IKC De Triangel

Vlasakker 33 -35 2723 TP Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Triangel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt de groep overgenomen door een collega, wanneer mogelijk. 
Wanneer het niet mogelijk is om (op korte termijn) vervanging te vinden, wordt onze onderwijsassistente of een inval-leerkracht gevraagd om de groep over te nemen. Wanneer ook dit geen mogelijkheid is, zal de groep gevraagd worden thuis te blijven. 

In principe zijn leden van het managementteam (MT) uitgezonderd hiervan, aangezien de werkzaamheden buiten de klassen van belang zijn voor de kwaliteitszorg voor alle leerlingen van de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Triangel kenmerkt zich door de kleinschaligheid waarin goed onderwijs wordt gegeven aan 8 groepen. Wij hebben homogene groepen, kleiner dan 30 kinderen in de groepen 3 t/m 8 en niet meer dan twee duo-leerkrachten per groep.

Binnen deze groepen kan kwalitatief goed onderwijs verzorgd worden door de leerkracht, aan alle kinderen. Dit kan mogelijk uitgebreid worden voor een individueel kind of een klein groepje kinderen, indien nodig (zie meer informatie bij "Ondersteuning van leerlingen" en "Kwaliteitszorg").

We baseren ons onderwijs op het expliciete directe instructiemodel. Middels dit didactische model bieden wij ons onderwijs aan en zorgen we voor een begeleide inoefening van de lesstof waarbij kinderen door verschillende technieken actief bij de les worden betrokken. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt het aanbod beredeneerd samengesteld door middel van thema's waarbij de kinderen spelend tot leren kunnen komen.
Op de Triangel kijken wij naar de ontwikkeling van het kind per vakgebied en minder naar de leeftijd van het kind. Op deze manier kunnen wij de kinderen beter aanspreken op hun niveau en hen stimuleren tot ontwikkeling.
In groep 1 ligt de nadruk op het sociale proces en het leren spelen en werken in een groep. In groep 2 verschuift de aandacht steeds meer naar het spelend leren, waarmee de nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de executieve functies en de leervoorwaarden voor groep 3. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder taal verstaan we de taallessen vanuit de methode en vanaf 2022-2023 zullen we ook actief aandacht besteden aan het schrijven eigen teksten door kinderen. 

Vanaf het schooljaar 2022-2023 bieden op het gebied van lezen geïntegreerd onderwijs aan waarbij technisch- en begrijpend lezen als 1 vak wordt aangeboden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs & Samenwerkingsverband Zoetermeer

De meeste leerlingen doorlopen zonder veel moeite de basisschooltijd. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal basis onderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). Een samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ieder kind dat dit nodig heeft, extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan.

Onder de naam “SWV Zoetermeer” werken het samenwerkingsverband PO en het samenwerkingsverband VO in Zoetermeer samen met scholen, besturen en ketenpartners aan passend onderwijs.

Passend onderwijs op school

Als het gaat om passend onderwijs is het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen: de school. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs. Samen met de leerkracht bespreekt u wat uw kind nodig heeft om op school goed te kunnen leren en ontwikkelen. Op de school kan extra ondersteuning gegeven worden, bijv. door een gespecialiseerde leerkracht. De intern begeleider en de schooldirecteur ondersteunen de leerkracht, ouders en leerling bij het vinden van de juiste ondersteuning. Hebben ouders en/of de school daarna nog vragen, dan kan het samenwerkingsverband erbij gevraagd worden.

Passend onderwijs en het samenwerkingsverband

Vanuit het samenwerkingsverband zijn er Ambulant Begeleiders (AB) en Coördinatoren Passend Onderwijs (CPO) die mee kunnen denken met school, ouders en hulpverlening om te kijken welke mogelijkheden er voor een leerling zijn binnen de huidige school of op een andere school. Dit kan op aanvraag van school, maar ook van ouders gebeuren.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Het samenwerkingsverband werkt aan de oprichting van een ouder- en jeugdsteunpunt. Bij dit steunpunt vinden ouders en (oudere) leerlingen informatie over de ontwikkelingen en steun bij evt. knelpunten van Passend Onderwijs. SWV’s krijgen drie jaar de tijd om hun steunpunt vorm te geven. Met de eerste pijler ‘informeren’ zijn we al gestart via onze website.?U vindt de informatie hierover op: Ouders en Jeugd - SWV Zoetermeer

Contact met het samenwerkingsverband

U kunt contact opnemen met het SWV via het algemene mailadres: infopo@swvzoetermeer.nl.

U kunt ook direct contact opnemen met de CPO’er die betrokken is bij de school van uw kind.

Voor onze school is dat Mirjam Plug / Luzanne Boersma

E-mail: mplug@swvzoetermeer.nl / lboersma@swvzoetermeer.nl

Telefoonnummer: 06-29224957 / 06-82583075

Wilt u meer weten over hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, kijkt u dan op de site van het samenwerkingsverband: www.swvzoetermeer.nl.

Het onderwijs op de Triangel is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De mogelijkheden daartoe kennen wel grenzen, die op individuele basis worden bepaald aan de hand van de criteria, die vermeld staan in de beschrijving van de IHI-aanpak (zie bijlagen "Kwaliteitszorg"). 

Basisondersteuning
Tot de basisondersteuning, die onze school alle leerlingen biedt, behoren minimaal de volgende interventies:   

 • Preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei en opvoedproblemen.
 • De zorg voor een veilig schoolklimaat.
 • Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie.
 • Een aanbod voor meer of minderbegaafde leerlingen.
 • Een aanbod gericht op sociale veiligheid.
 • Een aanbod gericht op het voorkomen van gedragsproblemen.
 • Het toepassen van een protocol voor medische handelingen

Extra ondersteuning
Wanneer de basisondersteuning voor leerlingen onvoldoende blijkt, kunnen we gebruikmaken van de gelden voor extra ondersteuning. Wanneer een leerling hiervoor in aanmerking komt, wordt dit aangevraagd door de intern begeleider.
Wanneer er over de ontwikkeling van een kind of het voorzien in zijn/ haar onderwijsbehoeften vragen zijn ontstaan, wordt er een bijeenkomst georganiseerd met het zorgadviesteam (ZAT). In het ZAT zit vaak de intern begeleider, leerkracht, orthopedagoog, ambulant begeleider Passend Onderwijs en schoolmaatschappelijk-werk. Ouders worden ook uitgenodigd voor een ZAT. In het ZAT wordt een plan van aanpak besproken.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Voor leerlingen, die er niet in slagen om zich het volledige onderwijsaanbod van de basisschool (referentieniveau F1) eigen te maken, formuleert onze school in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers een ontwikkelingsperspectief (OPP). Ook dit kan per vakgebied verschillen.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Soms moeten wij als school erkennen, dat het ons niet lukt om voldoende zorg en/of onderwijs te bieden. Meestal omdat wij als reguliere school niet altijd de benodigde faciliteiten hebben. Vaak gaat het dan om meervoudige problematiek, waar we onvoldoende adequaat op kunnen handelen.
Wanneer een leerling al enige tijd op school heeft gezeten, zijn er twee signalen waar wij goed op letten:

 • Zit de leerling sociaal-emotioneel nog goed in zijn/haar vel?
 • Is er nog (cognitieve) ontwikkeling zichtbaar?

Wanneer deze twee vragen negatief worden beantwoord, gaan wij wederom met elkaar in gesprek. Soms moeten we dan concluderen, dat een leerling beter op zijn plek is op een andere reguliere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).
Een dergelijk besluit nemen wij niet lichtvoetig. Dit gaat vaak gepaard met vele gesprekken, en in samenwerking met alle betrokkenen. Het doorlopen proces is vastgelegd in de vorm van een "groeidocument". Uit het groeidocument moet naar voren komen:

 • Wat onze handelingsverlegenheid betreft,
 • Wat we hebben gedaan om de leerling te ondersteunen,
 • Welke expertise we hebben ingezet van buitenaf,
 • Welk uitstroomniveau we verwachten voor de leerling.

Op basis van deze documentatie kan het samenwerkingsverband een TLV toekennen voor een speciale, beter passende school voor het kind.

Interne begeleiding
De intern begeleider coördineert de zorg binnen de school. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk is voor monitoring en ondersteuning van de leerkrachten bij het onderwijs aan de groep en het individu. Dit doet zij door middel van de leerling-/ en groepsbesprekingen, klassenbezoeken en gesprekken met alle betrokkenen en verslaglegging van de beleid en resultaten richting directie.
Onze intern begeleider voor de groepen 1 t/m 8 is Charlotte Vijverberg.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

IKC De Triangel heeft de ambitie om binnen een aantal jaar onderstaande specialismes in huis te hebben:

- Meer- en hoogbegaafdheidsspecialist

- Taal- en leesspecialist

- Specialist toekomstgericht onderwijs

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met Gro-Up zorgen we voor een doorgaande lijn voor onze jongste kinderen die vanuit het speeltaalhuis instromen in onze groepen 1. 

Terug naar boven