IKC De Triangel

Vlasakker 33 -35 2723 TP Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Triangel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Triangel nemen wij de Cito Eindtoets in groep 8 af. De uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het voortgezet onderwijs. De Cito Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen aan het einde van groep 8 en is bedoeld om te kijken waar een leerling staat. Dit gebeurt niet door de prestaties van een leerling te vergelijken met die van de andere leerlingen, maar door de prestaties te meten langs een onafhankelijke meetlat.

In het overzicht, van de behaalde scores van de afgelopen jaren, ontbreekt het schooljaar 2017-2018. In dit schooljaar is wel de Cito eindtoets afgenomen met een schoolscore van 532.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

KIJK! bij de kleuters
In de onderbouw worden de leerlingen gevolgd door middel van het kleuterobservatiesysteem KIJK!. De leerlingen worden gevolgd door hen te observeren op vier 'domeinen': Sociaal Emotionele Ontwikkeling, Rekenen, Taal, Motoriek.
Aan de hand van de observatiegegevens plannen de leerkrachten hun beredeneerde aanbod middels een themaplanner. Hierin komen de doelen samen in een voor de leerlingen betekenisvol thema. 
Omdat de ontwikkeling van jonge kinderen sprongsgewijs verloopt, wordt de leerling eerst een periode nader gevolgd. Wanneer een belangrijk item de tweede periode nog steeds niet wordt geobserveerd, gaat de leerkracht het aanbod voor de leerling aanpassen, om te stimuleren dat de leerling de ontwikkeling in de groep laat zien.

Twee keer per jaar ontvangen ouders een individueel rapport. Hierop is de vooruitgang van het kind te zien door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registraties) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden. 

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 brengen wij de tussenresultaten van de vakken technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen (v.a. gr 5) in beeld met de niet-methodetoetsen van het Cito leerlingvolgsysteem (toetsen in januari en juni) en de toetsen van de lesmethodes

Lesmethodes
Tussentijds, na het afronden van een blok uit de lesmethode, bepaalt de leerkracht welke tussendoelen behaald zijn en welke tussendoelen meer instructie behoeven. Hiermee wordt het volgende blok rekening gehouden, door de instructie en/ of de verwerking aan te passen.

Cito-toetsen
Twee keer per jaar (juni en januari) wordt er een uitgebreide analyse gemaakt van de groepsresultaten op de CITO-toetsen en individuele resultaten. De uitkomst van deze analyse wordt verwerkt in een 'datamuur'. Hierin staan de instructiebehoeften van de groep als geheel beschreven, aangevuld met specifieke instructiebehoeften van bepaalde kinderen. Aan de hand van deze datamuur maakt de leerkracht een planning hoe en wanneer er aan welke doelen gewerkt wordt. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is een resultaat van de volgende gegevens:

  • CITO-toetsen, met nadruk op begrijpend lezen en rekenen-wiskunde.
  • Observaties leerkracht t.a.v. werkhouding en taakgerichtheid.
  • Ontwikkeling in de laatste drie leerjaren.

De adviezen worden samengesteld door de leerkrachten van leerjaar 8 en leerjaar 7, de intern begeleider en de directeur. 

Indien de uitslag van Cito Eindtoets hoger is dan het gegeven advies, wordt deze altijd heroverwogen. Wanneer de heroverweging resulteert in een hoger advies, dan worden ouders en vervolgonderwijs hiervan op de hoogte gesteld.

In leerjaar 7 wordt overwogen of een kind in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Indien dit het geval is, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld en zal de intern begeleider de aanvraag voor een indicatie LWOO indienen. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd, worden ouders en kind uitgenodigd door het ICOZ voor de toelatingsonderzoeken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven