IKC De Achtsprong

Rakkersveld 257 2722 BN Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong
  • Schoolfoto van IKC De Achtsprong

Het team

Toelichting van de school

De Achtsprong heeft geen invloed op de betreffende gegevens in het onderdeel 'Personeelskenmerken'. Gegevens worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om de rust, regelmaat en structuur te borgen binnen de school wordt er bij verlof van teamleden zoveel mogelijk intern een oplossing georganiseerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

IKC De Achtsprong werkt middels een leerstofjaarklassensysteem, leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd, en differentieert naar onderwijsbehoeften van de leerlingen. Met behulp van onder andere het digitale leermiddel 'Snappet' kunnen leerkrachten goed inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen.
Wij werken volgens het 5-gelijke dagen model en bieden dagelijks na schooltijd diverse activiteiten ter verbreding en verdieping aan. Dit naschoolse aanbod wordt begeleid door vakspecialisten. Onze schakelklas biedt leerlingen, die belemmerd worden door hun taalontwikkeling maar aantoonbaar cognitieve capaciteiten hebben om hoger te presteren, een passend onderwijsaanbod op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderbouw en de bovenbouw maken een gelijk aantal uren per dag, per week en per jaar.

In vergelijking met andere scholen en met het wettelijk minimum verplicht aantal lesuren zijn dit veel uren.
Wij denken echter dat deze vorm van 'verlengde schooltijd' de ontwikkeling van de kinderen ten goede komt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

IKC De Achtsprong werkt met een continurooster. De lunch wordt in het klaslokaal gegeten, samen met de leerkracht. Tijdens de lunch biedt de leerkracht een activiteit aan zoals voorlezen, een educatief filmpje of een levensbeschouwelijke activiteit. De bewegingsmomenten in de pauzes worden begeleid en rekenen we onder het hoofdstuk 'Spel en bewegen'.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Achtsprong maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend OnderwijsZoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, dit bieden alle Unicoz scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen.

Op De Achtsprong bieden wij, dus naast onze reguliere lessen en ondersteuning, extra ondersteuning buiten de klas.   

Schakelklas
Op De Achtsprong kunnen kinderen, na selectie van de leerkrachten, deelnemen aan de schakelklas. De schakelklas vindt zoveel mogelijk na schooltijd plaats. Kinderen krijgen van een leerkracht extra begeleiding voor begrijpend lezen, taal en woordenschat.   

Extra ondersteuning
Daarnaast zijn er op De Achtsprong leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en remedial teachers aanwezig die kinderen extra begeleiden. Dit gebeurt zowel in als buiten de klas.    

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De teamleden van De Achtsprong volgen jaarlijks cursussen, trainingen en opleidingen om de leerlingen nog beter te kunnen begeleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven