor deze kinderen is er bij 3 jaar en 10 maanden  een tweede contactmoment met de ouders en volgt een definitieve inschrijving.  
 • Mocht in de gesprekken met de ouders blijken dat wij als school niet de juiste plek zijn voor hun kind, dan helpt de school deze ouders bij het vinden van een andere school, passend bij het kind. Deze aanpak past in het kader van Passend Onderwijs en het ondersteuningsprofiel van onze school.
 • Als er op het moment van het kennismakingsgesprek geen plek is, kan het kind op verzoek van de ouders wel op de wachtlijst geplaatst worden en neemt de school contact op als er toch nog een plek vrij komt.
 • Een inschrijfformulier ontvangt u van ons tijdens het kennismakingsgesprek, tevens kunt u het op onze website vinden.

Bij vragen over bovenstaande informatie kunt u terecht bij de directie. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
366
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Op De Paulusschool werken we met de meldcode. De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Beroepskrachten die met kinderen werken zijn verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld.

Stap 1: In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding).

Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

Stap 5: Beslissen over melden en/of hulp organiseren

Terug naar boven