IKC De Achtsprong

Rakkersveld 257 2722 BN Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie niet met de Cito eindtoets maar met de IEP. De IEP-eindtoets meet de verplichten vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst en een advies voor het voortgezet onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Cito
Wij meten eens per half jaar onze opbrengsten en vergelijken deze met onze ambities en de door de inspectie gestelde normen. Wij maken schoolbreed gebruik van landelijk genormeerde toetsen (Cito) waarvan wij de gegevens analyseren op leerling-, groeps- en schoolniveau. Met behulp van de analyses stemmen wij het onderwijs optimaal af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De tussenresultaten worden tijdens een OHGW-gesprek met de groepsleerkracht en intern begeleider op vaardigheidsgroei geanalyseerd en in kaart gebracht. Deze gegevens geven samen met de inhoudelijke analyse van de Cito-toetsen richting aan het onderwijsaanbod voor het komende half jaar dat wordt vastgelegd in de groepsplannen. 

NSCCT
NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Het meet welke capaciteiten een leerling van zichzelf al heeft. Hiermee wordt de leerpotentie van een leerling inzichtelijk. De NSCCT wordt, na toestemming van ouders, afgenomen in groep 5, 7 en 8. 

Methodetoetsen
Om de drie a vier weken worden tussentijdse opbrengsten gemeten door middel van methodetoetsen. De methodetoetsen worden voornamelijk afgenomen via het digitale leermiddel 'Snappet'. Het systeem maakt het voor de leerkracht mogelijk om tussentijds bij te sturen in het niveau van de leerlingen. De leerkrachten houden in een 'blokplanning' bij welke leerlingen zij extra begeleiding bieden. 

Doublure
Als uit tussentijdse evaluatie blijkt dat leerlingen onvoldoende meekomen met het lesaanbod wordt dit besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Na de Cito afname in februari kan een mogelijke doublure besproken worden. Na de Cito afname in juni wordt hierover een definitieve beslissing genomen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven