IKC De Achtsprong

Rakkersveld 257 2722 BN Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie niet met de Cito eindtoets maar met de IEP. De IEP-eindtoets meet de verplichten vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst en een advies voor het voortgezet onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Cito
Wij meten eens per half jaar onze opbrengsten en vergelijken deze met onze ambities en de door de inspectie gestelde normen. Wij maken schoolbreed gebruik van landelijk genormeerde toetsen (Cito) waarvan wij de gegevens analyseren op leerling-, groeps- en schoolniveau. Met behulp van de analyses stemmen wij het onderwijs optimaal af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De tussenresultaten worden tijdens een OHGW-gesprek met de groepsleerkracht en intern begeleider op vaardigheidsgroei geanalyseerd en in kaart gebracht. Deze gegevens geven samen met de inhoudelijke analyse van de Cito-toetsen richting aan het onderwijsaanbod voor het komende half jaar dat wordt vastgelegd in de groepsplannen. 

NSCCT
NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Het meet welke capaciteiten een leerling van zichzelf al heeft. Hiermee wordt de leerpotentie van een leerling inzichtelijk. De NSCCT wordt, na toestemming van ouders, afgenomen in groep 5, 7 en 8. 

Methodetoetsen
Om de drie a vier weken worden tussentijdse opbrengsten gemeten door middel van methodetoetsen. De methodetoetsen worden voornamelijk afgenomen via het digitale leermiddel 'Snappet'. Het systeem maakt het voor de leerkracht mogelijk om tussentijds bij te sturen in het niveau van de leerlingen. De leerkrachten houden in een 'blokplanning' bij welke leerlingen zij extra begeleiding bieden. 

Doublure
Als uit tussentijdse evaluatie blijkt dat leerlingen onvoldoende meekomen met het lesaanbod wordt dit besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Na de Cito afname in februari kan een mogelijke doublure besproken worden. Na de Cito afname in juni wordt hierover een definitieve beslissing genomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op IKC De Achtsprong ontwikkelen wij ons met plezier en enthousiasme waarbij wij ons verantwoordelijk voelen en het beste uit onszelf en de ander willen halen. Wij denken daarbij in kansen en mogelijkheden. We communiceren op een positieve en respectvolle wijze met elkaar en zijn toegankelijk, betrouwbaar en transparant. Waar nodig geven wij onze grenzen aan. Wij werken samen met ouders en de omgeving ten behoeve van de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarbij zoeken wij steeds de verbinding en gaan wij uit van een gezamenlijk belang: het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid en vertrouwen
  • Samen werken, spelen en leren
  • Zelfvertrouwen en reflectie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven