IKC De Achtsprong

Rakkersveld 257 2722 BN Zoetermeer

 • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
 • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
 • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
 • Schoolfoto van IKC De Achtsprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie niet met de Cito eindtoets maar met de IEP. De IEP-eindtoets, per schooljaar 2023-2024 IEP-doorstroomtoets, meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de toets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst en een advies voor het voortgezet onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Cito
Wij meten eens per half jaar onze opbrengsten en vergelijken deze met onze ambities en de door de inspectie gestelde normen. Wij maken schoolbreed gebruik van landelijk genormeerde toetsen (Cito) waarvan wij de gegevens analyseren op leerling-, groeps- en schoolniveau. Met behulp van de analyses stemmen wij het onderwijs optimaal af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De tussenresultaten worden tijdens een OHGW-gesprek met de groepsleerkracht en intern begeleider op vaardigheidsgroei geanalyseerd en in kaart gebracht. Deze gegevens geven samen met de inhoudelijke analyse van de Cito-toetsen richting aan het onderwijsaanbod voor het komende half jaar dat wordt vastgelegd in de groepsplannen. 

Methodetoetsen
Om de drie à vier weken worden tussentijdse opbrengsten gemeten door middel van methodetoetsen. De methodetoetsen worden voornamelijk afgenomen via het digitale leermiddel 'Snappet'. Het systeem maakt het voor de leerkracht mogelijk om tussentijds bij te sturen in het niveau van de leerlingen. De leerkrachten houden in een 'blokplanning' bij welke leerlingen zij extra begeleiding bieden. 

Doublure
Als uit tussentijdse evaluatie blijkt dat leerlingen onvoldoende meekomen met het lesaanbod wordt dit besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Na de Cito afname in februari kan een mogelijke doublure besproken worden. Na de Cito afname in juni wordt hierover een definitieve beslissing genomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overstappen naar het voortgezet onderwijs
Tijdens de gehele basisschoolperiode bereiden we onze leerlingen voor op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. De doorstroomtoets vormt hierin een belangrijk onderdeel. Zoals de naam al aangeeft markeert de toets niet het einde van de ontwikkeling van de leerling, maar de doorstroom naar het voortgezet onderwijs waar de leerling zich verder blijft ontwikkelen.

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de doorstroomtoets een wettelijk verplichte toets. Evenals op de andere Unicoz-scholen, nemen wij de IEP doorstroomtoets af. Deze toets zal begin februari door de leerlingen van groep 8 gemaakt worden.

Prognose uitstroomadvies, voorlopig advies en definitief advies
De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment. Om ervoor te zorgen dat leerlingen en hun ouders een goede keuze kunnen maken voor het voortgezet onderwijs, is het van belang om te weten wat de leerling kan, wat de leerling wil en welke leerstijl de leerling heeft. Weet de leerling al wat hij of zij na het voortgezet onderwijs wil gaan doen? Hoe is de motivatie en de werkhouding van de leerling?

Voor het bepalen van het prognose uitstroomadvies, voorlopig advies en het definitieve advies wordt o.a. gekeken naar:

 • Resultaten van methodetoetsen (met name groep 6, 7 en 8);
 • Resultaten van CITO-toetsen (met name groep 6, 7 en 8);
 • Inzet tijdens de lessen;
 • Werkhouding in de groep;
 • Huiswerk(houding);
 • Indien aanwezig resultaten van een intelligentie-onderzoek.

Zowel het prognose uitstroomadvies, het voorlopige advies, als het definitieve schooladvies wordt vastgesteld door de leerkrachten van groep 7, groep 8, interne begeleider en directie.

Eind groep 7 volgt een eerste prognose uitstroomadvies. In groep 8 volgt in januari het voorlopig advies. In februari maken de leerlingen de wettelijk verplichte doorstroomtoets. Eind maart krijgen ze het definitieve schooladvies. Met dit advies kunnen ze zich eind maart, in de centrale aanmeldweek, aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Het aanmelden gaat via de website https://zonaarhetvo.nl/ een gezamenlijk initiatief van de Zoetermeerse scholen voor voortgezet onderwijs.

Voor leerlingen die vanuit de basisschool naar het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs gaan geldt de centrale aanmeldweek niet. Bij deze leerlingen is het samenwerkingsverband betrokken en wordt al eerder in het schooljaar gekeken naar een passende school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op IKC De Achtsprong ontwikkelen wij ons met plezier en enthousiasme waarbij wij ons verantwoordelijk voelen en het beste uit onszelf en de ander willen halen. Wij denken daarbij in kansen en mogelijkheden. We communiceren op een positieve en respectvolle wijze met elkaar en zijn toegankelijk, betrouwbaar en transparant. Waar nodig geven wij onze grenzen aan. Wij werken samen met ouders en de omgeving ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarbij zoeken wij steeds de verbinding en gaan wij uit van een gezamenlijk belang: het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid en vertrouwen
 • Samen werken, spelen en leren
 • Zelfvertrouwen en reflectie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven