IKC De Achtsprong

Rakkersveld 257 2722 BN Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie niet met de Cito eindtoets maar met de IEP. De IEP-eindtoets meet de verplichten vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de eindtoets geeft informatie over het referentieniveau dat uw kind beheerst en een advies voor het voortgezet onderwijs. 

De Achtsprong heeft in schooljaar 2018-2019 gekozen om vier leerlingen die in eerste instantie niet meegeteld hoeven worden, omdat zij korter dan twee jaren op De Achtsprong zitten, toch mee te tellen (leerling 3 t/m 6) (zie regel 7a en 9). Hiermee willen wij een compleet overzicht geven van groep 8 uit schooljaar 2018-2019.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij meten eens per half jaar onze opbrengsten en vergelijken deze met onze ambities en de door de inspectie gestelde normen. Wij maken schoolbreed gebruik van landelijk genormeerde toetsen waarvan wij de gegevens analyseren op leerling-, groeps- en schoolniveau. Met behulp van de analyses stemmen wij het onderwijs optimaal af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. De tussenresultaten worden tijdens een OHGW-gesprek met de groepsleerkracht en intern begeleider op vaardigheidsgroei geanalyseerd en in kaart gebracht. Deze gegevens geven samen met de inhoudelijke analyse van de Cito-toetsen richting aan het onderwijsaanbod voor het komende half jaar dat wordt vastgelegd in de groepsplannen. Daarnaast werken wij met het digitale leermiddel 'Snappet'. Het systeem maakt het voor de leerkracht mogelijk om tussentijds bij te sturen in het niveau van de leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven