IKC De Achtsprong

Rakkersveld 257 2722 BN Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong

Het team

Toelichting van de school

De Achtsprong heeft geen invloed op de betreffende gegevens in het onderdeel 'Personeelskenmerken'. Gegevens worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. Binnenkort is meer actuele informatie beschikbaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om de rust, regelmaat en structuur te borgen binnen de school wordt er bij verlof van teamleden intern een oplossing georganiseerd. Teamleden worden vervangen door andere teamleden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

IKC De Achtsprong werkt middels een leerstofjaarklassensysteem, leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd, en differentieert naar onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de combinatiegroepen kunnen leerlingen van en met elkaar leren. Met behulp van onder andere het digitale leermmiddel 'Snappet' kunnen leerkrachten goed inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen.
Wij werken volgens het 5-gelijke dagen model en bieden dagelijks na schooltijd diverse activiteiten ter verbreding en verdieping aan. Dit naschoolse aanbod wordt begeleid door vakspecialisten. Onze schakelklas biedt leerlingen, die belemmerd worden door hun taalontwikkeling maar aantoonbaar cognitieve capaciteiten hebben om hoger te presteren, een passend onderwijsaanbod op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderbouw en de bovenbouw maken een gelijk aantal uren per dag, per week en per jaar.

In vergelijk met andere scholen en met het wettelijk minimum verplicht aantal lesuren zijn dit veel uren.
Wij denken echter dat deze vorm van 'verlengde schooltijd' de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

IKC De Achtsprong werkt met een continurooster. De lunch wordt in het klaslokaal gegeten, samen met de leerkracht. Tijdens de lunch biedt de leerkracht een activiteit aan zoals voorlezen, een filmpje of levensbeschouwelijke activiteit. De bewegingsmomenten in de pauzes worden begeleid en rekenen we onder het hoofdstuk 'Spel en bewegen'.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Achtsprong maakt onderdeel uit van de UnicozOnderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend OnderwijsZoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde Plusvoorziening, Schakelklas én de Taalplusklas.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven